Kunngjøringer og høringer

Klikk for stort bilde Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Horten kommune.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Kommunedelplan for sykling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-12 og 11-13 varsler Horten kommune oppstart av planarbeid med ny kommunedelplan for sykling og sender samtidig forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.

Informasjon om planarbeidet og høringsdokumenter (PDF, 858 kB) (forslag til planprogram) finner du her 

Du kan også finne dokumentene i kartportalen, på Horten bibliotek og på Servicetorget i Horten rådhus.

 

Innspill og uttalelser til oppstart av planarbeid og forslag til planprogram kan sendes til

Horten kommune, PB 10, 3187 Horten eller på epost postmottak@horten.kommune.no innen 4.1.2021. Uttalelsen merkes Kommunedelplan for sykling.

Saksfremstilling (PDF, 377 kB) 

Høringsbrev - KDP sykling (DOCX, 791 kB)

Varsel om igangsatt arbeid med oppheving av eldre reguleringsplaner

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det herved at Horten kommune starter arbeid med oppheving av enkelte eldre og utdaterte reguleringsplaner.  

Mer informasjon om arbeidet med oppheving kan leses her

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel - kunngjøring om planoppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogram

Horten kommune varsler oppstart av arbeid med å revidere kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 samtidig som forslag til planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. 

Samfunnsdelen skal identifisere muligheter og utfordringer og peke ut utviklingsretning for Horten som samfunn og kommunen som organisasjon. Planen skal inneholde en arealstrategi.  

Norge har sluttet seg til FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Hovedhensikten med revisjonen av samfunnsdelen er å innarbeide bærekraftsmålene og Parisavtalens 1,5-gradersmålet i planen.  

Horten kommune har laget planprogram for arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034. Planprogrammet beskriver blant annet formålet med arbeidet, behov for utredninger og opplegg for medvirkning med frister og deltakere. 

For mer informasjon: 

Forslag til planprogram - kommuneplanens samfunnsdel

Saksfremstilling - Kommunestyret 18.02.2021

 

Veien videre
Med bakgrunn i uttalelsene som mottas i høringen vil det fremmes en sak til kommunestyret som fastsetter endelig planprogram. Planprogrammet vil danne grunnlaget for utarbeidelse av et konkret planforslag med tilhørende konsekvensutredning. Høring og offentlig ettersyn av planforslaget vil bli annonsert og varslet tilsvarende som for høring av planprogrammet.

Innspill til planprogrammet sendes på e-post til postmottak@horten.kommune.no eller pr. brev til Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten innen 23. april 2021. Uttalelsen merkes Kommuneplanens samfunnsdel. 

Spørsmål kan rettes til arealplanlegger Line Havstein: line.havstein@horten.kommune.no eller mobil
922 28 618

Revidering av kommuneplanens arealdel - kunngjøring om planoppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogram

Horten kommune varsler oppstart av arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel samtidig som forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13.

Kommuneplanens arealdel er en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommunestyret har i sak KOM-013/21 forutsatt at revisjonsarbeidet begrenses til å omfatte følgende temaer:

- Næringsarealer

- Areal til deponering av rene masser

- Arealer til kommunens egen virksomhet

- Vurdering av punkt 2.2.5 i de utfyllende bestemmelsene (Hageby-området)

- Vurdere behov for klargjøring av bestemmelser og retningslinjer

- Det skal legges til rette for at Biltema skal kunne etablere seg i Horten. Fordeler, ulemper og muligheter for realisering på ulike tomter skal vurderes.

Forslag til planprogram gjør nærmere rede for formålet med planarbeidet, organisering av prosessen, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger.

For mer informasjon: 

Forslag til planprogram - kommuneplanens arealdel

Saksfremstilling - Kommunestyret 18.02.2021

 

Innspill og uttalelser til planoppstart og forslag til planprogram sendes på e-post til postmottak@horten.kommune.no eller pr. brev til Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten innen 23. april 2021.

Veien videre

Med bakgrunn i uttalelsene som mottas i høringen vil det fremmes en sak til kommunestyret som fastsetter endelig planprogram. Planprogrammet vil danne grunnlaget for utarbeidelse av et konkret planforslag med tilhørende konsekvensutredning. Høring og offentlig ettersyn av planforslaget vil bli annonsert og varslet tilsvarende som for høring av planprogrammet.

 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Arild Michelsen, mob. 94780050 / arild.michelsen@horten.kommune.no 

Revidering av kommunedelplan for Horten sentrum - kunngjøring om planoppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogram

Horten kommune varsler med dette oppstart av arbeidet med å revidere kommunedelplan for Horten sentrum samtidig som forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. 

Formålet med revisjonsarbeidet omfatter temaene parkering, vernestatus i sentrum, byromsstrategi, samt revisjon av handlingsplan. Gjeldende plan skal i hovedsak videreføres. Planprogrammet gjør nærmere rede for formålet med revisjonsarbeidet, organisering av prosessen, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger.  

Informasjon om planarbeid, høring og frister 
Forslag til planprogram - kommunedelplan for Horten sentrum

Saksfremstilling - Kommunestyret 18.02.2021

Link til planområdet

 
Uttalelser til sendes på e-post til postmottak@horten.kommune.no eller pr. brev til Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten innen 23. april 2021. Uttalelsen merkes med planens navn.

Veien videre
Med bakgrunn i uttalelsene som mottas i høringen vil det fremmes en sak til kommunestyret som fastsetter endelig planprogram. Planprogrammet vil danne grunnlaget for utarbeidelse av et konkret planforslag med tilhørende konsekvensutredning. Høring og offentlig ettersyn av planforslaget vil bli annonsert og varslet tilsvarende som for høring av planprogrammet.


Spørsmål kan rettes til arealplanlegger Anne Hilde Hole, mob.93622845 / anne.hole@horten.kommune.no

 

Kommunedelplan Skoppum 2021-2032

Offentlig ettersyn av to nye forslag til næringsarealer, område BN7 og BN23

Ved andre gangs behandling av Kommunedelplan Skoppum vedtok kommunestyret i møte den 18. februar 2021 (sak KOM-015/21) å legge to nye forslag til næringsarealer ut på høring / offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 11-14. De aktuelle næringsområdene er benevnt som område BN7 og BN23 på planskissen nedenfor.

Klikk for stort bildeKommunedelplan Skoppum 

Uttalelser til næringsarealene BN7 og BN23 sendes på e-post til postmottak@horten.kommune.no eller pr. brev til Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten innen 23. april 2021.

Ytterligere informasjon om planarbeidet finnes her

Varsel om igangsatt detaljregulering for Storgata 43

Spir Arkitekter AS varsler på vegne av Storgata 43 Horten AS oppstart av arbeid med
detaljregulering for Storgata 43 (gbnr.128/155 m.fl.).

Mer informasjon om det igangsatte planarbeidet, herunder hvordan man kan sende sine merknader og innspill, finnes her.

Kunngjøring av offentlig ettersyn for endring av detaljreguleringsplan for Horten gård

Kommunestyret hadde 18.02.2021 saksnummer 021/21 forslaget til reguleringsendring Horten gård til behandling, og besluttet at reguleringen legges ut til offentlig ettersyn. For tilgang til informasjon om endringen se her

 

Andre Kunngjøringer og høringer

Utlysing av konseptkonkurranse for Prestegata 1-3
Forskrift om politisk godtgjøring for folkevalgte
Oppstart, Shared Space

Horten kommune, på vegne av Vestfold og Telemark Fylkeskommune, melder med dette om oppstart for Shared Space-prosjektet i Storgata.

Det er entreprenør Arne Olav Lund AS som vil utføre arbeidene mellom Kulturhuset i Storgata 37 og og krysset Storgata/Torggata.
I byggeperioden, desember-mai, vil det medføre nedsatt framkommelighet for trafikken i Storgata. Noen trafikale ulemper, som bruk av lysregulering for trafikkstyring og potensielle forsinkelser for buss må påregnes. Deler av Storgata vil i korte perioder også stenges helt, med påfølgende omdirigering av trafikken. Vi beklager ulempene dette vil medføre. Ferdigstillelse av shared space-prosjektet er satt til våren 2021.

MELLOM TORGET OG KULTURKVARTALET

Shared space-prosjektet springer ut fra Kommunedelplan for Horten sentrum 2015-2027. Storgata er i Kommunedelplanen regulert som miljøgate, der et av målene er å skape mer byliv og aktivitet i Storgata mellom Torget (Torggata) og Kulturkvartalet (Skolegata). Det skal etableres en sambruksløsning der gatemiljøet skal inneha god tilgjengelighet for alle brukergrupper, men på de gående og syklendes premisser.

ANNERLEDES INFOMØTE

Etter planen skulle det holdes åpent informasjonsmøte før oppstart av arbeidene. På grunn av smittevern som følge av den pågående korona-pandemien, er vi nødt til å se på alternative løsninger for dette.

Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til Håkon N. Stamgård, på e-post hakon.stamgard@horten.kommune.no.

Presentasjon Shared Space (PDF, 3 MB)

 

Kart, Shared Space (PDF, 2 MB)

Formannskapets innstilling til kommunestyret - budsjett 2021

Formannskapet vedtok fellesforslag fra V, MDG og AP. Budsjettet behandles i kommunetyret, 16. desember.

Les formannskapets innstilling til kommunestyret: budsjett 2021 (V, MDG, AP)  (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)

Nye betalingssatser for avløp

12.11.2019  vedtok kommunestyret en økning av avløpsgebyrene med 2,5 %. Det betyr en økning av standard abonnement avløp med kr. 105,- for 2019. Økningen blir i sin helhet belastet på 4 termin inneværende år med forfall 20.12.2019.

Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2020 - 2032

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 om høring av planforslag, sendes Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2020 – 2032 på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. I første gangs behandling i Kommunestyret den 12. november 2019 ble det fattet vedtak om høring. Det opprinnelige planforslaget (DokumentID 19/46474) er korrigert for detaljer i henhold til politisk fattede vedtak (KOM-161/19).

Her finner du alle dokumenter og mer informasjon  om kommunedelplanen.

Økonomi og handlingsplan 2020-2023 - politikernes forslag

Politikerenes forslag til neste års budsjett er lagt ut til offentlig høring. Her ser partienes egne budsjetter.

Partienes alternative budsjettforslag

Neste kommunestyremøte er 17. desember 2019.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284