Politisk organisering

Horten kommunes øverste organ er kommunestyre som velges ved kommunevalget hvert fjerde år.

Kommunestyre

Horten kommunestyre består av 41 folkevalgte representanter. Mandatfordeling og faste representanter i kommunestyret 2023-2027. Kommunestyret vedtar administrative delegeringsbestemmelser for hver kommunestyreperiode som er bestemmelser for delegering av myndighet fra kommunestyret til administrasjonssjefen. I følge kommuneloven skal et nytt kommunestyre vedta nye delegeringsbestemmelser innen det første året etter at kommunestyret er valgt.

Sakspapirer til politiske møter

Sakspapirer til kommunestyre (og de andre utvalgene) finner du i møteplanen eller i oversikten over styrer, råd og utvalg. Gå inn på den aktuelle datoen for møtet. Du kan også søke etter sakspapirer i innsynsdelen under søk på sak. Søk i tittel-feltet med stikkord dersom du ikke vet saksnummeret. 

Alle politikere kan logge seg inn i vår egen møteportal for de politiske saksmøtene. 

Kontaktinformasjon til folkevalgte

Alle folkevalgte har epostadresse: fornavn.etternavn@politiker.horten.no.  
Oversikt over kontaktinformasjon og vararepresentanter
finner du ved å gå inn på det enkelte styret/utvalg i møteplanen.

Formannskap

Formannskapet består av 15 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt blant kommunestyrets medlemmer for 4 år.

Formannskapets funksjoner er fastlagt i kommuneloven, særlover og i reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret.

Formannskapet skal ha det koordinerende arbeidet med overordnet økonomisk planlegging. Formannskapet er kommuneplanutvalg og likestillingsutvalg.

Hovedutvalg

Hovedutvalg for bygg, regulering og næring har 9 medlemmer.
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial har 9 medlemmer.
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie har 9 medlemmer.
Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk har 9 medlemmer.

Hovedutvalgene innstiller til formannskapet og kommunestyret og har delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker som berører eget fagområde.

Prinsippet om gjennomgående representasjon er gjort gjeldende for hovedutvalgene. Dette praktiseres slik at medlemmene av utvalgene velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Kommunestyret velger leder og nestleder i hvert utvalg. Lederne av hovedutvalgene velges blant formannskapets faste medlemmer. Hovedutvalgene oppnevnes ut fra prinsippene om forholdsvalg. Hovedutvalgenes medlemmer velges for 4 år (valgperioden).

Råd

Ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelser er lovpålagte råd. I Horten kommune har vi også flyktninge- og innvandrerråd og barneråd. Felles for rådene er at de behandler saker som er relevante for de respektive rådene og kommer med anbefalinger og innspill til kommunestyret. 

Barneråd

Barnerådet er rådgivende ovenfor kommunestyret i saker som berører barn. Elevrådet og kontaktlærer for elevrådet foreslår tre representanter fra sin skole i alderen 10-13 år. Til sammen består barnerådet av 21 representanter. Rådet møtes i forkant av kommunestyret og gir råd i saker som skal opp der. Sjekk når barnerådet har møter i møteplanen.

Ungdomsråd

Ungdomsrådet er et lovpålagt råd som er rådgivende ovenfor kommunestyret i saker som berører eller opptar ungdom. De tre ungdomsskolene og videregående skole velger tre representanter hver. Det er totalt 12 representanter i ungdomsrådet som velges for ett skoleår av gangen. Rådet møtes i forkant av kommunestyremøtene, og gir råd i saker som skal opp der. Les mer om ungdomsråd i BUFDIRs veileder. Du kan se når ungdomsrådet har møter i møteplanen vår. Ungdomsrådets medlemmer er folkevalgte og kan også uttale seg på vegne av ungdom i kommunen.  

Klagenemnd

Klagenemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Nemnda behandler alle klager over enkeltvedtak der statlig organ ikke er klageinstans.

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget har 5 medlemmer. Ett av medlemmene i utvalget er valgt blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Praksis er å velge leder fra opposisjonen.

Medvirkning

Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til aktiv innbyggerdeltakelse. Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati. Horten kommune skal legge til rette at befolkningen får mulighet til å delta og medvirke til bedre løsninger i lokalsamfunnet og øke kvaliteten på tjenestene.

Befolkningens aktive rolle i plan- og beslutningsprosesser fremheves som viktig for å ta vare på felles verdier og grunnleggende levekår i et bærekraftig samfunn. Horten kommune skal sikre at medvirkningen bidrar til et forsvarlig og effektivt planarbeid, tjenesteyting og forvaltning.

Horten kommune har egne retningslinjer for medvirkning og brukerretting (PDF, 632 kB).

Er du engasjert i en spesiell sak?

Du kan lage din egen underskriftsaksjon på www.minsak.no og mobilisere andre innbyggere til å støtte saken. Du må bo i kommunen som du ønsker en sak behandlet i. Det krever 300 underskrifter fra innbyggere i Horten for at en sak skal bli politisk behandlet i kommunen vår.  Sjekk ut www.minsak.no

Politisk reglement

Det politiske reglementet i Horten kommune gjelder for kommunestyre, formannskap, hovedutvalg og andre folkevalgte organer. Ungdomsråd, eldreråd og Rådet for personer med funksjonsnedsettelser er lovpålagte råd.  

Politisk reglement

Politisk godtgjøring

De folkevalgte får godtgjøring for å være folkevalgte basert på verv og møter. Mer detaljer finner du i  reglement  for politisk godtgjøring

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284