Tjenestebeskrivelse - egenerklæring om konsesjonsfrihet

Formål med tjenesten
I konsesjonsloven er det gjort en del unntak fra loven der det ikke må søkes om
konsesjon ved erverv av fast eiendom. Det må i stedet sendes med en
egenerklæring om konsesjonsfrihet når skjøtet skal tinglyses.
 

Hvem kan få tjenesten?
Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn totalt 100
dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, uten å
søke konsesjon. Erverv av tomt som kommunen har lagt ut til bolig- eller fritidsformål,
og erverv av ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet
enn landbruksformål, er også som regel konsesjonsfritt.

Tjenestens innhold
Du fyller ut alle nødvendige opplysninger på skjema

 

Kommunen kontrollerer og bekrefter at ervervet er konsesjonsfritt. Hvis ervervet
likevel skulle være konsesjonspliktig, må kommunen gi melding om at det må søkes
om konsesjon. Kommunen vil gi tilbakemelding når konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen til avsender. Skjøtet kan da sendes til tinglysing.

Tinglysing
Du sender skjøtet til:
Statens kartverk, Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Hva du kan forvente av oss?
Kommunen håndterer egenerklæring om konsesjonsfrihet fortløpende.

Ansvarlig for tjenesten
Fagsjef landbruk ved enhet for Plan og utbyggingstjenester.

Tilgjengelighet
Postadresse:              Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten
Besøksadresse:         Teatergata 11, Rådhuset
Telefon:                      33 08 50 00
E-post:                        postmottak@horten.kommune.no
Webadresse:              http://www.horten.kommune.no
Åpningstider:              Kl. 08.00 - 15.00
Kontaktperson:           Rolf Magne Vindenes / Per-Åge Korslund

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284