Framtidens barnehage - en god barndom i Horten

 

 

Velkommen til Hortensbarnehagen

Barnehagen er et pedagogisk tilbud til alle barn fra 0 år til skolestart. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.(jf. Barnehageloven§1)  

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.

Rammeplan for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. 
Handlingsplan for Hortensbarnehagen (PDF, 2 MB) beskriver status og mål for barnehagene i Horten. Hver barnehage lager sin årsplan som beskriver det pedagogiske innholdet i tilbudet.

Hortensbarnehagens rammer og struktur er nedfelt i plan for Barnehagestruktur 2021-2025 (PDF, 5 MB)

 

Hortensbarnehagen

Fokusområder i Hortensbarnehagen 2021 - 2022
 • Språkmiljø og kommunikasjon
 • Bærekraftig utvikling
 • Livsmestring og helse

 

Rett til barnehageplass

Barn som fyller ett år innen utgangen av august, og som har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars, har rett til plass fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. Fristen for hovedopptaket må være oppfylt.

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det.  

 

Hva kan du forvente av oss?

Vårt hovedmål er: "Hortensbarnehagen gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov."

I barnehagene kan du forvente at barn opplever trygghet og omsorg, i et aktivt læringsmiljø preget av lek og opplevelser:

 • Barna medvirker i utformingen av den daglige virksomheten.
 • Foreldre og foresatte har rett til å medvirke i utformingen av barnehagetilbudet.
 • Foreldresamtaler tilbys minst to ganger i året.
 • Styrer har pedagogisk utdanning.
 • Hver avdeling har en pedagogisk leder og et kvalifisert personale.
 • Barnehagen har beredskapsplaner for ulykker, sorg og kriser.
 • Personalet gir informasjon, råd og veiledning.
 • Barnehagen tilbyr differensierte plasser
 • Barnehagebarna er forsikret.
 • Personalet har taushetsplikt.
 • Personalet legger frem politiattest

 

Samarbeid med andre tjenester i kommunen

Hortensbarnehagen samarbeider med helsetjenesten for barn og ungeskolePP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste), familiehuset,   barneverntjenesten, andre tjenester ved behov. 

 

 

 

 

  

Kontakt

Hanne Bakke
Barnehagesjef
Mob: 97 55 00 44
Ellen Tetlie
Rådgiver/Barnehagemyndighet
Tlf: 33 08 50 89
Mob: 95 92 96 39
Lisbeth Ramde
Konsulent
Tlf: 33 08 52 80
Mob: 97 55 03 77
Tove Brønstad
Konsulent
Tlf: 33 08 55 63
Mob: 94 82 78 83

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284