Priser og redusert betaling

Kort fortalt

 • Barnehagetilbudet og prisene er felles for alle kommunale barnehager i Horten
 • Familier med lav inntekt kan søke om reduksjon av foreldrebetaling/gratis kjernetid.
 • Betaling for opphold i barnehagen følger statens maksimalsatser

 

 

Spørsmål og svar - pris og redusert betaling

Hva koster en barnehageplass?

 

Priser pr. 01.08.2022:

 

5 dagers plass betales med 100 % av full plass (pr. 1. august 2022) pr. mnd.

3 050
   
   
   
Fra 01. august 2022 reduseres prisen på 60% pr. mnd.  1 830
   
Noen av de private barnehagene tilbyr også 40% og 80% plasser og som vil gi andre priser.  
   
Kan jeg få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid?
 • Du må søke innen 01.06, for at du skal få redusert betaling fra 01.08. Den nyeste skattemeldingen må lastes opp med søknaden som dokumentasjon. Søknad mottatt etter 01.08: hvis søknaden innvilges, vil du få redusert betaling fra måneden etter.
 • Søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår av gangen.
 • Ordningen gjelder kommunale og private barnehager.
 • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Begges inntekt må dokumenteres. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.
 • Med statens maksimalpris vil husholdninger, med en samlet bruttoinntekt under kr. 559 167,- ha rett til redusert foreldrebetaling. 
 • Det er gratis kjernetid (20 timer per uke) for barn fra 2 til 5 år som bor i husholdninger med en samlet bruttoinntekt under kr. 598 825,- 
 • Kommunen vil også behandle søknader når barn starter i barnehage midt i året, dersom husholdningens inntekt blir vesentlig endret i løpet av året eller dersom familier av annen grunn ikke har søkt innen fristen.

 

Dersom du ikke har en skattemelding eller inntekten er endret fra siste skattemelding

må du laste opp annen dokumentasjon via kommunens portal;  Visma Flyt barnehage (logg inn med Bank-ID). 

Har du bodd kort tid i landet?

 • Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad 
 • Dersom sosialhjelp eller stønad til flyktninger i introduksjonsprogram er eneste inntekt, skal dette bekreftes av Nav / flyktningtjenesten.

Er du arbeidstaker?

 • Kopi av siste tre måneders lønnsslipp 
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer 
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon 

Er du selvstendig næringsdrivende?

 • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt 
 • Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen 

Er du arbeidsledig?

 • Kopi av siste utbetaling fra Nav 

Er du sosialklient?

 • Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad 
 • Dersom sosialhjelp er eneste inntekt, skal dette bekreftes av NAV.

 

 

 

Jeg trenger hjelp til søknaden om modersasjon:

«Digihjelpen» kan hjelpe deg med søknaden
Ta kontakt med Horten bibliotek på epost post@htnbib.no eller ring 33 08 53 30 for å avtale time

Kan jeg få søskenrabatt?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager (kommunal/privat), og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er 30 %, og for det tredje barnet og flere er det 50 % reduksjon.

_______________

Går et barn i barnehage og et barn i SFO, er det ingen rett til søskenmoderasjon.

Hva koster mat i barnehagen?

I de kommunale barnehagene er prisen for kost kr 350,-

I de private varierer prisen. Gå til den enkelte barnehage for mer informasjon.

Jeg har flere spørsmål om betaling for barnehage

Kontakt oss:

Heidi Lona
Telefon: 33085575/ 90 59 36 40 
E-post: Heidi.Lona@horten.kommune.no
 

 

 

Kontakt

Heidi Lona
Sekretær
Tlf: 33085575
Mob: 90593640

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284