Tjenestebeskrivelse - sammenslåing av grunneiendommer

Her leser du om sammenslåing av eiendommer etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven.

Hvem kan få tjenesten?

 • Du som har grunnbokshjemmel.
 • Du som på vegne av hjemmelshavere har skriftlig fullmakt.

Tjenestens innhold:

 • Saksbehandling i henhold til plan- og bygningsloven.
 • Saksbehandling i henhold til matrikkelloven.
 • Tinglysing av sammenslåingskravet.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi møter deg med høflighet og respekt.
 • Informasjon og veiledning om vilkårene for sammenslåing og utfylling av «Krav om sammenslåing».
 • Vi informerer deg dersom det er feil eller mangler ved det innsendte kravet eller hvis Tinglysingen avviser kravet.
 • Matrikkelbrev blir tilsendt når sammenslåingen er tinglyst.

Hva vi forventer av deg:

 • Du er ansvarlig for at kravet er fylt ut på godkjent skjema til tinglysing, og at
 • kravet er komplett og inneholder de dokumenter og opplysninger som framgår av matrikkelloven med forskrifter.
 • Du er også ansvarlig for at alle øvrige relevante opplysninger som du kjenner til blir lagt fram for kommunen.

Praktiske opplysninger

Skjema:

Til å fremme krav om sammenslåing benyttes «Krav om sammenslåing». Skjema finner du her (PDF, 12 kB)

Enhet for Plan og utbyggingstjenester v/Geodata kan gi flere opplysninger og hjelp til
utfylling av skjemaet eller andre forhold tilknyttet behandling av denne type saker.

Orientering om heftelser og servitutter

Opplysninger om hvilke heftelser og servitutter som er tinglyst på den enkelte
eiendom kan fås ved henvendelse til Tinglysingen på telefon 08700. Se også
www.tinglysing.no

Heftelser

Sammenslåing kan ikke utføres dersom det er forskjellig hjemmelshavere (eiere) på
de aktuelle eiendommene, eller dersom det er forskjellig pant (pantekollisjon -
pengeheftelser) for eiendommene. Dersom 2 eiendommer skal sammenslås og den
ene er fri for pengeheftelser, er sammenslåing mulig.
Som hovedregel må berørte eiendommer også ligge inntil hverandre.

For festetomter må festekontraktene ha samme innhold.

Betaling

Tjenesten er gratis, og det er heller ikke gebyr på tinglysing av kravet om
sammenslåing. Dersom det er nødvendig at pant frafalles, vil det ofte være gebyr for
dette fra de forskjellige kredittinstitusjonene. Gebyr kan variere.

Saksbehandlingstid

Etter at eventuelle vilkår er oppfylt og informasjon om dette er gitt saksbehandler skal krav
om sammenslåing være matrikkelført innen 6 uker.

Klageadgang

Klageadgang oppgis ved utsendelse av matrikkelbrev.

Ansvarlig for tjenesten

Fagsjef Geodata ved enhet for Plan og utbyggingstjenester.

Tilgjengelighet

Postadresse:              Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten
Besøksadresse:         Teatergata 11
Telefon:                      33 08 50 00
E-post:                        postmottak@horten.kommune.no
Webadresse:              http://www.horten.kommune.no
Åpningstider:              08.00 - 15.00

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284