VELKOMMEN TIL HORTENSKOLEN

  

Skolestartere Høsten 2023

Alle foresatte skal nå ha fått tilsendt brev  fra kommunen via Digipost eller Altinn.

Hvis du ikke har fått brev, ta kontakt med oss på telefon 33 08 50 00, så setter vi deg i kontakt med en skolerådgiver. 

____________________________________________________________________


Hortenskolen bruker Visma Flyt Skole

Hortenskolen benytter Visma Flyt Skole til kommunikasjon mellom skole og hjem. Bruk Visma for å motta informasjon, og sende meldinger og søknader til skolen.  Les mer her!

______________________________________________________________________

1. og 8.klassinger august 2023

Prosessen med å tildele skoleplass til elever som begynner i 1. og 8. klasse neste skoleår, starter 9. januar 2023. Foresatte vil motta et brev med informasjon om skoleplass og videre saksgang. Hvis du har et barn født i 2010 eller 2017, og ikke har hørt fra oss, ber vi deg ta kontakt med Hortenskolen på telefon 40 87 92 93.

_______________________________________________________________________

Hortenskolen

Vår visjon er:
Hortenskolen ”Best i Vestfold  - En skole med tilhørighet, kunnskap og glede for alle" 

Fokusområder 2019 - 2022:

 • Trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Vurdering for læring
 • Fagfornyelsen - LK 2020
   

Hovedmål 1:

Hortenskolen gir opplæring som fremmer medborgerskap, muligheter til utdanning, yrke og samfunnsdeltakelse

Hovedmål 2:

Hortenskolen fremmer folkehelse og livsmestring

Hovedmål 3:

Hortenskolen gir alle et trygt og inkluderende skolemiljø

Hovedmål 4:

I Hortenskolen lærer alle om bærekraftig utvikling i et lokalt, nasjonalt og globale perspektiv


Hortenskolen består av:

 • 7 barneskoler med skolefritidsordning (SFO)
 • 3 ungdomsskoler
 • 1 interkommunal ungdomsskole
 • Horten kommunale voksenopplæring


Trygt og godt skolemiljø

På skolen skal elevene ha det trygt og godt. Det er viktig for å lære. Dette klarer vi best i samarbeid med hjemmet. Ikke nøl med å kontakte skolen. Sammen skaper vi en god skolehverdag for våre barn og ungdom.

Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020

Fra skolestart 2020 ble det innført et ny læreplanverk i norsk skole. Den nye læreplanen viderefører i stor grad innhold og struktur fra den foregående planen, men representerer en fornying og modernisering av fagene. Læreplanverket trekker dessuten frem nye arbeidsmåter, og vektlegger dybdelæring, tverrfaglighet og sosial læring som viktige prinsipper. Elevene skal spille en aktiv rolle i egen læring, og undervisningen skal blant annet fremme elevens nysgjerrighet, kreativitet, engasjement, utforskertrang og evne til kritisk tenkning.

De tre tverrfaglige temaene i planen er Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling. 

Alle elever i Hortenskolen har sin egen PC eller Ipad. Denne skal benyttes på skolen og hjemme. I Hortenskolen benyttes digitale læremidler i undervisningen. De digitale læremidlene er utviklet ut i fra nytt læreplanverk. Læreverkene er ikke ferdigstilt for alle trinn ennå. De vil gradvis stå ferdige i løpet av de kommende skoleårene. I Hortenskolen bruker vi følgende digitale læreverk:

 • Skolen (fra Cappelen Damm)
 • Skolestudio, Salaby og Multismart øving (fra Gyldendal)
 • Dragonbox i matematikk for 1. og 2. trinn (fra Kahoot Dragonbox)
 • Kikora i matematikk på ungdomstrinnet
 • Unibøkene Gente, Salut og Leute i 2.fremmedspråk på ungdomstrinnet

Elevene logger seg på ved hjelp av Feide.

Handlingsplan for Hortenskolen

Horten kommune har vedtatt en Handlingsplan for Hortenskolen (PDF, 8 MB). Planen beskriver blant annet hvilke fokusområder og mål vi har for skolene i vår kommune, og hvordan vi vil arbeide for å nå målene.

Kontakt

Nina Henriksen
Skolesjef
Tlf: 91102582
Kathrine Aakra Larssen
Rådgiver
Tlf: 33085393
Mob: 40879293
Monica Solheim Røyeng
Rådgiver
Tlf: 41402044
Morten Bjerkeskaug
IKT-rådgiver
Tlf: 92429618

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284