Park og idrett

Park og idrett er kommunens faginstans innen park, idrett og friluftsliv. Enhetens visjon er å legge til rette for å få hele "Horten i bevegelse". Park og idrett er organisert i fire avdelinger.

Organisering

Park -og idrettsadministrasjonen

Park- og idrettsadministrasjonen jobber med overordnet planlegging innen park, idrett og friluftsliv, bl.a. oppfølging av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (PDF, 4 MB)" med handlingsprogram 2018 - 2021 (PDF, 103 kB). Andre oppgaver er sikring av fremtidige arealer til idretts- og friluftsformål, programansvarlig ved planlegging og bygging av idretts- og nærmiljøanlegg samt utvikling av friluftslivsområder. Park- og idrettsadministrasjonen utfører saksbehandling/veiledning i forbindelse med spillemiddelsøknader, jobber for å stimulere til idrett og allsidig fysisk aktivitet, samt gir faglig og administrativ bistand innen hele fagfeltet.  

Avdeling Hortenshallen

Avdeling Hortenshallen administrerer utleie av alle kommunale idrettshaller, gymsaler og enkelte utendørs idrettsanlegg. Horten kommune har inngått en samarbeidsavtale med Horten idrettsråd. Idrettsrådet er et samordningsorgan for alle idrettslag tilsluttet NIF innen Horten kommune.

Horten svømmehall

Avdeling Horten svømmehall drifter og vedlikeholder kommunens svømmehall, administrerer utleie og tilrettelegger for publikumsbad.  

Grøntanlegg

Avdeling Grøntanlegg har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale parker, friluftsområder, badeplasser, utendørs idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, lekeplasser, utearealer ved kommunale bygg samt kommunens trær og skoger.

Spillemidler 

Park og idrett administrerer spillemiddelordningen i Horten kommune.

Fristen for å søke spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg er 1. september. Betingelsen for å kunne søke er at prosjektet er tatt med i handlingsprogrammet i Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Derfor er det nødvendig at melding om påtenkt anlegg og spillemiddelsøknad gis til park og idrett senest 1. august.

Det er viktig å levere inn planer til forhåndsgodkjenning før det søkes og før "spaden settes i jorda". Disse skal, sammen med nødvendige bilag, vedlegges i den elektroniske søknaden. Kommunen må opprette eget anleggsnummer før søker kan fylle ut den elektroniske søknaden. (søknadsfrist 1. september)

Til idrettsanlegg kan det søkes om inntil 1/3 av totalsum. Det er litt forskjellige maksimumsgrenser for hva man kan få i støtte. Til nærmiljøanlegg gis det 50 prosent tilskudd, men ikke mer enn 300.000 kroner ved totale kostnader på 600.000 kroner eller mer. Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek. Eksempler på dette er flerbruksløkke, sandvolley, skate, BMX, turløype osv. Lekeplass/lekeutstyr faller utenfor denne ordningen. Det må foreligge tinglyst skjøte/leieavtale på minst 20 år for arealet hvor nærmiljøanlegget tenkes bygd. Det kreves nå også at søkeren bekrefter å ha dekning for hele byggesummen (inkludert  det fremtidige spilletilskuddet) for perioden fra byggestart til utbetaling av spillemidlene. (normalt 2-4 måneder etter ferdigstillelse og innlevert regnskap). Kulturdepartementets nettside Anleggsregisteret.no gir nærmere informasjon om ordningen.
       

Kontakt

Sven-Erik Petersen
Park- og idrettssjef
Mob: 97550040
Turid Wahl
Driftsleder idrettshaller
Tlf: 94146746
Mob: 97550495
Tommy Ilebakke
Driftsleder grøntanlegg
Tlf: 92045079
Kim Jensen
Driftsleder Horten svømmehall
Tlf: 48066072
Mob: 97550494

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284