Tjenestebeskrivelse - seksjonering/reseksjonering

 

En eierseksjon er en sameieandel med enerett til bruk av del av bygning eventuelt med
tilleggsareal. Her leser du om eierseksjonering og reseksjonering (etter lov om eierseksjoner).

Hvem kan få tjenesten?

 • Alle hjemmelshavere (grunneiere) som enten har en bygning hvor bruksenhetene er ferdig utbygd eller planlagt bygning hvor det foreligger rammetillatelse.
 • Advokater/eiendomsmeglere på vegne av hjemmelshavere (grunneiere).

Tjenestens innhold

 • Informasjon og veiledning om skjemaer og kart. Vi tilbyr samtale før og underveis i prosessen.
 • Saksbehandling av søknad om seksjonering/reseksjonering av eksisterende eller planlagt bygning etter eierseksjonsloven.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi møter deg med høflighet og respekt.
 • Vi informerer deg dersom det inntrer forhold som vi ikke har kontroll over og som kan påvirke fremdriften i saksbehandlingen.
 • Tinglyst søknad oversendes når saken er endelig avsluttet.

Hva vi forventer av deg:

 • Søker er ansvarlig for at søknaden er komplett og inneholder de dokumenter og opplysninger som fremgår av eierseksjonsloven med forskrifter.
 • En komplett søknad skal fylles ut på standard skjema for tinglysing i 2 eksemplarer.

Praktiske opplysninger:

 • Søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, eventuelt ved henvendelse til enhet for Plan og utbyggingstjenester v/Geodata.
 • Gebyrregulativ for behandling av eierseksjonssaker bestemmes etter prinsipp om selvkost Gebyrregulativet er tilgjengelig elektronisk her
 • Gebyr for andre nødvendige tjenester utover selve behandlingen av eierseksjonssaken kommer i tillegg.

Saksbehandlingstid

 • Kommunen skal behandle seksjoneringssøknader og registrere seksjonene i matrikkel innen 12 uker fra mottatt fullstendig søknad (§14)  (inkl. 3 uker klagefrist) 
 • Saksbehandlingstiden varierer avhengig av sakens omfang.
 •  
 • Saksbehandlingstiden forutsetter av søknadsbehandlingen ikke blir avbrutt grunnet klager under saksbehandlingen, manglende erklæringer/avtaler eller andre forhold som kommunen ikke kan lastes for.

Klageadgang

Dersom du får avslag på søknaden din, vil du i svarbrevet få opplysninger om klageadgang.

Ansvarlig for tjenesten

Fagsjef Geodata ved enhet for Plan og utbyggingstjenester.

Tilgjengelighet

Postadresse:              Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten
Besøksadresse:         Teatergata 11
Telefon:                      33 08 50 00
E-post:                        postmottak@horten.kommune.no
Webadresse:              http://www.horten.kommune.no
Åpningstider:              08.00 - 15.00

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284