Kunngjøring og høringer

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

 

Kunngjøring av planoppstart med planprogram for Kirkeveien 10 - Bakkåsen

Planprogrammet ligger ut til offentlig ettersyn med frist 26.10.18 for innsending av innspill til planarbeidet og planprogrammet. Her finnes informasjon om fremdriften i plansaken i tillegg til plandokumentene

 

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Golftunet

Horten kommunestyre vedtok 19.06.2018 saksnummer 069/18 forslag detaljreguleringsplan for Golftunet, planID 0701 00400. For mer informasjon om reguleringsplanen.

 

Kunngjøring av vedtak av detaljreguleringsplan for jernbane og deponier - Nykirke - Barkåker, konsekvensutredning for deponier.

Horten kommunestyre har i møte 19. juni vedtatt detaljregulering av jernbaneanlegg og deponiområder Nykirke-Barkåker (planId 0701 00401) og konsekvensutredning for deponiområder. Her finnes informasjon om reguleringsplanen og om frist for å klage på vedtaket

Varsel om planoppstart for endring av detaljregulering for Gildehallen på Borre

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsler plankonsulent Ingeniørservice AS på vegne av forslagsstiller Vestfold fylkeskommune, oppstart endring av detaljregulering for Gildehall på Borre (Voldskogen), gbnr. 18/1, 2 og 3 og gbnr. 9019/2. For mer informasjon om planarbeidet

Områderegulering Åsgårdstrand

Planforslaget til områderegulering Åsgårdstrand er lagt ut på høring. Horten kommune kunngjør i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 at områderegulering Åsgårdstrand er lagt ut på høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling. Planforslaget ble behandlet i kommunestyret 24.04.2018 (sak 040/18). For mer informasjon se byutvikling i Åsgårdstrand

Varsel om planoppstart for detaljregulering av Orerønningen H2,
Gbnr 133/178 Slalåmbakken, samt del av 9801/25 Orrfuglstien, og 133/317 Knarrestien

 

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boligbygging.Det planlegges en blanding av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, totalt omtrent 17 enheter. For mer informasjon om planarbeidet og tilgang til kartportalen.

Planområdet er på 21 daa og er i kommuneplanen avsatt til boligformål. Reguleringen anses ikke å falle inn under kriteriene i §4 i forskrift om konsekvensutredning.

 

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan  - Parkveien 36, 39 og 41, 19/277 og 19/336

 

Høringsfrist 4. juni 2018.

Hovedutvalg for bygg, regulering og næring har i møte 10. april 2018, sak 017/18 besluttet å sende forslag til reguleringsplan for boliger med tilhørende anlegg i Parkveien 36, 39 og 41 på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. For mer informasjon se «Arealplaner til uttalelse».

 

Kunngjøring av oppstart av kommuneplanarbeid

Horten kommune kunngjør oppstart av planarbeid med kommunedelplan for Klima og energi. Samtidig legges forslag til planprogram (PDF, 2 MB) ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Kommunedelplanen skal ha tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i Horten kommune. Klimatilpasning er også inkludert som tema.

Planprogrammet gjør rede for formål, sentrale temaer, planprosess med frister og deltagere og opplegg for medvirkning.

Frist for uttalelser er 10.01.18. Innspill merkes ”Klima- og energiplan” og kan sendes til postmottak@horten.kommune.no, alternativt pr brev til Horten kommune, PB 10, 3187 Horten.

Spørsmål knyttet til kommunedelplanen kan rettes til Horten kommune v/Trude Movig, trude.movig@horten.kommune.no , tlf 41 40 20 24.

 

 

Kunngjøring av oppstart av kommuneplanarbeid

31. oktober 2016 vedtok kommunestyret Planstrategi 2016 - 2020 og planprogram for kommuneplanens arealdel 2018 - 2030.
Frist for arealinnspill til kommuneplanens arealdel er 1. september 2017.

 

 

Andre kunngjøringer og høringer

 

 

Medvirkning

Horten kommune ønsker åpenhet og innbyggermedvirkning i de kommunale beslutningsprosessene. Medvirkning gir bedre kvalitet i plan- og beslutningsprosesser ved et mer nyansert og helhetlig kunnskapsgrunnlag, det skapes felles eierskap og stedsidentitet og det styrker demokratiprosessen. Det finnes ulike metoder for medvirkning som for eksempel brukerundersøkelser, kunngjøringer, informasjonsmøter, høringer og innbyggerinitiativ.

Plan- og bygningsloven har både generelle og spesielle medvirkningsbestemmelser. Medvirkning som allment prinsipp er forankret i lovens formålsparagraf § 1-1. Medvirkningsparagrafen § 5-1 gjør det klart at medvirkning gjelder for alle plantyper uavhengig av hvem som er forslagsstiller. Videre at kommunen er ansvarlig for å påse at lovens krav blir oppfylt og at det pålegger kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning for grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.

Det er gitt flere bestemmelser med prosesskrav til planlegging etter loven. Minstekravet er at det skal offentlig varsles ved planoppstart og at planforslag skal legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg legger kommunen blant annet til rette for åpenhet gjennom innsynsløsninger, informasjonsmøter, barnetråkk registeringer og planverksteder.

Klage

Vedtak kan påklages av part eller andre med rettslig klageinteresse (som vedtaket retter seg mot), jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven §§ 28-36.

Klagefristen er i alle tilfeller tre uker fra den dagen brevet med melding om vedtaket kom frem, det vil si ble lagt i postkassen, postboks eller ble overlevert på annen måte. Om man på dette tidspunkt er bortreist eller av andre grunner er forhindret fra å gjøre seg kjent med meldingen/vedtaket, endrer dette som hovedregel ikke utgangspunktet for fristberegningen.

Klagen skal angi det vedtak det klages over og den eller de endringer som ønskes. Av klagen bør det fremgå hvilken begrunnelse man har for å klage samt eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. Dersom det klages så sent at det kan være tvil om hvorvidt klagen er avgitt innenfor gjeldende frist på tre uker, bør det oppgis når meldingen om vedtaket kom frem til klager. Klagen må undertegnes.

Klagen stiles til klageorganet som er Fylkesmannen i Vestfold og sendes Horten kommune. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284