Etiske retningslinjer

Horten kommunes etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og folkevalgte. Våre etiske kjerneverdier er åpen, ærlig, lojal og forsvarlig. 

Organisasjonskulturen i Horten kommune bygger på etiske kjerneverdier som skal sikre at vi møter innbyggere, brukere og besøkende på best mulig måte. Gjennom bærekraftig forvaltning tar vi hensyn til mennesker; både nåværende og fremtidige ansatte og innbyggere, miljøet og gitte økonomiske rammer.


Ledere og folkevalgte skal gå foran og motivere ansatte til å ta gode og etisk bevisste valg.

Våre etiske kjerneverdier

ÅPEN

 • Vi har åpen holdning overfor alle vi møter og med hensyn til alt vi gjør og skaper dialog 
 • Vi skaper åpen debatt
 • Vi følger prinsippet om meroffentlighet
 • Vi har ytringsfrihet

LOJAL

 • Vi opptrer i samsvar med lover og regler
 • Som ansatte opptrer vi i samsvar med kommunens interesser og i tråd med overordnedes beslutninger
 • Vi varsler om kritikkverdige forhold 
 • Vi tar vare på hverandre og verdiene i Horten kommune.

ÆRLIG

 • Vi behandler alle likt og med samme respekt.
 • Vi tar ikke i mot gaver eller noe som kan gi personlige fordeler og som kan påvirke våre tjenestehandlinger 
 • Vi har respekt for personvern og overholder taushetsplikten.

FORSVARLIG

 • Vi bruker vår faglige kunnskap, innsikt og vurderinger til det beste for den enkelte og fellesskapet
 • Vi jobber effektivt og sikrer god kvalitet på tjenestene 
 • Vi forvalter ressursene til det beste for mennesker og miljø ut fra gitte økonomiske rammer.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284