Hortensbarnehagen "Framtidens barnehage"

Informasjon til foresatte om stengte barnehager i forbindelse med Koronaviruset

Barnehagene i Horten har opplevd stor forståelse og lojalitet fra dere foresatte i forbindelse med regjeringens bestemmelse om å stenge barnehagene for å hindre smitte av Koronaviruset! 
Det er vi veldig glade for!

Det er få barn i barnehagene nå, men det er helt nødvendig at disse barna blir godt  ivaretatt, slik at begge foreldrene deres kan opprettholde viktige funksjoner og oppgaver i forbindelse med Koronautbruddet. Av hensyn til smittevern må antall barn i barnehagen begrenses så mye som mulig. 

Sentrale myndigheter presiserer at følgende kriterier må gjelde for barn som får et barnehagetilbud : 

 • Barn som bor med to foreldre, eller tilsvarende juridiske omsorgspersoner, må ha begge disse i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre kritiske oppgaver.
 • Det finnes ikke tilbud om annet barnepass. Styrer kan be om dokumentasjon fra arbeidsgiver fra foresatte som er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har kritiske oppgaver knyttet til sine virksomheter, dersom det er tvil om dette.

Det gjøres også unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på og styrer i den enkelte barnehage gjør derfor konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. 

Foreløpig varer stengningen til 13. april.

Alle foresatte, både de som har barna hjemme og de som har barn i barnehagen, slipper å betale for plassen så lenge barnehagene er stengt i forbindelse med Korona – utbruddet.
Faktura  for betaling av barnehageplassen for mars vil gjelde for dagene fra 1. mars til barnehagene stengte den 12.mars med forfall 15.april. Dersom barnehagen åpnes etter 26.mars vil dette bli fakturert sammen med opphold for april.

Vi takker for samarbeid så langt og  håper dere tar kontakt med styrer, dersom dere opplever denne tiden som vanskelig. Det er også mulig å ringe Barn og familietjenestens hjelpetelefon, som hver dag mellom 10.00 – 16.00 er betjent av fagpersoner, på tlf. 97 55 04 79 eller 97 55 02 67.

Med hilsen
Hanne Bakke
Barnehagesjef

 

 

Se filmen vi har laget for å invitere flere flerspråklige barn til å bli en del av Hortensbarnehagen.

Barnehagen er et pedagogisk tilbud til alle barn fra 0 år til skolestart. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.(jf. Barnehageloven§1)

Barnehager i Horten


Barnehagene er plassert rundt i hele kommunen.

Søke om barnehageplass

Du søker om barnehageplass til alle barnehagene i Horten i vår Søkeportal.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år.
Hovedopptaket avsluttes 30. april. Utenom hovedopptaket har vi løpende opptak ved ledig plass Du kan søke plass gjennom hele året. Du kan få hjelp til å fylle ut søknad på Horten bibliotek. Barnehageåret er fra og med 1. august og til og med 31. juli. Plassen beholdes ut barnehageåret det året barnet begynner på skolen, eller til plassen sies opp.

 

Når får jeg svar på søknaden?

 

Tidsplan for hovedopptaket 2020:

1. mars                  søknadsfrist

1. tilbudsrunde:

26. mars               tilbud om plass sendes ut
2. april                  svarfrist for tilbud om plass
23. april                klagefrist

2. tilbudsrunde:

23. april                 tilbud om plass sendes ut
30.  april                svarfrist for tilbud om plass
21. mai                  klagefrist

30. april                hovedopptaket avsluttet – alle med rett har fått tilbud om plass

 

Rett til barnehageplass

Barn som fyller ett år innen utgangen av august, og som har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars, har rett til plass fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. Fristen for hovedopptaket må være oppfylt.

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det.  

Barnehagetilbudet

En god barndom varer hele livet. Å bidra til at alle barn får en god start, er det viktigste vi kan gjøre som samfunn. Barn som vet hvordan de kan få venner og beholde venner, har trygghet og sosial kompetanse med seg resten av livet. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet hvor forskrift om rammeplan for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Handlingsplan for Hortensbarnehagen (PDF, 2 MB) beskriver status og mål for barnehagene i Horten. Hver barnehage lager sin årsplan som beskriver det pedagogiske innholdet i tilbudet.

Hortensbarnehagens rammer og struktur er nedfelt i plan for Barnehagestruktur 2016 -2019. (PDF, 491 kB)

Hva kan du forvente av oss?

Vårt hovedmål er: "Hortensbarnehagen gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov."

I barnehagene kan du forvente at barn opplever trygghet og omsorg, i et aktivt læringsmiljø preget av lek og opplevelser:

 • Barna medvirker i utformingen av den daglige virksomheten.
 • Foreldre og foresatte har rett til å medvirke i utformingen av barnehagetilbudet.
 • Foreldresamtaler tilbys minst to ganger i året.
 • Styrer har pedagogisk utdanning.
 • Hver avdeling har en pedagogisk leder og et kvalifisert personale.
 • Barnehagen har beredskapsplaner for ulykker, sorg og kriser.
 • Personalet gir informasjon, råd og veiledning.
 • Barnehagen tilbyr differensierte plasser
 • Barnehagebarna er forsikret.
 • Personalet har taushetsplikt.
 • Personalet legger frem politiattest

 

Hortensbarnehagen samarbeider med helsetjenesten for barn og unge, skolePP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste), familiehuset,   barneverntjenesten,  og ulike spesialisttjenester ved behov. 

På Utdanningsdirektoratets side Utdanningsdirektoratets side barnehagefakta kan du finne den enkelte barnehage og se informasjon om dem. 

 

PEDAGOGISK ARBEID

I arbeidet med å utvikle kvaliteten i Hortensbarnehagen har vi utarbeidet flere konkrete hefter som beskriver pedagogisk arbeid på flere områder.

Kontakt

Hanne Bakke
Barnehagesjef
Tlf: 97 55 00 44
Ellen Tetlie
Rådgiver
Tlf: 97 55 02 07
Lisbeth Ramde
Konsulent
Tlf: 97 55 03 77
Tove Brønstad
Sekretær
Tlf: 94 82 78 83

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284