Kunngjøringer og høringer

Klikk for stort bilde Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Horten kommune.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi

I møte den 4. november 2020 skal kommunestyret behandle forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2023. I medhold av plan- og bygningsloven § 10-1 offentliggjøres med dette kommunedirektørens forslag til vedtak i kommunestyret.

Planstrategien er et verktøy for å beslutte hvilke planoppgaver kommunen skal gjennomføre i valgperioden. I saken foreslås det å rullere kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg til utarbeidelse av en ny plan for naturmangfold og regulering av toplanskryss på Helland, som allerede er bestilt gjennom politiske vedtak, er Frivillighetsstrategi, Temaplan for kulturskolen og Strategi 0-24 nye planarbeider som forankres i planstrategien.

Utviklingstrekk og utfordringer som kommunen som samfunn og organisasjon står ovenfor framgår av faktagrunnlaget som følger som vedlegg til saken.

Forslag til planstrategi 2020-2023 (PDF, 960 kB)

Saksframlegg (PDF, 142 kB)

Faktagrunnlag (PDF, 2 MB)

Her i Horten (PDF, 33 MB)

 

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Kommunedelplan for sykling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-12 og 11-13 varsler Horten kommune oppstart av planarbeid med ny kommunedelplan for sykling og sender samtidig forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.

Informasjon om planarbeidet og høringsdokumenter (PDF, 858 kB) (forslag til planprogram) finner du her 

Du kan også finne dokumentene i kartportalen, på Horten bibliotek og på Servicetorget i Horten rådhus.

 

Innspill og uttalelser til oppstart av planarbeid og forslag til planprogram kan sendes til

Horten kommune, PB 10, 3187 Horten eller på epost postmottak@horten.kommune.no innen 4.1.2021. Uttalelsen merkes Kommunedelplan for sykling.

Saksfremstilling (PDF, 377 kB) 

Høringsbrev - KDP sykling (DOCX, 791 kB)

Varsel om igangsatt detaljregulering for ny gang- og sykkelvei langs fv. 310 mellom Falkensten og Søndre Vegge

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Vestfold og Telemark fylkeskommune at de starter arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei på sørsiden av fv. 310 Falkenstensveien på strekningen Søndre Vegge – Vikveien; ca. 0,7 km. Det er tidligere varslet oppstart av reguleringsplanarbeid med samme formål på stekningen Nykirke - Søndre Vegge. Reguleringsplanen skal altså utarbeides for hele strekningen Nykirke - Falkensten.

Ytterligere informasjon om planarbeidet, herunder hvordan man sender sine merknader og innspill til planarbeidet, finnes her

Det vil bli arrangert åpent, digitalt møte om prosjektet torsdag 04.02.2021 kl. 18-19. Da kan man få informasjon og stille spørsmål. Trykk på denne lenken for å bli med på møtet, eller for å se møtet i ettertid. 

 

Varsel om kunngjøring av vedtatt detaljregulering Fagerheim skole og Nykirke idrettsanlegg

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 12 vedtok kommunestyre 16.12.20, sak 213/20 forslag til reguleringsplan for ny Fagerheim skole, gbnr 100/50, 100/134, 101/26, 100/3 mfl. Mer informasjon om vedtatt detaljregulering kan ses her.

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284