Kunngjøringer og høringer

 Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Horten kommune.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

 

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Offentlig ettersyn av planforslag for utvidelse av fortau langs Gamleveien

Ytterligere opplysninger om hva planforslaget skal legge til rette for er tilgjengelig her

 

 

Andre Kunngjøringer og høringer

Fremforhandlet utbyggingsavtale for området rustadbrygga til Linden til ettersyn

Horten kommune har inngått en avtale   om utvikling av området Rustadbrygga til Linden og offentliggjør herved fremforhandlet utbyggingsavtale for området med Bane Nor Eiendom. Den fremforhandlede utbyggingsavtalen (PDF, 356 kB) (vedlegg 1 til avtale (PDF, 3 MB), vedlegg 2 til avtale (PDF, 217 kB)) ligger til offentlig ettersyn i 30 dager på Horten kommunes hjemmeside. Frist for merknader er innen 1. mars 2022.

Merknader sendes til postmottak@horten.kommune.no og merkes med saksnummer 21/5405.

Tilskudds ordning - Grønne midler

Horten kommune ønsker å fremme praktiske tiltak, nyskapning og aktiviteter i nærmiljøet som gir en positiv lokal miljøeffekt og økt miljøengasjement i kommunen. Tilskuddet er i 2021 på til sammen kr 100 000,-.

FRIST FOR Å SØKE

15. februar 2022

KRITERIER FOR Å SØKE:

HVEM KAN SØKE:

 • Enkeltpersoner og uformelle grupper i Horten kommune.
 • Organisasjoner og institusjoner i Horten kommune.
 • Næringsvirksomheter og grønne gründere i Horten kommune.
 • Tjenesteenheter i Horten kommune.

HVA KAN DET SØKES OM:

Prosjekter eller tiltak som du søker midler til må:

 • Ha lokal forankring i Horten kommune og engasjere kommunens beboere.
 • Skape positiv miljøeffekt lokalt.
 • Ha en start- og sluttdato.
 • Rette seg mot barn og unge, eldre og utsatte grupper eller publikum generelt.
 • Være nyskapende og framtidsrettet.
 • Ha en viss egenfinansiering (som for eksempel egenmidler, frivillig innsats, midler fra andre kilder, lokaler, donerte materialer).
 • Ikke brukes til drift av organisasjonen.

Alle kriteriene trenger ikke å være oppfylt. Her finner du retningslinjene for å søke (PDF, 417 kB).

HVORDAN SØKE

 1. Les retningslinjene (PDF, 417 kB) for Horten kommunes grønne midler.
 2. Last ned og fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet.
 3. Dersom du ikke har tilgang til PC eller internett har Horten bibliotek PCer og trådløst nett tilgjengelig for publikum.

ETTER AT DU HAR SENDT SØKNADEN:

 1. Vi registrerer alle søknader når vi mottar de. Du vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt, men dette vil kunne ta opp til flere dager.
 2. Søknadene behandles samlet når søknadsfrister er gått ut. Sak om tildeling av Horten kommunes grønne midler vil bli behandlet i hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk.
 3. Alle søkere mottar en e-post med svar når vedtak er fattet. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler publiseres i protokollen for møtet samt på disse nettsidene.
 4. Søkere som får tildelt midler får utbetalt pengene når vedtak er fattet.
 5. Søkere som er tildelt midler skal sende inn en kortfattet rapport, gjerne med bilder, samt regnskapsrapport for brukte midler til postmottak@horten.kommune.no innen én måned etter at tiltaket er gjennomført.

KLAGE

Du har mulighet til å klage dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler. Klagen sendes til postmottak@horten.kommune.no innen tre uker etter at e-post med svar på søknaden ble sendt deg.

Utlysning av midler fra ulike legater

Utlysning av midler fra Karl Jacobsens legat

Det lyses ut midler fra Karl Jacobsens legat. Legatets statutter sier at midler kan deles ut til «verdig trengende som bor innenfor gamle Borre  kommune, fortrinnsvis sykelige, gjerne også barn i denne situasjonen».

Søknaden må inneholde beløp man søker om og en skissering av hvorfor man søker.  Siste tilgjengelige ligning(2020) må legges ved. Hvis man søker på vegne av barn, legges foresattes ligning ved.

Søknad sendes Karl Jacobsens legat, v/Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten eller på mail legatregnskap@horten.kommune.no innen 30.11.2021. Mailadressen eller telefon 330 85000 kan benyttes ved eventuelle spørsmål.

 

Utlysing av midler fra Oleana Kjølsund Bruseruds legat
Det ble på årsmøte 08.06.2021 vedtatt å dele ut midler fra Oleana Kjølsrud Bruseruds legat. Legatets
formål er «Å tilgodese eldre personer på Nykirke».
Både privatpersoner og foreninger oppfordres til å søke midler fra legatet. Søknadsfrist er 30.11.2021.
Søknaden sendes Oleana Kjølsund Bruseruds legat, v/Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten
eller epost til legatregnskap@horten.kommune.no. Mailadressen eller telefon 330 85000 kan benyttes ved eventuelle spørsmål.

Strategisk Næringsplan Horten kommune 2022-2030 - høringsutkast

Utkast til Strategisk Næringsplan for Horten kommune 2022-2030 sendes nå på ekstern høring.

Link til planen: Utkast Strategisk Næringsplan 2022-2030

I henhold til vedtatt planstrategi for perioden 2020-2023 (KOM-176/20), skal temaplanen Strategisk næringsplan revideres i planperioden.

Strategisk næringsplan 2022-2030 er en rullering av planen for 2015-2020  og vil være styrende for kommunens satsing på næringsutvikling i denne perioden.

Høringsuttalelser merket med «Strategisk næringsplan 2022-2030» sendes til postmottak@horten.kommune.no innen 7.11.2021.

Planen vil bli behandlet og vedtatt politisk i første saksrunde i 2022.

Håper på mange gode innspill og tilbakemeldinger!

Utlysing av konseptkonkurranse for Prestegata 1-3
Forskrift om politisk godtgjøring for folkevalgte
Oppstart, Shared Space

Horten kommune, på vegne av Vestfold og Telemark Fylkeskommune, melder med dette om oppstart for Shared Space-prosjektet i Storgata.

Det er entreprenør Arne Olav Lund AS som vil utføre arbeidene mellom Kulturhuset i Storgata 37 og og krysset Storgata/Torggata.
I byggeperioden, desember-mai, vil det medføre nedsatt framkommelighet for trafikken i Storgata. Noen trafikale ulemper, som bruk av lysregulering for trafikkstyring og potensielle forsinkelser for buss må påregnes. Deler av Storgata vil i korte perioder også stenges helt, med påfølgende omdirigering av trafikken. Vi beklager ulempene dette vil medføre. Ferdigstillelse av shared space-prosjektet er satt til våren 2021.

MELLOM TORGET OG KULTURKVARTALET

Shared space-prosjektet springer ut fra Kommunedelplan for Horten sentrum 2015-2027. Storgata er i Kommunedelplanen regulert som miljøgate, der et av målene er å skape mer byliv og aktivitet i Storgata mellom Torget (Torggata) og Kulturkvartalet (Skolegata). Det skal etableres en sambruksløsning der gatemiljøet skal inneha god tilgjengelighet for alle brukergrupper, men på de gående og syklendes premisser.

ANNERLEDES INFOMØTE

Etter planen skulle det holdes åpent informasjonsmøte før oppstart av arbeidene. På grunn av smittevern som følge av den pågående korona-pandemien, er vi nødt til å se på alternative løsninger for dette.

Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til Håkon N. Stamgård, på e-post hakon.stamgard@horten.kommune.no.

Presentasjon Shared Space (PDF, 3 MB)

 

Kart, Shared Space (PDF, 2 MB)

Formannskapets innstilling til kommunestyret - budsjett 2021

Formannskapet vedtok fellesforslag fra V, MDG og AP. Budsjettet behandles i kommunetyret, 16. desember.

Les formannskapets innstilling til kommunestyret: budsjett 2021 (V, MDG, AP)  (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)

Storgata stenges for trafikk mellom 5.-12. mai

Storgata Stenges for trafikk 5. mai på grunn av arbeid med Shared Space-prosjektet.

Det blir skiltet for omkjøring.

Gaten åpner for trafikk igjen 12. mai.

Plan for omkjøring

Klikk på lenken for å åpne kartet.

Omkjøring, storgata (PDF, 547 kB)

Nye betalingssatser for avløp

12.11.2019  vedtok kommunestyret en økning av avløpsgebyrene med 2,5 %. Det betyr en økning av standard abonnement avløp med kr. 105,- for 2019. Økningen blir i sin helhet belastet på 4 termin inneværende år med forfall 20.12.2019.

Økonomi og handlingsplan 2020-2023 - politikernes forslag

Politikerenes forslag til neste års budsjett er lagt ut til offentlig høring. Her ser partienes egne budsjetter.

Partienes alternative budsjettforslag

Neste kommunestyremøte er 17. desember 2019.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284