Kunngjøring og høringer

Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra oss.

 

Kunngjøring om valglister 2019

Sjekk ut listeforslagene godkjent av valgstyret til lokalvalget i Horten kommune. 

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

 

Varsel om offentlig ettersyn for områderegulering for Horten havn – planID 409

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges områderegulering for Horten havn – planID 409 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Kommunestyret 18.06.2019 -sak 090/19 –saksnummer 19/15363-17/1062. For mer informasjon om planarbeidet og tilgang til plandokumenter se HER

Kunngjøring av vedtatt detaljplan for Kirkeveien 10 - Bakkåsen

Kommunestyre vedtok forslag til reguleringsplan i møte 24.09.19, sak 132/19.  Plandokumentene, videre saksgang og informasjon om klageadgangen finnes HER

Varsel om oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for områderegulering for campus Vestfold og Borre - PlanID00416

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Horten kommune om planoppstart for områderegulering for Campus Vestfold og Borre (planID 00416) og sender samtidig forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§§ 4-1, 12-2 og 12-9.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjør Horten kommune oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Forslag til revidert planprogram ble behandlet i kommunestyret 24.9.2019, sak 19/33495.

Mer informasjon om planarbeidet finnes HER

 

Andre kunngjøringer og høringer

 

Vi har for tiden ingen andre kunngjøringer.

 

Medvirkning

Horten kommune ønsker åpenhet og innbyggermedvirkning i de kommunale beslutningsprosessene. Medvirkning gir bedre kvalitet i plan- og beslutningsprosesser ved et mer nyansert og helhetlig kunnskapsgrunnlag, det skapes felles eierskap og stedsidentitet og det styrker demokratiprosessen. Det finnes ulike metoder for medvirkning som for eksempel brukerundersøkelser, kunngjøringer, informasjonsmøter, høringer og innbyggerinitiativ.

Plan- og bygningsloven har både generelle og spesielle medvirkningsbestemmelser. Medvirkning som allment prinsipp er forankret i lovens formålsparagraf § 1-1. Medvirkningsparagrafen § 5-1 gjør det klart at medvirkning gjelder for alle plantyper uavhengig av hvem som er forslagsstiller. Videre at kommunen er ansvarlig for å påse at lovens krav blir oppfylt og at det pålegger kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning for grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.

Det er gitt flere bestemmelser med prosesskrav til planlegging etter loven. Minstekravet er at det skal offentlig varsles ved planoppstart og at planforslag skal legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg legger kommunen blant annet til rette for åpenhet gjennom innsynsløsninger, informasjonsmøter, barnetråkk registeringer og planverksteder.

Klage

Vedtak kan påklages av part eller andre med rettslig klageinteresse (som vedtaket retter seg mot), jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven §§ 28-36.

Klagefristen er i alle tilfeller tre uker fra den dagen brevet med melding om vedtaket kom frem, det vil si ble lagt i postkassen, postboks eller ble overlevert på annen måte. Om man på dette tidspunkt er bortreist eller av andre grunner er forhindret fra å gjøre seg kjent med meldingen/vedtaket, endrer dette som hovedregel ikke utgangspunktet for fristberegningen.

Klagen skal angi det vedtak det klages over og den eller de endringer som ønskes. Av klagen bør det fremgå hvilken begrunnelse man har for å klage samt eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. Dersom det klages så sent at det kan være tvil om hvorvidt klagen er avgitt innenfor gjeldende frist på tre uker, bør det oppgis når meldingen om vedtaket kom frem til klager. Klagen må undertegnes.

Klagen stiles til klageorganet som er Fylkesmannen i Vestfold og sendes Horten kommune. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284