Kunngjøringer og høringer

Klikk for stort bilde Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Horten kommune.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Indre havneby midtre, gbnr 129/339 m.fl

Børve Borchsenius Arkitekter AS starter på vegne av Indre Havneby Bolig AS opp arbeid med detaljregulering for Indre havneby midtre, gbnr. 129/339 m.fl. i Horten kommune. Det varsles også om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale mellom Horten kommune og utbygger (jfr. pbl § 17-4). Mer informasjon om planarbeidet og planprosessen

Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Klokkerskogen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, § 12-9 og § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Klokkerskogen ut til høring og offentlig ettersyn. Informasjon om planarbeidet finnes her

Offentlig ettersyn og høring av reguleringsplan for Nordre Enggate 13

Horten kommune vil informere om at reguleringsplan for Nordre Enggate 13, plan ID 00408, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. Høringsperioden er fra 19.06.2020 og frem til 21.08.2020. Ytterligere informasjon om planforslaget

Varsel om igangsatt planarbeid for Raveien 270 (planID 421)

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljregulering av gbnr. 5/37, 5/5 og del av 4/1, Raveien 270, i Horten kommune. Planområdet er på ca. 4,3 dekar. Ytterligere informasjon om planarbeidet

Kunngjøring av endring av detaljplan for Langmyra Skoppum, plan ID B0042

Horten kommunestyre har i møte 24. juni 2020, sak 101/20, vedtatt planendring for Langmyra Skoppum, Plan ID B0042. Planendringen gjelder kun for gbnr. 48/32. Mer informasjon om planendringen

Kunngjøring av reguleringsendring for reguleringsplan Kirkeveien 10 - bakkeåsen (planID 00411)

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas endring av reguleringsplan Kirkebakken 10 - bakkeåsen (planID 00411) i henhold til plankart og reguleringsbestemmelser revidert 24.04.20. Mer informasjon om vedtatt planendring

Kunngjøring av vedtatt oppheving av reguleringsplan Nykirke eldresenter (planID 00217)

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 oppheves reguleringsplan Nykirke eldresenter (planID 00217), vedtatt 15.05.91. Mer informasjon om opphevingen

Vedtak - områderegulering for Horten havn (plan ID 00409)
Områderegulering for Horten havn (plan ID 00409) ble, etter plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt i kommunestyret 24.06.2020 (sak 063/20). 

Grunnet ferieavvikling blir vedtaket kunngjort i løpet av august. Vedtaket vil kunngjøres i avisannonse, og sendes pr brev til berørte parter. I kunngjøringen vil det gis nærmere informasjon om klageadgang og tidsfrist for klage.

Link til mer informasjon om planen finner du her

Andre Kunngjøringer og høringer

Utlysing av konseptkonkurranse for Prestegata 1-3
Nye betalingssatser for avløp

12.11.2019  vedtok kommunestyret en økning av avløpsgebyrene med 2,5 %. Det betyr en økning av standard abonnement avløp med kr. 105,- for 2019. Økningen blir i sin helhet belastet på 4 termin inneværende år med forfall 20.12.2019.

Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2020 - 2032

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 om høring av planforslag, sendes Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2020 – 2032 på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. I første gangs behandling i Kommunestyret den 12. november 2019 ble det fattet vedtak om høring. Det opprinnelige planforslaget (DokumentID 19/46474) er korrigert for detaljer i henhold til politisk fattede vedtak (KOM-161/19).

Her finner du alle dokumenter og mer informasjon  om kommunedelplanen.

Økonomi og handlingsplan 2020-2023 - politikernes forslag

Politikerenes forslag til neste års budsjett er lagt ut til offentlig høring. Her ser partienes egne budsjetter.

Partienes alternative budsjettforslag

Neste kommunestyremøte er 17. desember 2019.

 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284