Kunngjøring og høringer

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

AKTUELT: Etterlysning etter bileier til en hvit Renault Megane

I henhold til vegtrafikkloven §37 har Horten kommune tauet inn en bil der eiers adresse er ukjent

Eier varsles derfor med dette om at vi har tatt bilen i forvaring. Kjøretøy som ikke er hentet innen tre måneder etter at eier er varslet, vil bli solgt eller avhendet på annen måte(sendt til vraking). Kjøretøyet står for eiers regning og risiko.

For utlevering av inntauet bil må eier identifisere sitt eierskap til bilen.

For utlevering og andre spørsmål vedrørende inntauede biler, kontakt parkeringstjenesten på telefon 33085000 eller e-post parkering@horten.kommune.no

Informasjon om inntauet bil:

 • Renault Megane, farge hvit 
  Kjennemerke: ukjent (utenlands) 
  Chassisnummer: VF1KA050528974668

 

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

 

Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for Campus Vestfold og Borre, PlanID 00416

Horten kommune setter ni i gang med å lage en områdeplan for Campus Vestfold og Borre. Her finnes mer informasjon om igangsatt planarbeid

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Bakkeåsen, planID 00411

Horten kommune har 26.03.19 i sak 029/19 besluttet å legge forslag til detaljregulering for Bakkeåsen, planID 00411, ut på offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10. Her finnes mer informasjon om planforslaget.

Offentlig ettersyn av omregulering for reguleringsplan for Horten gjestehavn, plan ID 00349-E2

Horten kommunestyre besluttet 11.12.18 i sak 157/18 å legge ut omregulering av reguleringsplan for Horten gjestehavn, plan ID 00349-E2, ut på offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Her finnes mer informasjon om omreguleringen.

Varsel om igangsetting av planarbeid og høring av planprogram for kommunedelplan for Skoppum

Horten kommune setter nå i gang med å lage en kommunedelplan for Skoppum. Her finnes orientering om planarbeidet og hvordan du kan sende inn dine synspunkter. 

VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID og høring av planprogram for Haugan næringsområde DELFELT N2. PLANID 00406.

Det vises til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Haugan næringspark. Her finnes orientering om planarbeidet og hvordan du kan sende inn dine synspunkter

 

 

Andre kunngjøringer og høringer

 

Høring om lokal forskrift for gebyrer ved saksbehandling og kontroll/tilsyn ved bygge - og gravearbeider.

Vi ønsker nå å sikre at forurensning i forbindelse med bygge- og gravearbeider minimeres, og legger derfor ut forslag til gebyrer for saksbehandling og tilsyn. 

Medvirkning

Horten kommune ønsker åpenhet og innbyggermedvirkning i de kommunale beslutningsprosessene. Medvirkning gir bedre kvalitet i plan- og beslutningsprosesser ved et mer nyansert og helhetlig kunnskapsgrunnlag, det skapes felles eierskap og stedsidentitet og det styrker demokratiprosessen. Det finnes ulike metoder for medvirkning som for eksempel brukerundersøkelser, kunngjøringer, informasjonsmøter, høringer og innbyggerinitiativ.

Plan- og bygningsloven har både generelle og spesielle medvirkningsbestemmelser. Medvirkning som allment prinsipp er forankret i lovens formålsparagraf § 1-1. Medvirkningsparagrafen § 5-1 gjør det klart at medvirkning gjelder for alle plantyper uavhengig av hvem som er forslagsstiller. Videre at kommunen er ansvarlig for å påse at lovens krav blir oppfylt og at det pålegger kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning for grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.

Det er gitt flere bestemmelser med prosesskrav til planlegging etter loven. Minstekravet er at det skal offentlig varsles ved planoppstart og at planforslag skal legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg legger kommunen blant annet til rette for åpenhet gjennom innsynsløsninger, informasjonsmøter, barnetråkk registeringer og planverksteder.

Klage

Vedtak kan påklages av part eller andre med rettslig klageinteresse (som vedtaket retter seg mot), jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven §§ 28-36.

Klagefristen er i alle tilfeller tre uker fra den dagen brevet med melding om vedtaket kom frem, det vil si ble lagt i postkassen, postboks eller ble overlevert på annen måte. Om man på dette tidspunkt er bortreist eller av andre grunner er forhindret fra å gjøre seg kjent med meldingen/vedtaket, endrer dette som hovedregel ikke utgangspunktet for fristberegningen.

Klagen skal angi det vedtak det klages over og den eller de endringer som ønskes. Av klagen bør det fremgå hvilken begrunnelse man har for å klage samt eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. Dersom det klages så sent at det kan være tvil om hvorvidt klagen er avgitt innenfor gjeldende frist på tre uker, bør det oppgis når meldingen om vedtaket kom frem til klager. Klagen må undertegnes.

Klagen stiles til klageorganet som er Fylkesmannen i Vestfold og sendes Horten kommune. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284