Tjenestebeskrivelse - søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Formål med tjenesten:

Konsesjon ved erverv av fast eiendom i henhold til Konsesjonsloven av 31. mai 1974. Gjelder i hovedsak erverv av bebygd landbrukseiendom over 25 daa dyrket mark eller 100 daa totalareal. I tillegg ubebygde tomter og arealer som ikke kan erverves ved egenerklæring om konsesjonsfrihet. Konsesjon må være gitt for at ervervet kan tinglyses.

 

Hvem kan få tjenesten?

Erverver av eiendom som trenger konsesjon. Søke tillatelse om erverv av eiendom på fastlagt skjema med vedlegg (gjenpart av skjøte, kjøpekontrakt, takst, leiekontrakt eller annen avtale og kart, firmaattest). Søknaden må sendes innen 4 uker etter at avtalen er inngått.

Tjenestens innhold:

Kommunen foretar saksutredning. Der kommunen har avgjørelsesmyndighet fattes det vedtak politisk eller administrativt etter kommunens delegasjonsbestemmelser. Der kommunen ikke har avgjørelsesmyndighet gir vi uttalelse.

Søknad

Søknaden må være i tråd med formålene i loven, og/eller plansituasjonen for området, for at tillatelse kan gis. Vedlagt utfylt søknad skal det følge underskrevet kjøpe- eller leieavtale samt evt. kart. Der aksjeselskap står som søker skal det legges ved firmaattest.

Søknadsskjema

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til Konsesjonsloven av 31. mai 1974. Skjema LDIR-359

Hva du kan forvente av oss?

Behandlingstid: 3 - 6 uker
Kostnader: Det koster kr. 5 000,- for konsesjonsbehandling, jf. forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker fastsatt av SLF 14.12.2011.

Ansvarlig for tjenesten: Fagsjef landbruk ved enhet for Plan og utbyggingstjenester

Kontaktinformasjon:

Postadresse:              Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten
Besøksadresse:         Teatergata 11
Telefon:                      33 08 50 00 / 33 08 52 25
E-post:                        postmottak@horten.kommune.no
Webadresse:              http://www.horten.kommune.no
Åpningstider:              08.00 - 15.00
Kontaktperson:           Rolf Magne Vindenes

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284