Kunngjøringer og høringer

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Det er nederst på denne siden gitt en kort redegjørelse om din mulighet for å medvirke i beslutningsprosesser og din rett til å klage på vedtak.

Ny kunngjøring av reguleringsplan for videregående skole og idrettshall i Lystlunden - etter klagebehandling og avgjørelse av innsigelse.

Etter kommunestyrets reguleringsplanvedtak for ny videregående skole og idrettshall i Lystlunden 19. september 2016, ble planvedtaket kunngjort. Det kom inn 3 klager på planvedtaket. Klagene ble behandlet av Horten kommunestyre 19.12.2016 og 4.4.2017 - 2 klager ble tatt til følge.

Horten kommunestyre vedtok også i møtet 4.4.2017 å innarbeide utelatte planbestemmelser.

Reguleringsplanen er nå endret i tråd med klagebehandlingen og vedtaket om å innarbeide de utelatte planbestemmelsene.

For parter med rettslig klageinteresse er det anledning til å klage på de ovennevnte vedtakene innen 26. mai.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjorde innsigelsen i brev av 8. mars. Innsigelsen ble ikke tatt til følge.
For mer informasjon se HER
 

 

Sletterødåsen - offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag for boligfeltene B1, B2 og B2.

Hovedutvalg for bygg, regulering og næring har i møte 31.01.2017 besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn og sende det på høring i minst 6  uker.
For mer informasjon HER

 

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av dobbeltspor og deponiområder Nykirke - Barkåker

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Jernbaneverket oppstart av planarbeid for detaljregulering av dobbeltspor og deponiområder i kommunene Horten, Tønsberg og Re.

Samtidig legges forslag til planprogram for deponiområder ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-9. For mer informasjon se her

Varsel om oppstart av reguleringsendring av reguleringsplan for Langgrunn

Det er varslet oppstart av reguleringsendring av gjeldende regulering for Langgrunn med tanke på å etablere ubetjent ladestasjoner for elbiler og ubetjente fyllestasjon for kjøretøyer som bruker biogass. For mer informasjon se her

Kunngjøring av igangsatt planarbeid for Solviken

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Ingeniørservice AS, på vegne av grunneierne Bakken og Jacobsen, oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for Solviken Sør, Gbnr 130/305, 340, 352 og 477. Tilstøtende del av Major Wetlesens gate inngår i planområdet. For mer informasjon se HER

Kunngjøring av vedtatt planprogram for IC Nykirke - Barkåker

I henhold til forskrift om konsekvensutredning har Horten kommunestyre i møte 4.4.2017, sak 030/17 fastsatt «Planprogram for deponiområder for dobbeltspor Nykirke – Barkåker». For mer informasjon se HER

Kunngjøring av oppstart av kommuneplanarbeid

31. oktober 2016 vedtok kommunestyret Planstrategi 2016 - 2020 og planprogram for kommuneplanens arealdel 2018 - 2030.
Frist for arealinnspill til kommuneplanens arealdel er 1. september 2017.

Mer informasjon og sakens dokumenter

Kommunedelplan for Intercitystrekning Nykirke - Barkåker

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har kommunene Tønsberg, Re og Horten hhv den 12.10.16, 25.10.16 og 31.10.16 vedtatt nevnte kommunedelplan med bestemmelser og retningslinjer.
Mer informasjon om planarbeidet er tilgjengelig på kommunens kartside, Horten rådhus og Horten bibliotek.
 

 

Andre kunngjøringer og høringer


Høringsdokument: Plan for ny skolestruktur i Hortenskolen

Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig

Alle landets kommuner er med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 a, annet ledd, samt pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e, pålagt å utforme en kommunal forskrift for ikrafttredelse fra 1/7-17, gjeldende for;

 1. Tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette, etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering, er det eneste tilbudet som kan sikre pasient eller bruker nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
 2. Vedtak der pasient vil være best tjent med langtidsopphold i sykehjem, men hvor pasient eller bruker med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold, såkalt «ventevedtak». 

Horten kommune sitt utkast til forskrift finner du her.

Innspill til høringsnotatet sendes: postmottak@horten.kommune.no

 

Medvirkning

Horten kommune ønsker åpenhet og innbyggermedvirkning i de kommunale beslutningsprosessene. Medvirkning gir bedre kvalitet i plan- og beslutningsprosesser ved et mer nyansert og helhetlig kunnskapsgrunnlag, det skapes felles eierskap og stedsidentitet og det styrker demokratiprosessen. Det finnes ulike metoder for medvirkning som for eksempel brukerundersøkelser, kunngjøringer, informasjonsmøter, høringer og innbyggerinitiativ.

Plan- og bygningsloven har både generelle og spesielle medvirkningsbestemmelser. Medvirkning som allment prinsipp er forankret i lovens formålsparagraf § 1-1. Medvirkningsparagrafen § 5-1 gjør det klart at medvirkning gjelder for alle plantyper uavhengig av hvem som er forslagsstiller. Videre at kommunen er ansvarlig for å påse at lovens krav blir oppfylt og at det pålegger kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning for grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.

Det er gitt flere bestemmelser med prosesskrav til planlegging etter loven. Minstekravet er at det skal offentlig varsles ved planoppstart og at planforslag skal legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg legger kommunen blant annet til rette for åpenhet gjennom innsynsløsninger, informasjonsmøter, barnetråkk registeringer og planverksteder.

Klage

Vedtak kan påklages av part eller andre med rettslig klageinteresse (som vedtaket retter seg mot), jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven §§ 28-36.

Klagefristen er i alle tilfeller tre uker fra den dagen brevet med melding om vedtaket kom frem, det vil si ble lagt i postkassen, postboks eller ble overlevert på annen måte. Om man på dette tidspunkt er bortreist eller av andre grunner er forhindret fra å gjøre seg kjent med meldingen/vedtaket, endrer dette som hovedregel ikke utgangspunktet for fristberegningen.

Klagen skal angi det vedtak det klages over og den eller de endringer som ønskes. Av klagen bør det fremgå hvilken begrunnelse man har for å klage samt eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. Dersom det klages så sent at det kan være tvil om hvorvidt klagen er avgitt innenfor gjeldende frist på tre uker, bør det oppgis når meldingen om vedtaket kom frem til klager. Klagen må undertegnes.

Klagen stiles til klageorganet som er Fylkesmannen i Vestfold og sendes Horten kommune. 

Sist endret 26.05.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284
Login for redigering