Barnehagemyndigheten

Barnehageloven ligger til grunn for barnehagemyndighetens rolle og utøvelse av myndighet. Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Rollen som barnehagemyndighet er adskilt fra eier av kommunale barnehager. Barnehagemyndigheten skal påse at både kommunale og private barnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk.  Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning. 

Barnehagemyndigheten har som oppgave å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp, vedtak om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, fatte vedtak om godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private barnehager samt flere andre myndighetsoppgaver som følger av Barnehageloven med forskrifter: Lov om barnehager (barnehageloven) - Lovdata.  

Er du bekymret eller ønsker å klage på en barnehage?

Som hovedregel bør din bekymring eller klage tas opp med styrer og eier, før du henvender deg til barnehagemyndigheten. Det er barnehagens ledelse som har ansvar for at barnehagetilbudet er i henhold til gjeldende regelverk, og er forpliktet til å samarbeide med alle foreldre og foresatte. 

Gjelder din bekymring generelle forhold i barnehagen, kan du ta dette opp i barnehagens samarbeidsutvalg (SU).  Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre/foresatte og ansatte som jobber i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier. 

Dersom dette ikke løser din problemstilling, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i Horten kommune v/Ellen Tetlie, på epost: ellen.tetlie@horten.kommune.no

 

Aktuelt fra barnehagemyndigheten

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284