VELKOMMEN TIL HORTENSKOLEN

  Klikk for stort bilde Velkommen til Hortenskolen

Vår visjon er:
Hortenskolen ”Best i Vestfold  - En skole med tilhørighet, kunnskap og glede for alle" 

Fokusområder 2019 - 2022:

 • Trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Vurdering for læring
 • Fagfornyelsen - LK 2020
   

Hovedmål 1:

Hortenskolen gir opplæring som fremmer medborgerskap, muligheter til utdanning, yrke og samfunnsdeltakelse

Hovedmål 2:

Hortenskolen fremmer folkehelse og livsmestring

Hovedmål 3:

Hortenskolen gir alle et trygt og inkluderende skolemiljø

Hovedmål 4:

I Hortenskolen lærer alle om bærekraftig utvikling i et lokalt, nasjonalt og globale perspektiv

Hortenskolen består av:

 • 7 barneskoler med skolefritidsordning (SFO)
 • 3 ungdomsskoler
 • 1 interkommunal ungdomsskole
 • Horten kommunale voksenopplæring

Trygt og godt skolemiljø

På skolen skal elevene ha det trygt og godt. Det er viktig for å lære. Dette klarer vi best i samarbeid med hjemmet. Ikke nøl med å kontakte skolen. Sammen skaper vi en god skolehverdag for våre barn og ungdom.

Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020

Fra skolestart 2020 ble det innført et ny læreplanverk i norsk skole. Den nye læreplanen viderefører i stor grad innhold og struktur fra den foregående planen, men representerer en fornying og modernisering av fagene. Læreplanverket trekker dessuten frem nye arbeidsmåter, og vektlegger dybdelæring, tverrfaglighet og sosial læring som viktige prinsipper. Elevene skal spille en aktiv rolle i egen læring, og undervisningen skal blant annet fremme elevens nysgjerrighet, kreativitet, engasjement, utforskertrang og evne til kritisk tenkning.

De tre tverrfaglige temaene i planen er Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling. 

Læreplanen innføres for 1.-9.trinn inneværende skoleår. Fra 2021- 2022 gjelder den også 10.trinn. Det betyr at årets 10.trinn går ut av grunnskolen etter "gammel" plan. 

Alle elever i Hortenskolen har sin egen PC eller Ipad. Denne skal benyttes på skolen og hjemme. I Hortenskolen er det kjøpt inn digitale læremidler til bruk i undervisningen. De digitale læremidlene er utviklet ut i fra nytt læreplanverk. Læreverkene er ikke ferdigstilt for alle trinn ennå. De vil gradvis stå ferdige i løpet av de kommende skoleårene. I Hortenskolen bruker vi følgende digitale læreverk:

 • Skolen (fra Cappelen Damm)
 • Skolestudio, Salaby og Multismart øving (fra Gyldendal)
 • Dragonbox i matematikk for 1. og 2.trinn (fra Kahoot Dragonbox)
 • Kikora i matematikk på ungdomstrinnet
 • Unibøkene Gente, Salut og Leute i 2.fremmedspråk på ungdomstrinnet

Elevene logger seg på ved hjelp av Feide.

Smittevern i skolen

Regjeringen har lagt frem et trafikklysmodell som gir føringer for hvilke smitteverntiltak skolen skal gjennomføre. Vi er nå på gult nivå. På gult nivå er det skole hver dag.

For at skolehverdagen skal bli trygg for elever og ansatte, vil skolene følge Veileder om smittevern som er utarbeidet av myndighetene. De viktigste tiltakene er fremdeles:

 1. ingen syke skal møte på skolen, bli hjemme til du har god allmenntilstand
 2. god hygiene
 3. redusert kontakt mellom personer (holde avstand til hverandre)

På skolen vil elevene få god opplæring i smittevern. Skolene vil være organisert i henhold til anbefalinger i veilederne som gjelder for henholdsvis barnetrinn og ungdomstrinn.

Det er viktig at foresatte og skolen samarbeider godt for å ivareta smittevernet:

 • Elevene vasker hendene før de går på skolen
 • Leker tas ikke med på skolen
 • Mobiltelefoner er en stor smittekilde og benyttes ikke skoletiden. Den kan gjerne ligge hjemme
 • Ta med matpakke. Elevene kan ikke gå på butikken i skoletiden. Kantiner er stengt.
 • Elevens PC og øvrig utstyr er personlig og skal ikke benyttes av andre.
 • PC og lader tas med på skolen. Skolen vil sørge for at elever rengjør PCen sin.
 • Elever oppfordres til å gå eller sykle til skolen! Unngå bruk av kollektivtrafikk eller skoleskyss så sant det er mulig.
   

Handlingsplan for Hortenskolen

Horten kommune har vedtatt en Handlingsplan for Hortenskolen (DOCX, 91 kB). Planen beskriver blant annet hvilke fokusområder og mål vi har for skolene i vår kommune, og hvordan vi vil arbeide for å nå målene.

 

Kontakt

Nina Henriksen
Skolesjef
Tlf: 911 02 582
Kathrine Aakra Larssen
Rådgiver
Tlf: 33 08 53 93
Mob: 40 87 92 93
Bente Mari Hovland
Rådgiver
Tlf: 33 08 50 88
Mob: 975 54 590

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284