Kunngjøringer og høringer

 Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Horten kommune.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler (forutsigbarhetsvedtaket) - plan- og bygningsloven § 17-2

Kommunestyretfattet 19.09.2022 saks nummer KOM-108/22, følgende nytt forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler for hele Horten kommune:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-3, jf. § 17-2 vedtar kommunestyret følgende overordnede prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Horten kommune:

Geografisk avgrensning
Horten kommunes forventninger til forhandling og inngåelse av utbyggingsavtale gjelder hele kommunen når en eller flere forutsetninger om avtaleinngåelse er til stede.

Avtalens innhold
Utbyggingsavtaler kan brukes på tema som vedrører det kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan eller som følger direkte av plan- og bygningsloven. Når grunneier eller utbygger helt eller delvis skal bekoste tiltak må disse være nødvendig for gjennomføringen av et planvedtak, og må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang. Det kan forventes forhandling om utbyggingsavtale når:

 • Det skal bygges offentlige anlegg og eller tilpasning til slike anlegg. Med offentlige anlegg menes alle anlegg og tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i arealplanen, eller som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg og offentlig grønnstruktur. Offentlige anlegg omfatter også ledninger for vann, avløp, fjernvarme og lignende.
 • Tiltak er nødvendig for å tilfredsstille krav til område- og lokalstabilitet.
 • Det er nødvendig med støytiltak som skjermer, voller og lignende.
 • Tiltak knyttet til blå/grønn infrastruktur.
 • Kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene.
 • Tiltak som samlet er nødvendige i nærmiljøet hvis utbyggingen gjennomføres; sumvirkninger.
 • Avklaring av eiendomsforhold som blir forandret ved realisering av reguleringsplanen eller der det er nødvendig å sikre rettigheter for gjennomføring av tiltak.
 • Spesielle tiltak som er nødvendig for realiseringen av reguleringsplanen

Innenfor området til Kommunedelplan for Horten sentrum (planID 3801 90009) kan det i tillegg inngås utbyggingsavtale for å innfri reguleringsplanens krav til lekearealer og uteoppholdsarealer. Kommunedelplanens gjennomføringsmodell og byromsstrategi skal legges til grunn i forhandlingen.

Kostnader
Hovedprinsippet er at utbygger selv skal bære alle kostnader for tiltak som er nødvendige og forholdsmessige for å realisere reguleringsplanen. Utbygger skal oppleve at det er avtalefrihet, og skal få mulighet til å nå frem med tilpassede løsninger sett i lys av egne utfordringer og problemstillinger ved gjennomføringen av reguleringsplanen. Det skal tas hensyn til at reguleringsplanen blir mulig å realisere

Møtebok:
Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler (forutsigbarhetsvedtaket) - plan- og bygningsloven § 17-2 - andre gangs behandling - saksfremstilling (horten.kommune.no)

Vedtaket er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

Vedtaket vil bli kunngjort i kommunens fellesannonse i Gjengangeren 14.10.2022.

Varsel om oppstart av detaljregulering av Toldertunet i Åsgårdstrand

Det er varslet oppstart av planarbeid for detaljregulering  av Toldertunet den 23.09.22 med frist 21.10.22 for innsending av innspill.

Informasjon om planarbeidet og muligheter for innsending av innspill finnes på følgende nettsted

Høring - Kommunedelplan for sykling

Kommunedelplan for sykling ble behandlet i Kommunestyret 13.06.2022 (sak 069/22) og skal sendes på høring/offentlig ettersyn (pbl § 11-14). Kommunedelplan for sykling skal være en overordnet, robust og fleksibel plan som avklarer prinsippene for Horten kommunes sykkelarbeid. Hovedmålene for planarbeidet er å legge til rette for:

 • et sammenhengende, trygt og effektivt sykkelvegnett
 • en helhetlig og samordnet innsats for at flere velger sykkel som transportmiddel på daglige reiser
 • å prioritere mellom strekninger med størst potensial for overgang fra bil til sykkel
 • at valg av løsninger skal gjøres innenfor gjennomførbare og realistiske økonomiske rammer

Mer informasjon om innholdet i planen og høring finner du her.

Frist for uttalelse er 05.09.2022

Kommunedelplan for Horten sentrum 2022-2034 – Offentlig ettersyn / høring av forslag til endret arealformål areal HS5

Kommunedelplan for Horten sentrum ble vedtatt i Kommunestyret 13.06.2022 (sak 070/22). Det ble vedtatt forslag om endret arealformål for areal HS5 (nordre del av havneområdet): Underformål for kombinert formål HS5 endres fra næringsbebyggelse, boliger, tjenesteyting, havneformål, friområde og idrett til næringsbebyggelse og havneformål. HS5 tas midlertidig ut av planen og sendes på ny høring. Endret forslag for HS5 sendes ut på offentlig ettersyn/høring (pbl § 11-14).

Mer informasjon om endret forslag finner du her.

Frist for uttalelse er 05.09.2022.

Kommuneplanens arealdel 2022-2033 – Offentlig ettersyn / høring av tre nye næringsarealer

Kommuneplanens arealdel for perioden 2022-2033 ble vedtatt i Kommunestyret 13.06.2022, sak 071/22. Det ble samtidig vedtatt å legge ut tre nye forslag til næringsarealer til offentlig ettersyn / høring (pbl § 11-14). Dette gjelder Verftsbassenget (gbnr 131/132) og mindre utvidelser av Kopstad Næringspark og eksisterende næringsareal i Kimestadveien.

Mer informasjon om endringene som foreslås finner du her

Frist for uttalelse er 05.09.2022.

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel - høring og offentlig ettersyn

Kommuneplanens samfunnsdel er Horten kommunes felles, overordnede styringsdokument og skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for utvikling av Horten kommune som samfunn og organisasjon. Samfunnsdelen er grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.

Horten kommune har satt i gang arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034. Forslag til revidert samfunnsdel er lagt ut til høring og offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven 11-14. 

 

Her finner du mer informasjon om planforslaget: https://www.horten.kommune.no/kommunalomrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kommuneutvikling/kommuneplan/samfunnsdelen/revidering-kommuneplanens-samfunnsdel/

 

Innspill til planen sendes på e-post til postmottak@horten.kommune.no eller pr. brev til Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten innen 10. juni 2022. Uttalelsen merkes Kommuneplanens samfunnsdel. 

 

 

Andre Kunngjøringer og høringer

Tilskudds ordning - Grønne midler

Horten kommune ønsker å fremme praktiske tiltak, nyskapning og aktiviteter i nærmiljøet som gir en positiv lokal miljøeffekt og økt miljøengasjement i kommunen. Tilskuddet er i 2021 på til sammen kr 100 000,-.

FRIST FOR Å SØKE

15. februar 2022

KRITERIER FOR Å SØKE:

HVEM KAN SØKE:

 • Enkeltpersoner og uformelle grupper i Horten kommune.
 • Organisasjoner og institusjoner i Horten kommune.
 • Næringsvirksomheter og grønne gründere i Horten kommune.
 • Tjenesteenheter i Horten kommune.

HVA KAN DET SØKES OM:

Prosjekter eller tiltak som du søker midler til må:

 • Ha lokal forankring i Horten kommune og engasjere kommunens beboere.
 • Skape positiv miljøeffekt lokalt.
 • Ha en start- og sluttdato.
 • Rette seg mot barn og unge, eldre og utsatte grupper eller publikum generelt.
 • Være nyskapende og framtidsrettet.
 • Ha en viss egenfinansiering (som for eksempel egenmidler, frivillig innsats, midler fra andre kilder, lokaler, donerte materialer).
 • Ikke brukes til drift av organisasjonen.

Alle kriteriene trenger ikke å være oppfylt. Her finner du retningslinjene for å søke (PDF, 417 kB).

HVORDAN SØKE

 1. Les retningslinjene (PDF, 417 kB) for Horten kommunes grønne midler.
 2. Last ned og fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet.
 3. Dersom du ikke har tilgang til PC eller internett har Horten bibliotek PCer og trådløst nett tilgjengelig for publikum.

ETTER AT DU HAR SENDT SØKNADEN:

 1. Vi registrerer alle søknader når vi mottar de. Du vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt, men dette vil kunne ta opp til flere dager.
 2. Søknadene behandles samlet når søknadsfrister er gått ut. Sak om tildeling av Horten kommunes grønne midler vil bli behandlet i hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk.
 3. Alle søkere mottar en e-post med svar når vedtak er fattet. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler publiseres i protokollen for møtet samt på disse nettsidene.
 4. Søkere som får tildelt midler får utbetalt pengene når vedtak er fattet.
 5. Søkere som er tildelt midler skal sende inn en kortfattet rapport, gjerne med bilder, samt regnskapsrapport for brukte midler til postmottak@horten.kommune.no innen én måned etter at tiltaket er gjennomført.

KLAGE

Du har mulighet til å klage dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler. Klagen sendes til postmottak@horten.kommune.no innen tre uker etter at e-post med svar på søknaden ble sendt deg.

Utlysning av midler fra ulike legater

Utlysning av midler fra Karl Jacobsens legat

Det lyses ut midler fra Karl Jacobsens legat. Legatets statutter sier at midler kan deles ut til «verdig trengende som bor innenfor gamle Borre  kommune, fortrinnsvis sykelige, gjerne også barn i denne situasjonen».

Søknaden må inneholde beløp man søker om og en skissering av hvorfor man søker.  Siste tilgjengelige ligning(2020) må legges ved. Hvis man søker på vegne av barn, legges foresattes ligning ved.

Søknad sendes Karl Jacobsens legat, v/Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten eller på mail legatregnskap@horten.kommune.no innen 30.11.2021. Mailadressen eller telefon 330 85000 kan benyttes ved eventuelle spørsmål.

 

Utlysing av midler fra Oleana Kjølsund Bruseruds legat
Det ble på årsmøte 08.06.2021 vedtatt å dele ut midler fra Oleana Kjølsrud Bruseruds legat. Legatets
formål er «Å tilgodese eldre personer på Nykirke».
Både privatpersoner og foreninger oppfordres til å søke midler fra legatet. Søknadsfrist er 30.11.2021.
Søknaden sendes Oleana Kjølsund Bruseruds legat, v/Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten
eller epost til legatregnskap@horten.kommune.no. Mailadressen eller telefon 330 85000 kan benyttes ved eventuelle spørsmål.

Strategisk Næringsplan Horten kommune 2022-2030 - høringsutkast

Utkast til Strategisk Næringsplan for Horten kommune 2022-2030 sendes nå på ekstern høring.

Link til planen: Utkast Strategisk Næringsplan 2022-2030

I henhold til vedtatt planstrategi for perioden 2020-2023 (KOM-176/20), skal temaplanen Strategisk næringsplan revideres i planperioden.

Strategisk næringsplan 2022-2030 er en rullering av planen for 2015-2020  og vil være styrende for kommunens satsing på næringsutvikling i denne perioden.

Høringsuttalelser merket med «Strategisk næringsplan 2022-2030» sendes til postmottak@horten.kommune.no innen 7.11.2021.

Planen vil bli behandlet og vedtatt politisk i første saksrunde i 2022.

Håper på mange gode innspill og tilbakemeldinger!

Forskrift om politisk godtgjøring for folkevalgte
Oppstart, Shared Space

Horten kommune, på vegne av Vestfold og Telemark Fylkeskommune, melder med dette om oppstart for Shared Space-prosjektet i Storgata.

Det er entreprenør Arne Olav Lund AS som vil utføre arbeidene mellom Kulturhuset i Storgata 37 og og krysset Storgata/Torggata.
I byggeperioden, desember-mai, vil det medføre nedsatt framkommelighet for trafikken i Storgata. Noen trafikale ulemper, som bruk av lysregulering for trafikkstyring og potensielle forsinkelser for buss må påregnes. Deler av Storgata vil i korte perioder også stenges helt, med påfølgende omdirigering av trafikken. Vi beklager ulempene dette vil medføre. Ferdigstillelse av shared space-prosjektet er satt til våren 2021.

MELLOM TORGET OG KULTURKVARTALET

Shared space-prosjektet springer ut fra Kommunedelplan for Horten sentrum 2015-2027. Storgata er i Kommunedelplanen regulert som miljøgate, der et av målene er å skape mer byliv og aktivitet i Storgata mellom Torget (Torggata) og Kulturkvartalet (Skolegata). Det skal etableres en sambruksløsning der gatemiljøet skal inneha god tilgjengelighet for alle brukergrupper, men på de gående og syklendes premisser.

ANNERLEDES INFOMØTE

Etter planen skulle det holdes åpent informasjonsmøte før oppstart av arbeidene. På grunn av smittevern som følge av den pågående korona-pandemien, er vi nødt til å se på alternative løsninger for dette.

Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til Håkon N. Stamgård, på e-post hakon.stamgard@horten.kommune.no.

Presentasjon Shared Space (PDF, 3 MB)

 

Kart, Shared Space (PDF, 2 MB)

Nye betalingssatser for avløp

12.11.2019  vedtok kommunestyret en økning av avløpsgebyrene med 2,5 %. Det betyr en økning av standard abonnement avløp med kr. 105,- for 2019. Økningen blir i sin helhet belastet på 4 termin inneværende år med forfall 20.12.2019.

Høring - forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Horten kommune - høringsfrist 10.05.2022

Kommunestyret i Horten kommune har 16.02.2022 i sak KOM-017/22 vedtatt høring for lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Horten kommune.
 

Følgende dokumenter er til høring:Høringsnotat om forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Horten kommune - frist 10.05.2022 (PDF, 345 kB)

«Høring – forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Horten kommune» (PDF, 200 kB)

«Høringsnotat om forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Horten kommune»
 

Innspill til høringen sendes postmottak@horten.kommune.no og merkes med «Sak 21/4480»
 

Høringsfrist: 10.05.2022

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284