Papirer i haug

En eierseksjon er en sameieandel med enerett til bruk av del av bygning eventuelt med
tilleggsareal. Her leser du om eierseksjonering og reseksjonering (etter lov om eierseksjoner).

Linjal

Oppmålingsforretninger etter matrikkelloven/ deling av eiendom etter plan- og
bygningsloven.

Her leser du om sammenslåing av eiendommer etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven.

Formål med tjenesten
Alle som vil kjøpe og bruke plantevernmidler må ha autorisasjonsbevis, såkalt
sprøytesertifikat. Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve.

Formål med tjenesten
I konsesjonsloven er det gjort en del unntak fra loven der det ikke må søkes om
konsesjon ved erverv av fast eiendom. Det må i stedet sendes med en
egenerklæring om konsesjonsfrihet når skjøtet skal tinglyses.
 

Formål med tjenesten:
Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Jegerprøvekurset holdes av godkjente kursinstruktører. Etter gjennomført kurs må du avlegge en teoretisk eksamen som avholdes som elektronisk eksamen i godkjent eksamenslokale hos kommunen.

 

Formål med tjenesten:

Konsesjon ved erverv av fast eiendom i henhold til Konsesjonsloven av 31. mai 1974. Gjelder i hovedsak erverv av bebygd landbrukseiendom over 25 daa dyrket mark eller 100 daa totalareal. I tillegg ubebygde tomter og arealer som ikke kan erverves ved egenerklæring om konsesjonsfrihet. Konsesjon må være gitt for at ervervet kan tinglyses.

 

Formål med tjenesten
Alle skogeiere som hogger tømmer for salg skal sette av en del av salgsverdien på
en skogfondskonto. Denne kontoen forvaltes av kommunen. Skogeierne kan bruke
av disse fondsmidlene til investeringer på skogeiendommen. Brukes skogfondet til
investeringer, er det i de fleste tilfeller 85 % skattefordel. Skogeierne kan sette av 4 –
40 % av brutto tømmerverdi på skogfond.
 

Formål med tjenesten
Det kan søkes om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler). Tilskudd
kan brukes til tiltak innenfor kulturlandskap i jordbruket og tiltak for å redusere
forurensning fra jordbruket. Tilskudd gis tiltak som går utover det som kan forventes
ved vanlig jordbruksdrift. Formålet er å ivareta natur- og kulturminner i jordbrukets
kulturlandskap, og redusere forurensingen fra jordbruket. Det kan også søkes om
midler til drenering av tidligere grøftede arealer. Det er satt av midler over
jordbruksavtalen til ordningen.

Formål med tjenesten
Tilskuddsordningen gjelder tiltak mot forurensning og tiltak innen kulturlandskap. Det søkes elektronisk via ALTINN

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284