Kunngjøring og høringer

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

 

Kunngjøring av vedtak av detaljreguleringsplan for Kopstad næringsområde, Plan ID 00403

Horten kommunestyre har i møte 12. februar vedtatt detaljreguleringsplan for Kopstad næringsområde, plan ID 00403. Her finnes mer informasjon om reguleringsplanen og om frist for å klage på vedtaket. 

VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID og høring av planprogram for Haugan næringsområde DELTFELT N2. PLANID 00406.

Det vises til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Haugan næringspark. Her finnes orientering om planarbeidet og hvordan du kan sende inn dine synspunkter

Kunngjøring om oppstart av arbeid med å oppheve reguleringsplanen for del av Stenersens vei og Wistings vei (planID H0052)

Her finnes informasjon om bakgrunnen for varslet oppheving, planen som skal oppheves og hvor man er i opphevelsesprosessen

Kunngjøring om oppstart av arbeid med å oppheve reguleringsplanen for Fjordveien/Bryggeveien (planID H0019)

Her finnes informasjon om bakgrunnen for varslet oppheving, planen som skal oppheves og hvor man er i opphevelsesprosessen

Kunngjøring om oppstart av arbeid med å oppheve reguleringsplanen for Holtandalen (planID H0033)

Her finnes informasjon om bakgrunnen for varslet oppheving, planen som skal oppheves og hvor man er i opphevelsesprosessen

Kunngjøring om oppstart av arbeid med å oppheve reguleringsplanen for Rugdestien/Uglestien (planID H0147)

Her finnes informasjon om bakgrunnen for varslet oppheving, planen som skal oppheves og hvor man er i opphevelsesprosessen

Kunngjøring om oppstart av arbeid med å oppheve reguleringsplanen for Askeli (planID B0022), Stasjonsveien 2, gbnr 46/36

Her finnes informasjon om bakgrunnen for varslet oppheving, planen som skal oppheves og hvor man er i opphevelsesprosessen

Kunngjøring om oppstart av arbeid med å oppheve reguleringsplanen for Nykirke eldresenter (planID 00217), Kopstadveien 1, gbnr 100/114

Her finnes informasjon om bakgrunnen for varslet oppheving, planen som skal oppheves og hvor man er i opphevelsesprosessen

Kunngjøring om oppstart av arbeid med å oppheve reguleringsplanen for Nykirke (planID A0005)

Her finnes informasjon om bakgrunnen for varslet oppheving, planen som skal oppheves og hvor man er i opphevelsesprosessen

Kunngjøring av oppstart av reguleringsplanarbeid for ny gang- og sykkelvei langs Falkenstensveien mellom Nykirke og Vegge - utvidelse av planområdet

Det vises til varsel fra 16. november 2018 om oppstart av reguleringsplanarbeid for ny gang - og sykkelvei langs denne strekningen. Statens vegvesen varsler nå utvidelse av planområdet. Frist for merknader er 14. mars. Her finnes orientering om planarbeidet og hvordan du kan sende inn dine synspunkter

Kunngjøring av endret Detaljreguleringsplan Gildehall på Borre, Voldskogen - 18/1,2,3 - offentlig ettersyn

Horten kommune har i møte 20.11.18 vedtatt at endret reguleringsplan for Gildehallen på Borre legges ut til offentlig ettersyn. Her finnes informasjon om fremdriften i planarbeidet og plandokumentene som er lagt ut på høring.

Kunngjøring av oppstart av reguleringsplanarbeid for ny gang- og sykkelvei langs Falkenstensveien mellom Nykirke og Vegge

Statens vegvesen setter nå i gang arbeidet med å lage reguleringsplan for ny g/s-vei på denne strekningen. Her finnes orientering om planarbeidet og hvordan du kan sende inn dine synspunkter.

Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031- Høring og offentlig ettersyn

Kommunestyre vedtok at  kommuneplanens arealdel skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring med en frist til 1.januar 2019.  

Kunngjøring av vedtak av detaljreguleringsplan for Parkveien 36, 39 og 41, plan ID 00399

Horten kommunestyre har i møte 25. september vedtatt detaljreguleringsplan for Parkveien 36, 39 og 41, plan ID 00399. Her finnes informasjon om reguleringsplanen og om frist for å klage på vedtaket.

Kunngjøring av planoppstart med planprogram for Kirkeveien 10 - Bakkeåsen

Planprogrammet ligger ut til offentlig ettersyn med frist 26.10.18 for innsending av innspill til planarbeidet og planprogrammet. Her finnes informasjon om fremdriften i plansaken i tillegg til plandokumentene
 

Områderegulering Åsgårdstrand

Planforslaget til områderegulering Åsgårdstrand er lagt ut på høring. Horten kommune kunngjør i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 at områderegulering Åsgårdstrand er lagt ut på høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling. Planforslaget ble behandlet i kommunestyret 24.04.2018 (sak 040/18). For mer informasjon se byutvikling i Åsgårdstrand

Kunngjøring av oppstart av kommuneplanarbeid

Horten kommune kunngjør oppstart av planarbeid med kommunedelplan for Klima og energi. Samtidig legges forslag til planprogram (PDF, 2 MB) ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Kommunedelplanen skal ha tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i Horten kommune. Klimatilpasning er også inkludert som tema.

Planprogrammet gjør rede for formål, sentrale temaer, planprosess med frister og deltagere og opplegg for medvirkning.

Frist for uttalelser er 10.01.18. Innspill merkes ”Klima- og energiplan” og kan sendes til postmottak@horten.kommune.no, alternativt pr. brev til Horten kommune, PB 10, 3187 Horten.

Spørsmål knyttet til kommunedelplanen kan rettes til Horten kommune v/Trude Movig, trude.movig@horten.kommune.no, tlf. 414 02 024.
 

Andre kunngjøringer og høringer

 

Høring om lokal forskrift for gebyrer ved saksbehandling og kontroll/tilsyn ved bygge - og gravearbeider.

Vi ønsker nå å sikre at forurensning i forbindelse med bygge- og gravearbeider minimeres, og legger derfor ut forslag til gebyrer for saksbehandling og tilsyn. 

Medvirkning

Horten kommune ønsker åpenhet og innbyggermedvirkning i de kommunale beslutningsprosessene. Medvirkning gir bedre kvalitet i plan- og beslutningsprosesser ved et mer nyansert og helhetlig kunnskapsgrunnlag, det skapes felles eierskap og stedsidentitet og det styrker demokratiprosessen. Det finnes ulike metoder for medvirkning som for eksempel brukerundersøkelser, kunngjøringer, informasjonsmøter, høringer og innbyggerinitiativ.

Plan- og bygningsloven har både generelle og spesielle medvirkningsbestemmelser. Medvirkning som allment prinsipp er forankret i lovens formålsparagraf § 1-1. Medvirkningsparagrafen § 5-1 gjør det klart at medvirkning gjelder for alle plantyper uavhengig av hvem som er forslagsstiller. Videre at kommunen er ansvarlig for å påse at lovens krav blir oppfylt og at det pålegger kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning for grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.

Det er gitt flere bestemmelser med prosesskrav til planlegging etter loven. Minstekravet er at det skal offentlig varsles ved planoppstart og at planforslag skal legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg legger kommunen blant annet til rette for åpenhet gjennom innsynsløsninger, informasjonsmøter, barnetråkk registeringer og planverksteder.

Klage

Vedtak kan påklages av part eller andre med rettslig klageinteresse (som vedtaket retter seg mot), jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven §§ 28-36.

Klagefristen er i alle tilfeller tre uker fra den dagen brevet med melding om vedtaket kom frem, det vil si ble lagt i postkassen, postboks eller ble overlevert på annen måte. Om man på dette tidspunkt er bortreist eller av andre grunner er forhindret fra å gjøre seg kjent med meldingen/vedtaket, endrer dette som hovedregel ikke utgangspunktet for fristberegningen.

Klagen skal angi det vedtak det klages over og den eller de endringer som ønskes. Av klagen bør det fremgå hvilken begrunnelse man har for å klage samt eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. Dersom det klages så sent at det kan være tvil om hvorvidt klagen er avgitt innenfor gjeldende frist på tre uker, bør det oppgis når meldingen om vedtaket kom frem til klager. Klagen må undertegnes.

Klagen stiles til klageorganet som er Fylkesmannen i Vestfold og sendes Horten kommune. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284