VELKOMMEN TIL HORTENSKOLEN

   Velkommen til Hortenskolen

Hortenskolen

Vår visjon er:
Hortenskolen ”Best i Vestfold  - En skole med tilhørighet, kunnskap og glede for alle" 

Fokusområder 2019 - 2022:

 • Trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Vurdering for læring
 • Fagfornyelsen - LK 2020
   

Hovedmål 1:

Hortenskolen gir opplæring som fremmer medborgerskap, muligheter til utdanning, yrke og samfunnsdeltakelse

Hovedmål 2:

Hortenskolen fremmer folkehelse og livsmestring

Hovedmål 3:

Hortenskolen gir alle et trygt og inkluderende skolemiljø

Hovedmål 4:

I Hortenskolen lærer alle om bærekraftig utvikling i et lokalt, nasjonalt og globale perspektiv

Hortenskolen består av:

 • 7 barneskoler med skolefritidsordning (SFO)
 • 3 ungdomsskoler
 • 1 interkommunal ungdomsskole
 • Horten kommunale voksenopplæring

Trygt og godt skolemiljø

På skolen skal elevene ha det trygt og godt. Det er viktig for å lære. Dette klarer vi best i samarbeid med hjemmet. Ikke nøl med å kontakte skolen. Sammen skaper vi en god skolehverdag for våre barn og ungdom.

Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020

Fra skolestart 2020 ble det innført et ny læreplanverk i norsk skole. Den nye læreplanen viderefører i stor grad innhold og struktur fra den foregående planen, men representerer en fornying og modernisering av fagene. Læreplanverket trekker dessuten frem nye arbeidsmåter, og vektlegger dybdelæring, tverrfaglighet og sosial læring som viktige prinsipper. Elevene skal spille en aktiv rolle i egen læring, og undervisningen skal blant annet fremme elevens nysgjerrighet, kreativitet, engasjement, utforskertrang og evne til kritisk tenkning.

De tre tverrfaglige temaene i planen er Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling. 

Alle elever i Hortenskolen har sin egen PC eller Ipad. Denne skal benyttes på skolen og hjemme. I Hortenskolen benyttes digitale læremidler i undervisningen. De digitale læremidlene er utviklet ut i fra nytt læreplanverk. Læreverkene er ikke ferdigstilt for alle trinn ennå. De vil gradvis stå ferdige i løpet av de kommende skoleårene. I Hortenskolen bruker vi følgende digitale læreverk:

 • Skolen (fra Cappelen Damm)
 • Skolestudio, Salaby og Multismart øving (fra Gyldendal)
 • Dragonbox i matematikk for 1. og 2.trinn (fra Kahoot Dragonbox)
 • Kikora i matematikk på ungdomstrinnet
 • Unibøkene Gente, Salut og Leute i 2.fremmedspråk på ungdomstrinnet

Elevene logger seg på ved hjelp av Feide.

Smittevern i skolen

Regjeringen har lagt frem et trafikklysmodell som gir føringer for hvilke smitteverntiltak skolen skal gjennomføre. Fra skolestart i august 2021 har regjeringen bedt skolene planlegge for grønt nivå. Det betyr normal drift av skolen. 

For at skolehverdagen skal bli trygg for elever og ansatte, vil skolene følge Veileder om smittevern som er utarbeidet av myndighetene. På grønt nivå er tiltakene: 

 1. Ingen syke skal møte på skolen. Bli hjemme til du har god allmenntilstand
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Redusert kontakt mellom personer. Unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming. Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag.

På skolen vil elevene få god opplæring i smittevern. Skolene vil være organisert i henhold til anbefalinger i veilederne som gjelder for henholdsvis barnetrinn og ungdomstrinn.

Handlingsplan for Hortenskolen

Horten kommune har vedtatt en Handlingsplan for Hortenskolen (DOCX, 91 kB). Planen beskriver blant annet hvilke fokusområder og mål vi har for skolene i vår kommune, og hvordan vi vil arbeide for å nå målene.

Kontakt

Nina Henriksen
Skolesjef
Tlf: 911 02 582
Kathrine Aakra Larssen
Rådgiver
Tlf: 33 08 53 93
Mob: 40 87 92 93
Morten Bjerkeskaug
IKT-rådgiver
Tlf: 924 29 618

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284