Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Horten kommune skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Barneverntjenestes arbeid består i hovedsak av å: 

 • Motta og avklare bekymringsmeldinger 
 • Foreta undersøkelse av barnets omsorgssituasjon 
 • Fatte vedtak om frivillige hjelpetiltak 
 • Iverksette og følge opp barn i tiltak  
 • Hastevedtak 
 • Forberede tvangssaker for behandling i Fylkesnemnda 
 • Oppfølging av barn som bor på institusjon eller fosterhjem 
 • Deltakelse i ulike samarbeidsfora 

Barneverntjenestens organisering

Barneverntjenesten i Horten består av 32 ansatte. Barneverntjenesten er organisert i fire team; mottak, undersøkelse og oppfølgning, tiltak og omsorg. Hvert team har en teamleder som har fag og personalansvar for de ansatte i teamet. Barnevernleder er tjenestens overordnete leder og innehar økonomisk og administrativt ansvar for hele tjenesten.

Kontakt Barneverntjenesten

Bekymring for et barn eller ungdom kan drøftes med mottaksteamet. Andre henvendelser skal rettes til sentralbordet.

Sentralbord: 

Ring sentralbordet på 90 05 98 14.

Mottaksteam:

Telefontid:

Barneverntjenesten har telefontid fra 08:00-15:00. 

Etter klokka 15:00 og i helgene, kan Barnevernvakta kontaktes på telefon 33 31 02 03.

Barneverntjenestens ansvar

For å kunne hjelpe barn og ungdom som ikke har det bra der de bor, jobber barneverntjenesten ut fra henvendelser om bekymring. Ofte starter det med en bekymring fra noen som kjenner barnet og vil bidra til at det får hjelp.

Barneverntjenestens arbeid handler om både støtte og kontroll. Den skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv skal kunne mestre sitt omsorgsansvar. Slik hjelp og støtte kan gis i form av ulike former for hjelpetiltak i hjemmet, som for eksempel råd og veiledning til familien, avlastningstiltak, støttekontakt og barnehageplass.

Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig til å ivareta barnets behov. I så fall kan det være nødvendig å plassere barnet utenfor hjemmet i en kortere eller lengre periode. Dette kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.

Barnets beste

Et overordnet prinsipp for barnevernets arbeid er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det derfor hensynet til barnet som er avgjørende. Barnevernet skal alltid forsøke å få til et samarbeid med foreldrene om de tiltak som planlegges og iverksettes.

Statlig og kommunalt barnevern

Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. Staten har ansvar for å rekruttere fosterhjem og for barneverninstitusjonene. 

Klage

Klageinstans er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Barneverntjenesten har plikt til å veilede i slike tilfeller. 

Statsforvalteren har tilsynsansvar overfor kommunalt barnevern.

Postadresse:

Horten kommune, Barneverntjenesten, Postboks 10, 3191 Horten

Kontakt

Sentralbord Barneverntjenesten
Tlf: 90059814

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284