Folkehelse

Klikk for stort bilde I Horten kommune er vi opptatt av prioritere forebygging og folkehelse for å skape best mulig livskvalitet for befolkningen vår. 

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Hensynet til befolkningens helse skal ivaretas i kommunens og fylkeskommunens planlegging. Dette følger både av folkehelseloven og av plan- og bygningsloven § 3-1; planer skal ”fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller”.  

Folkehelsekoordinator

Horten kommune har folkehelsekoordinator i 100 % stilling.

Oppgaver som folkehelsekoordinator

 • Drive systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging for å bedre folkehelsen
 • Finne områder i kommunen hvor det trengs målrettet helsefremmende innsats
 • Koordinere forebyggende innsats i kommunene
 • Bidra til samarbeid mellom sektorer og tjenester
 • Styrke innsatsen for tidlig intervensjon
 • Holde et konstant fokus på behovet for forebygging og synliggjøre dette behovet
 • Ta ansvar for folkehelsearbeidet gjennom å ansvarliggjøre andre

Vi i Horten

«Her i Horten 2» er Horten kommunes oversiktsdokument over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer. (PDF, 33 MB) 

Folkehelseforholdene i Horten kommune er kartlagt ut i fra helsestatistikk, levekårskartlegging og lokale data. Oversikten danner grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid i kommunen. Kunnskap om folkehelseforholdene er blant annet viktig for å ivareta levekår og folkehelse, når kommunen utarbeider planer og strategier. Dokumentet er også et kunnskapsgrunnlag for innbyggere, politikere og andre som ønsker kunnskap om helse- og levekårstilstanden i Horten kommune.

Bakgrunn

St.meld 16 (2002-2003) beskriver at fylkeskommunen, kommuner, Fylkesmannen, andre regionale aktører og frivillige organisasjoner skal jobbe i et gjensidig, forpliktende samarbeid om folkehelse. Horten kommune har inngått ”Partnerskap for folkehelse” med Vestfold fylkeskommune. Partnerskapsarbeidet handler om å identifisere utfordringer, etablere felles mål og samle innsatsen om felles strategier.

Folkehelseprofiler

Hvert år utarbeider Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for kommunene i landet. Horten kommune bruker folkehelseprofilene som en av flere kilder for å kartlegge helsetilstanden i kommunen og for å se hvilke innsatsområder som skal prioriteres. Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller.  

Kontakt

Malin H. Korshavn
Malin H. Korshavn
Folkehelsekoordinator
Tlf: 99 39 02 96

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284