Kunngjøringer og høringer

Klikk for stort bilde Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Horten kommune.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Kunngjøring av offentlig ettersyn av oppheving av reguleringsplan Nykirke eldresenter

Kommunen har i møte 12.11.19 vedtatt å varsle offentlig ettersyn av oppheving av reguleringsplan for Nykirke eldresenter.

informasjon om planprosessen og tilgang til saksdokumenter 

VARSEL OM OPPSTART AV PLANENDRING FOR HORTEN GÅRD

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles planoppstart for endring av detaljregulering for Horten gård planID 3801 00363-E1. Mer informasjon om planendringen.

kunngjøring av oppheving av reguleringsplanene H0147, B0022, H0052, H0019 og H0033

Kommunestyre har i møte den 12.11.19 vedtatt oppheving av følgende reguleringsplaner:

 • Reguleringsplan for Rugdestien 7A gbnr 133/155 og Uglestien 9 gbnr 133/9 (PlanID H0147)
 • Reguleringsplan for Askeli (PlanID B0022) 
 • Reguleringsplan for Stenersens vei/wistingsvei (PlanID H0052)
 • Reguleringsplan for Fjordveien/Bryggeveien (PlanID H0019)
 • Reguleringsplan for del av Holtandalen (PlanID H0033)

For mer informasjon om den enkelte reguleringsplanen planen og klageadgang se her

Varsel om oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for områderegulering for campus Vestfold og Borre - planid00416

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Horten kommune om planoppstart for områderegulering for Campus Vestfold og Borre (planID 00416) og sender samtidig forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§§ 4-1, 12-2 og 12-9.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjør Horten kommune oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Forslag til revidert planprogram ble behandlet i kommunestyret 24.9.2019, sak 19/33495.

Mer informasjon om planarbeidet 

Varsel om offentlig ettersyn for områderegulering for Horten havn – PLANID 409

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges områderegulering for Horten havn – planID 409 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Kommunestyret 18.06.2019 -sak 090/19 –saksnummer 19/15363-17/1062. For mer informasjon om planarbeidet og tilgang til plandokumenter se HER

Kunngjøring av oppstart av planarbeid for etablering av ny Fagerheim skole

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Horten kommune planoppstart for detaljregulering for ny Fagerheim skole på Nykirke (planID 00417).

For mer informasjon om igangsatt planarbeid se HER

 

Andre Kunngjøringer og høringer

Ekstra høring for en mindre del av områderegulering for Horten havn

Klikk for stort bilde 

 
Foreslått endring er basert på innspill som har kommet inn i høringsperioden. Forslaget viser en løsning for hotell med 4-8 etasjer og redusert fotavtrykk. Administrasjonen sender denne delen av planforslaget på ny høring.
 
Innspillene til denne ekstra høringen vil bli lagt fram sammen med de forrige høringsutspillene ved  saken når den blir lagt fram for politisk behandling.

Se mer informasjon: www.horten.kommune.no/havna

Svar sendes til postmottak@horten.kommune.no innen 02.03.2020.

Merk at den ekstra høringen kun gjelder arealet komb 12 og o_GTD3,  som er vist i kartutsnittet ovenfor.
Nye betalingssatser for avløp

12.11.2019  vedtok kommunestyret en økning av avløpsgebyrene med 2,5 %. Det betyr en økning av standard abonnement avløp med kr. 105,- for 2019. Økningen blir i sin helhet belastet på 4 termin inneværende år med forfall 20.12.2019.

Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2020 - 2032

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 om høring av planforslag, sendes Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2020 – 2032 på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. I første gangs behandling i Kommunestyret den 12. november 2019 ble det fattet vedtak om høring. Det opprinnelige planforslaget (DokumentID 19/46474) er korrigert for detaljer i henhold til politisk fattede vedtak (KOM-161/19).

Her finner du alle dokumenter og mer informasjon  om kommunedelplanen.

Økonomi og handlingsplan 2020-2023 - politikernes forslag

Politikerenes forslag til neste års budsjett er lagt ut til offentlig høring. Her ser partienes egne budsjetter.

Partienes alternative budsjettforslag

Neste kommunestyremøte er 17. desember 2019.

 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284