Varsling til Horten kommune

Varsling er at noen sier fra, om kritikkverdige forhold som brudd på lover, etiske retningslinjer og rutiner, til noen som kan gjøre noe med det. Horten kommunes varslingsordning skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om misligheter, korrupsjon samt andre lovbrudd i kommunen eller mot kommunen. Kommunens varslingsordning er åpen for innbyggere og eksterne parter som for eksempel samarbeidsparter og leverandører.

Horten kommune søker å skape en god åpenhetskultur. Det betyr at det skal varsles ved kjennskap til regelbrudd som for eksempel:

 • Fare for liv og helse
 • Brudd på kommunens etiske retningslinjer og allment etiske normer. Les våre etiske retningslinjer (PDF, 8 MB).
 • Økonomiske misligheter (tyveri og underslag) og korrupsjon
 • Brudd på kommunens retningslinjer om anskaffelser
 • Brudd på forvaltningsloven og taushetsplikten
 • Lovbrudd med hensyn til arbeidsmiljø og sosial dumping
 • Trakassering, mobbing eller diskriminering
 • Upassende gaver/bonus

Slik varsler du

Er du innbygger, leverandør eller har en annen rolle kan du varsle. Du kan være anonym når du varsler, men det vil være en fordel for den videre behandlingen om du oppgir navn og kontaktinformasjon. Du varsler gjennom vårt elektroniske skjema.

Varsle om kritikkverdige forhold

Anonymitet og innsyn

Du kan velge å varsle anonymt. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling. Dette kan bety at de som varselet direkte gjelder, får dette utlevert for å kunne imøtegå påstandene. Dersom man ikke kan identifisere enkeltpersoner eller taushetsbelagte forhold, så vil varselet også kunne bli gjort offentlig ved en begjæring om innsyn.

Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler. Vern for den det varsles om vil bli vektlagt i vurderingen. Innsyn vil også utsettes dersom det av hensyn til undersøkelsene i saken ikke anses tilrådelig.

Etter at du har varslet

Varselet vil bli behandlet etter våre interne rutiner. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder. Du vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få dersom du ikke er anonym.

Du vil også motta informasjon når saken er ferdig behandlet. Dersom det er gjort funn i saken vil du som hovedregel få en kort orientering om dette.

Varsling og offentlighet - taushetsbelagte opplysninger unntas

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil som hovedregel bli skjermet.

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentlighetsloven vil derimot kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring.

En klage er ikke en varsling

Klage på enkeltvedtak må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket innen klagefristen. Dersom du opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte tjenestestedet eller virksomheten som yter tjenesten.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284