Tjenestebeskrivelse - oppmålingssaker

 

Oppmålingsforretninger etter matrikkelloven/ deling av eiendom etter plan- og
bygningsloven.

Hvem kan få tjenesten?

 • Du som har grunnbokshjemmel.
 • Du som har festerett for mer enn 10 år.
 • Advokater på vegne av grunneiere/hjemmelshavere.
 • Du som på vegne av grunneiere/hjemmelshavere/festere har skriftlig fullmakt.

Tjenestens innhold:

 • Informasjon og veiledning om søknadsskjemaer, kommuneplanens arealdel, lover, vedtekter og retningslinjer som er relevant for saken.
 • Saksbehandling og vedtak i henhold til plan- og bygningsloven, kommuneplan, reguleringsplan og kommunale vedtekter og retningslinjer.
 • Utførelse av oppmålingsarbeider etter matrikkelloven.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi møter deg med høflighet og respekt.
 • Vi informerer deg dersom det inntrer forhold som vi ikke har kontroll over, og som kan påvirke fremdriften i saksbehandlingen.
 • Matrikkelbrev blir tilsendt når saken er ferdig.

Hva vi forventer av deg:

 • Søker er ansvarlig for at søknaden er komplett og inneholder de dokumenter og opplysninger som framgår av Plan og bygningsloven og matrikkelloven med forskrifter. En komplett søknad skal fylles ut på fastsatt blankett og med et kartvedlegg. Ved deling/endring av grense må også naboer/gjenboere varsles.
 • Søker er også ansvarlig for at alle øvrige relevante opplysninger som han/hun kjenner til, blir lagt fram for kommunen

Praktiske opplysninger

 • Du finner søknadsskjema i vår søknadsportal
 • Du kan også ta kontakt med enhet for Plan og utbyggingstjenester i servicetorget på Rådhuset i Horten for utlevering av søknadsskjemaer og bestilling av kart.
 • Geodata/regulering kan gi flere opplysninger og hjelp til utfylling av søknadsskjema eller andre forhold tilknyttet behandling av denne type saker.
 • Gebyr for saksbehandling av deling etter plan- og bygningsloven og avholdelse av oppmålingsforretning blir hvert år vedtatt av kommunestyret.
 • I betalingssatsdokumentet(Gebyrregulativet) finner du priser for tjenesten. (PDF, 641 kB) 
 •  Gebyr for andre nødvendige tjenester utover selve delingstillatelsen og oppmålingsarbeidene kommer i tillegg, for eksempel saksbehandling etter jordloven og tinglysing av dokumenter.

Saksbehandlingstid
Saksbehandlingstiden for behandling etter plan og bygningsloven er 3 eller 12 uker
(avhengig av sakstype). Dersom fristen på 12 uker overskrides reduseres gebyret
med 25% for hver uke fristen overskrides.

For oppmålingsforretning er lovpålagt saksbehandlingstid 16 uker. I Horten kommune
har kommunestyret fastsatt at i tidsrommet 15.11 – 15.04 (vintertid) skal ikke
saksbehandlingstid påløpe. Dersom fristen for behandling etter matrikkelloven
overskrides reduseres gebyret med 1/3. Dersom fristen overskrides med 2 måneder,
reduseres gebyret ytterligere med 1/3.

Klageadgang

Informasjon om klageadgang vil framgå av svarbrev (etter behandling etter plan og
bygningsloven).

For behandling etter matrikkelloven inntrer klagerett når matrikkelbrev er utsendt.

Ansvarlig for tjenesten

Enhetsleder for Plan og utbyggingstjenester.

Tilgjengelighet

Postadresse:             Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten
Besøksadresse:        Teatergata 11
Telefon:                      33 08 50 00
E-post:                       postmottak@horten.kommune.no
Webadresse:             http://www.horten.kommune.no
Åpningstider:             08.00 - 15.00

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284