Hortensbarnehagen "Framtidens barnehage"

 

Velkommen tl Hortensbarnehagen. Barnehagen er et pedagogisk tilbud til alle barn fra 0 år til skolestart. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.(jf. Barnehageloven§1)

KORONASITUASJONEN pr. 8. mai:

 

Fortsatt redusert åpningstid i barnehagen


Barnehagen åpnet for alle den 20.april og for barna har det vært godt å komme tilbake i hverdagen og møte gode venner i lek og felles opplevelser.

For å kunne ivareta et godt smittevern, spesielt når det gjelder forsterket renhold og begrensning av antall barn og voksne som er sammen samtidig, har vi bestemt å fortsatt drifte barnehagene med redusert åpningstid (jfr. forskriften om smittevern (Covid-19).

Fra mandag 11. mai holder barnehagene fortsatt åpent fra kl. 08:00 - 16:00.

Den reduserte åpningstiden vil foreløpig vare til og med fredag 22.mai, men dersom det kommer nye signaler om håndteringen av Korona-viruset fra regjeringen, vil åpningstiden vurderes på nytt.

Barnehager som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov. Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet til barna og foreldrene. Foreldre med et slikt behov må søke om dette ved å sende e-post til barnehagesjefen, hanne.bakke@horten.kommune.no.

Smittevern

Smittevernveileder for barnehager gjelder fremdeles og gir blant annet informasjon om hvem som kan komme i barnehagen og hvem som fortsatt må være hjemme.

Hver barnehage vil informerer nærmere om interne rutiner vedrørende smitteverntiltak. Ta kontakt med de ansatte i din barnehage for å sikre et godt samarbeid.

 

Barnehager i Horten


Barnehagene er plassert rundt i hele kommunen.

Søke om barnehageplass

Du søker om barnehageplass til alle barnehagene i Horten i vår Søkeportal.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år.
Hovedopptaket avsluttes 30. april. Utenom hovedopptaket har vi løpende opptak ved ledig plass Du kan søke plass gjennom hele året. Du kan få hjelp til å fylle ut søknad på Horten bibliotek. Barnehageåret er fra og med 1. august og til og med 31. juli. Plassen beholdes ut barnehageåret det året barnet begynner på skolen, eller til plassen sies opp.

 

Når får jeg svar på søknaden?

 

Tidsplan for hovedopptaket 2020 var:

1. mars                  søknadsfrist

30. april                hovedopptaket avsluttet – alle med rett har fått tilbud om plass

 

Rett til barnehageplass

Barn som fyller ett år innen utgangen av august, og som har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars, har rett til plass fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. Fristen for hovedopptaket må være oppfylt.

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det.  

Barnehagetilbudet

En god barndom varer hele livet. Å bidra til at alle barn får en god start, er det viktigste vi kan gjøre som samfunn. Barn som vet hvordan de kan få venner og beholde venner, har trygghet og sosial kompetanse med seg resten av livet. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet hvor forskrift om rammeplan for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Handlingsplan for Hortensbarnehagen (PDF, 2 MB) beskriver status og mål for barnehagene i Horten. Hver barnehage lager sin årsplan som beskriver det pedagogiske innholdet i tilbudet.

Hortensbarnehagens rammer og struktur er nedfelt i plan for Barnehagestruktur 2016 -2019. (PDF, 491 kB)

Hva kan du forvente av oss?

Vårt hovedmål er: "Hortensbarnehagen gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov."

I barnehagene kan du forvente at barn opplever trygghet og omsorg, i et aktivt læringsmiljø preget av lek og opplevelser:

 • Barna medvirker i utformingen av den daglige virksomheten.
 • Foreldre og foresatte har rett til å medvirke i utformingen av barnehagetilbudet.
 • Foreldresamtaler tilbys minst to ganger i året.
 • Styrer har pedagogisk utdanning.
 • Hver avdeling har en pedagogisk leder og et kvalifisert personale.
 • Barnehagen har beredskapsplaner for ulykker, sorg og kriser.
 • Personalet gir informasjon, råd og veiledning.
 • Barnehagen tilbyr differensierte plasser
 • Barnehagebarna er forsikret.
 • Personalet har taushetsplikt.
 • Personalet legger frem politiattest

 

Hortensbarnehagen samarbeider med helsetjenesten for barn og unge, skolePP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste), familiehuset,   barneverntjenesten,  og ulike spesialisttjenester ved behov. 

På Utdanningsdirektoratets side Utdanningsdirektoratets side barnehagefakta kan du finne den enkelte barnehage og se informasjon om dem. 

 

PEDAGOGISK ARBEID

I arbeidet med å utvikle kvaliteten i Hortensbarnehagen har vi utarbeidet flere konkrete hefter som beskriver pedagogisk arbeid på flere områder.

Kontakt

Hanne Bakke
Barnehagesjef
Tlf: 97 55 00 44
Ellen Tetlie
Rådgiver
Tlf: 97 55 02 07
Lisbeth Ramde
Konsulent
Tlf: 97 55 03 77
Tove Brønstad
Sekretær
Tlf: 94 82 78 83

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284