Kunngjøringer og høringer

Klikk for stort bilde Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Horten kommune.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi

I møte den 4. november 2020 skal kommunestyret behandle forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2023. I medhold av plan- og bygningsloven § 10-1 offentliggjøres med dette kommunedirektørens forslag til vedtak i kommunestyret.

Planstrategien er et verktøy for å beslutte hvilke planoppgaver kommunen skal gjennomføre i valgperioden. I saken foreslås det å rullere kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg til utarbeidelse av en ny plan for naturmangfold og regulering av toplanskryss på Helland, som allerede er bestilt gjennom politiske vedtak, er Frivillighetsstrategi, Temaplan for kulturskolen og Strategi 0-24 nye planarbeider som forankres i planstrategien.

Utviklingstrekk og utfordringer som kommunen som samfunn og organisasjon står ovenfor framgår av faktagrunnlaget som følger som vedlegg til saken.

Forslag til planstrategi 2020-2023 (PDF, 960 kB)

Saksframlegg (PDF, 142 kB)

Faktagrunnlag (PDF, 2 MB)

Her i Horten (PDF, 33 MB)

 

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for Skoppum

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til Kommunedelplan Skoppum 2020-2032 ut til høring og offentlig ettersyn. Informasjon om planarbeidet og høringsdokumenter finnes her, samt via kartportalen ved å klikke innenfor planområdet.

Plandokumentene er også tilgjengelige for gjennomsyn på Horten bibliotek og på servicetorget i Horten rådhus.

Uttalelser til planforslaget sendes til Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten eller postmottak@horten.kommune.no innen 25. september 2020.

Varsel om igangsatt detaljregulering for Horten havnepark

Det varsles om igangsatt detaljregulering av Horten havnepark. Planarbeidet skal legge til rette for bl.a boliger, næring og park. Informasjon om det pågående planarbeidet finnes her

Varsel om igangsatt detaljregulering for Prestegata 2

Det varsles om igangsatt detaljregulering for Prestegata 2, gbnr. 128/300. Planarbeidet skal legge til rette for inntil 10 boenheter med tilhørende anlegg. Ytterligere informasjon om planarbeidet, herunder fullstendig varslingsannonse, finnesher

Varsel om igangsatt detaljregulering for fortau langs Gamleveien

Det varsles om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for fortau langs Gamleveien. Planarbeidets formål er å tilrettelegge for breddeutvidelse av fortauet og sikre forbindelser mot fremtidig gang- og sykkelvei i Major Wetlesens gate. På så måte skal planen bidra til å bedre tilbudet og trafikksikkerheten for myke trafikanter i området. Ytterligere informasjon om planarbeidet, herunder fullstendig varslingsannonse, finnesher.

Varsel om igangsatt detaljregulering for gang- og sykkelvei fra Indre havn til Gamleveien

Det varsles om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei fra Indre havn til Gamleveien. Planarbeidets formål er å tilrettelegge for sammenhengende gang- og sykkelvei langs sjøen fra sentrum mot Bekkajordet. Ytterligere informasjon om planarbeidet, herunder fullstendig varslingsannonse, finnesher

Kommunedelplan for sykling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-12 og 11-13 varsler Horten kommune oppstart av planarbeid med ny kommunedelplan for sykling og sender samtidig forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.

Informasjon om planarbeidet og høringsdokumenter (PDF, 858 kB) (forslag til planprogram) finner du her 

Du kan også finne dokumentene i kartportalen, på Horten bibliotek og på Servicetorget i Horten rådhus.

 

Innspill og uttalelser til oppstart av planarbeid og forslag til planprogram kan sendes til

Horten kommune, PB 10, 3187 Horten eller på epost postmottak@horten.kommune.no innen 4.1.2021. Uttalelsen merkes Kommunedelplan for sykling.

Saksfremstilling (PDF, 377 kB) 

Høringsbrev - KDP sykling (DOCX, 791 kB)

 

Andre Kunngjøringer og høringer

Utlysing av konseptkonkurranse for Prestegata 1-3
Forskrift om politisk godtgjøring for folkevalgte
Nye betalingssatser for avløp

12.11.2019  vedtok kommunestyret en økning av avløpsgebyrene med 2,5 %. Det betyr en økning av standard abonnement avløp med kr. 105,- for 2019. Økningen blir i sin helhet belastet på 4 termin inneværende år med forfall 20.12.2019.

Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2020 - 2032

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 om høring av planforslag, sendes Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2020 – 2032 på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. I første gangs behandling i Kommunestyret den 12. november 2019 ble det fattet vedtak om høring. Det opprinnelige planforslaget (DokumentID 19/46474) er korrigert for detaljer i henhold til politisk fattede vedtak (KOM-161/19).

Her finner du alle dokumenter og mer informasjon  om kommunedelplanen.

Økonomi og handlingsplan 2020-2023 - politikernes forslag

Politikerenes forslag til neste års budsjett er lagt ut til offentlig høring. Her ser partienes egne budsjetter.

Partienes alternative budsjettforslag

Neste kommunestyremøte er 17. desember 2019.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284