Folkehelse

I Horten kommune er vi opptatt av å prioritere forebygging og folkehelse for å skape best mulig livskvalitet for befolkningen vår. 

Blid gutt iført blå jakke kaster gult løv opp i lufta. I bakgrunn sees såvidt løvtrær i skogholt. - Klikk for stort bilde

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse.

Hensynet til befolkningens helse skal ivaretas i kommunens og fylkeskommunens planlegging. Dette følger både av folkehelseloven og av plan- og bygningsloven § 3-1; planer skal ”fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller”.   

Folkehelsekoordinator

Horten kommune har folkehelsekoordinator i 100 % stilling. 

Folkehelsekoordinator er organisert i enhet for kommuneutvikling, men samarbeider bredt på tvers av alle kommunalområder.

Oppgaver som folkehelsekoordinator 

 • Drive systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging for å bedre folkehelsen 
 • Finne områder i kommunen hvor det trengs målrettet helsefremmende innsats 
 • Koordinere forebyggende innsats i kommunene 
 • Bidra til samarbeid mellom sektorer og tjenester 
 • Styrke innsatsen for tidlig intervensjon 
 • Holde et konstant fokus på behovet for forebygging og synliggjøre dette behovet 
 • Ta ansvar for folkehelsearbeidet gjennom å ansvarliggjøre andre 

Her i Horten

«Her i Horten 2» er Horten kommunes oversiktsdokument over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer. (PDF, 33 MB)

Folkehelseforholdene i Horten kommune er kartlagt ut i fra helsestatistikk, kartlegging av levekår og lokale data. Oversikten danner grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid i kommunen. Kunnskap om folkehelseforholdene er blant annet viktig for å ivareta levekår og folkehelse, når kommunen utarbeider planer og strategier. Dokumentet er også et kunnskapsgrunnlag for innbyggere, politikere og andre som ønsker kunnskap om helse- og levekårstilstanden i Horten kommune.

Folkehelseprofiler 

Hvert år utarbeider Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for kommunene i landet.  Horten kommune bruker folkehelseprofilene som en av flere kilder for å kartlegge helsetilstanden i kommunen og for å se hvilke innsatsområder som skal prioriteres. Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. 

Ungdataundersøkelsen 

I mars 2021 svarte over 1500 ungdommer på ungdomsskolen og videregående skole i Horten på rundt 200 spørsmål om de fleste sider ved livet sitt. Det er godt over 80% av ungdommene som går på skole i Horten. 

Her finner du rapporten som viser hva ungdommene svarte: Rapport om Ungdata fra 2021: Ungdata 2021 (framsikt.net).

Levekårskartlegging 

I 2023 gjennomførte Horten kommune en levekårskartlegging. Kartleggingen ga kommunen mer spisset kunnskap om geografisk fordeling av levekårsutfordringer. Når vi snakker om levekår snakker vi om faktorer som personers inntekt, sysselsetting og utdanning.

Les Levekårskartleggingen Horten 2023 (PDF, 2 MB).

Relevant planarbeid 

Systematisk folkehelsearbeid foregår på et overordnet nivå og skal være langsiktig. Det finnes mange planer i kommunen som bygger oppunder folkehelsearbeidet. Relevante planer for folkehelsearbeidet er blant annet;

Alle kommunens planer finner du her: Planoversikt (framsikt.net)

Kontakt

Jenny Flobak
Folkehelsekoordinator
Mob: 90868182

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284