Tjenestebeskrivelse - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Formål med tjenesten
Det kan søkes om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler). Tilskudd
kan brukes til tiltak innenfor kulturlandskap i jordbruket og tiltak for å redusere
forurensning fra jordbruket. Tilskudd gis tiltak som går utover det som kan forventes
ved vanlig jordbruksdrift. Formålet er å ivareta natur- og kulturminner i jordbrukets
kulturlandskap, og redusere forurensingen fra jordbruket. Det kan også søkes om
midler til drenering av tidligere grøftede arealer. Det er satt av midler over
jordbruksavtalen til ordningen.

Hvem kan få tjenesten:
- Foretak eller eiere som driver, og/eller eier en landbrukseiendom.
- Foretak som er registrert i enhetsregisteret og som har fått tillatelse av
landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak.

Tjenestens innhold
Kommunen kan være behjelpelig med utforming av søknaden, og orientere om
ordningen. Det kan gis inntil 100 % tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, og inntil 70 % tilskudd til tiltak innen kulturlandskap og forurensning.

Hva du kan forvente av oss
Søknad sendes til kommunen, sammen med kart og andre nødvendige vedlegg.
Aktuelle vedlegg kan være:
- Nødvendig miljødokumentasjon og kostnadsoverslag
- For kulturminner: Skjøtselsplan godkjent av Vestfold Fylkeskommune
- Skriftlig tillatelse fra grunneier for tiltak på andres eiendom.
Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker etter hvert
som tiltakene er utført. Det holdes igjen 25 % til prosjektet er ferdig og godkjent
sluttregnskap er levert.


Saker behandles fortløpende.

Praktiske opplysninger
Last ned søknadsskjema her

Ansvarlig for tjenesten
Fagsjef landbruk ved enhet for Plan og utbyggingstjenester

Tilgjengelighet
Postadresse:              Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten
Besøksadresse:         Teatergata 11
Telefon:                      33 08 50 00 / 33 08 52 25
E-post:                        postmottak@horten.kommune.no


 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284