Sammen for en bærekraftig oppvekst

 

 

Velkommen til Hortensbarnehagen

Barnehagen er et pedagogisk tilbud til alle barn fra 0 år til skolestart. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (jf. Barnehageloven, §1)  

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv (Rammeplan for barnehagen).

Handlingsplan for Hortensbarnehagen 2022-2025 (PDF, 2 MB)beskriver status og målsettinger for kvalitet for barnehagene i Horten. Hver barnehage lager sin årsplan som beskriver det pedagogiske innholdet i tilbudet.

Hortensbarnehagens rammer og struktur er nedfelt i plan for Barnehagestruktur 2021-2025 (PDF, 5 MB)

Nyttig informasjon om Hortensbarnehagen:

Hortensbarnehagen - Norsk 

Hortensbarnehagen - Engelsk

Hortensbarnehagen - Kurdisk-Sorani

Hortensbarnehagen - Litauisk 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Hortensbarnehagen

Fokusområder i Hortensbarnehagen 2022-2025
 • Leke- og læringsmiljø
 • Psykososialt barnehagemiljø 
Rett til barnehageplass

Barn som fyller ett år innen utgangen av august, og som har søkt innen fristen for hovedopptaket 1. mars, har rett til plass fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november og har søkt innen fristen for hovedopptaket, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det.  

 

Hva kan du forvente av oss?

Vårt hovedmål er: "Hortensbarnehagen gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov."

I barnehagene kan du forvente at barn opplever trygghet og omsorg, i et aktivt læringsmiljø preget av lek og opplevelser:

 • Barna medvirker i utformingen av den daglige virksomheten.
 • Foreldre og foresatte har rett til å medvirke i utformingen av barnehagetilbudet.
 • Foreldresamtaler tilbys minst to ganger i året.
 • Styrer har pedagogisk utdanning.
 • Hver avdeling har en pedagogisk leder og et kvalifisert personale.
 • Barnehagen har beredskapsplaner for ulykker, sorg og kriser.
 • Personalet gir informasjon, råd og veiledning.
 • Barnehagen tilbyr differensierte plasser
 • Barnehagebarna er forsikret.
 • Personalet har taushetsplikt.
 • Personalet legger frem politiattest

 

Samarbeid med andre tjenester i kommunen

Hortensbarnehagen samarbeider med helsetjenesten for barn og ungeskolePP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste), familiehuset,   barneverntjenesten, andre tjenester ved behov. 

 

 

 

 

  

Kontakt

Hanne Bakke
Barnehagesjef
Mob: 97550044
Ellen Tetlie
Rådgiver/Barnehagemyndighet
Tlf: 33085089
Mob: 97550207
Tove Brønstad
Konsulent
Tlf: 33085563
Mob: 94827883
Beate Lund
Rådgiver
Mob: 93447252

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284