Hortensbarnehagen "Framtidens barnehage"

Velkommen til Hortensbarnehagen. Barnehagen er et pedagogisk tilbud til alle barn fra 0 år til skolestart. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.(jf. Barnehageloven§1)  

 

KORONASITUASJONEN pr. 4. august 2021:

Fortsatt er det viktig å ivareta et godt smittevern (jfr. Forskriften om smittevern (Covid-19)

Hver barnehage informerer om interne rutiner vedrørende smitteverntiltak.

Ta  kontakt med de ansatte i din barnehage for å sikre et godt samarbeid.
5.utgave av "Veileder om smittevern for barnehager" gjeldende fra 12.april
 

Vennlig hilsen
Hanne Bakke
Barnehagesjef

 

Barnehager i Horten


Barnehagene er plassert rundt i hele kommunen.

 

Søke om barnehageplass

Du søker om barnehageplass til alle barnehagene i Horten i vår Søkeportal.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år.
Hovedopptaket avsluttes 30. april. Utenom hovedopptaket har vi løpende opptak ved ledig plass Du kan søke plass gjennom hele året. Du kan få hjelp til å fylle ut søknad på Horten bibliotek. Barnehageåret er fra og med 1. august og til og med 31. juli. Plassen beholdes ut barnehageåret det året barnet begynner på skolen, eller til plassen sies opp.

 

Når får jeg svar på søknaden?

 

Tidsplan for hovedopptak 2021:

1. mars                  søknadsfrist

Avsluttet:
30. april                 alle med rett har fått tilbud om plass

 

Rett til barnehageplass

Barn som fyller ett år innen utgangen av august, og som har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars, har rett til plass fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. Fristen for hovedopptaket må være oppfylt.

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det.  

Permisjon

Dersom plassen har vært benyttet i tre måneder, kan det søkes om permisjon. Det vil kun innvilges permisjon fra hele barnehageplassen, fra den 1.dag i måneden og med varighet ut barnehageåret. Permisjon trer i kraft tidligst en måned etter at søknaden er innvilget.Søknad om permisjon sendes elektronisk på kommunens nettsider.  Vi gjør oppmerksom på at permisjonsreglene kan være annerledes i private barnehager. Se vedtekter fra den gjeldende barnehage.

Oppsigelse

Oppsigelse av plass må være skriftlig. Oppsigelsestiden er 1 måned, løpende fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Det vil si at oppsigelsen begynner den 1. i mnd. etter at vi har mottatt oppsigelsen. Oppsigelse gjøres via vår søkeportal. Ved flytting ut av kommunen skal foresatte snarest si opp plassen. Etter avtale med barnehageadministrasjon kan plassen beholdes i inntil tre måneder.Oppsigelse av plass sendes elektronisk på kommunens nettsider. Vi gjør oppmerksom på at oppsigelsesreglene kan være annerledes i private barnehager. Se vedtekter fra den gjeldende barnehage.

Barnehagetilbudet

En god barndom varer hele livet. Å bidra til at alle barn får en god start, er det viktigste vi kan gjøre som samfunn. Barn som vet hvordan de kan få venner og beholde venner, har trygghet og sosial kompetanse med seg resten av livet. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet hvor forskrift om rammeplan for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Handlingsplan for Hortensbarnehagen (PDF, 2 MB) beskriver status og mål for barnehagene i Horten. Hver barnehage lager sin årsplan som beskriver det pedagogiske innholdet i tilbudet.

Hortensbarnehagens rammer og struktur er nedfelt i plan for Barnehagestruktur 2016 -2019. (PDF, 491 kB)

Hva kan du forvente av oss?

Vårt hovedmål er: "Hortensbarnehagen gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov."

I barnehagene kan du forvente at barn opplever trygghet og omsorg, i et aktivt læringsmiljø preget av lek og opplevelser:

 • Barna medvirker i utformingen av den daglige virksomheten.
 • Foreldre og foresatte har rett til å medvirke i utformingen av barnehagetilbudet.
 • Foreldresamtaler tilbys minst to ganger i året.
 • Styrer har pedagogisk utdanning.
 • Hver avdeling har en pedagogisk leder og et kvalifisert personale.
 • Barnehagen har beredskapsplaner for ulykker, sorg og kriser.
 • Personalet gir informasjon, råd og veiledning.
 • Barnehagen tilbyr differensierte plasser
 • Barnehagebarna er forsikret.
 • Personalet har taushetsplikt.
 • Personalet legger frem politiattest

 

Hortensbarnehagen samarbeider med helsetjenesten for barn og unge, skolePP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste), familiehuset,   barneverntjenesten,  og ulike spesialisttjenester ved behov. 

På Utdanningsdirektoratets side Utdanningsdirektoratets side barnehagefakta kan du finne den enkelte barnehage og se informasjon om dem. 

 

PEDAGOGISK ARBEID

I arbeidet med å utvikle kvaliteten i Hortensbarnehagen har vi utarbeidet flere konkrete hefter som beskriver pedagogisk arbeid på flere områder.

Kontakt

Hanne Bakke
Barnehagesjef
Mob: 975 50 044
Ellen Tetlie
Rådgiver
Tlf: 33 08 50 89
Lisbeth Ramde
Konsulent
Tlf: 33 08 52 80
Tove Brønstad
Konsulent
Tlf: 33 08 55 63
Mob: 948 27 883

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284