Tjenestebeskrivelse - skogfond

Formål med tjenesten
Alle skogeiere som hogger tømmer for salg skal sette av en del av salgsverdien på 
en skogfondskonto. Denne kontoen forvaltes av kommunen. Skogeierne kan bruke
av disse fondsmidlene til investeringer på skogeiendommen. Brukes skogfondet til
investeringer, er det i de fleste tilfeller 85 % skattefordel. Skogeierne kan sette av 4 –
40 % av brutto tømmerverdi på skogfond.
 

Hvem kan få tjenesten?
Skogeiere, med skogareal over 10 daa.

Tjenestens innhold:
Skogfondsmidler kan brukes til:

 • All skogkultur (planting, suppleringsplanting, markberedning, såing, ungskogpleie, sprøyting, kunstig kvisting, forhåndsrydding, grøfte rensk, suppleringsgrøfting og gjødsling)
 • Underskudd ved tynningsdrift
 • Etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • Nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • Vegvedlikehold av skogsbilveger
 • Skogbruksplan
 • Skogforsikring
 • Grensearbeid i utmark
 • Kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.)
 • Merverdiavgift
 • Bioenergitiltak
 • Miljøtiltak

For at skogfondsmidler skal kunne utbetales, må du ha foretatt investeringer i egen
skog. De investeringer og tiltak som skogfondet skal brukes til, må være faglig,
økonomisk og økologisk forsvarlige, og må ikke være i strid med skogbrukslovens
formål og bestemmelser. De av investeringene som det er knyttet statstilskudd til
utbetales gjennom skogfondet.

Krav om utbetaling av skogfondsmidler, som inkluderer eget arbeid, skjer ved at du
sender refusjonskrav til kommunen eller kopi av betalt faktura for arbeid som er
foretatt. Arbeidets fysiske plassering angis med bestandsnummer og plassering på
vedlagt kart.

Søknadsfrist
Krav om utbetaling av skogfondsmidler skal sendes kommunen senest ett år fra
utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført.

Hva du kan forvente av oss?
Ditt skogfondskrav behandles fortløpende, med unntak av ferien.

Ansvarlig for tjenesten:
Fagsjef landbruk ved enhet for Plan og utbyggingstjenester

Tilgjengelighet
Postadresse:              Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten
Besøksadresse:         Teatergata 11
Telefon:                      33 08 50 00 / 33 08 52 25
E-post:                        postmottak@horten.kommune.no
Webadresse:              http://www.horten.kommune.no
Åpningstider:              08.00 - 15.00
Kontaktperson:           Rolf Magne Vindenes

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284