Hva er en arealplan?

En arealplan er samlebetegnelsen for alle planer som sier noe om hvordan et areal/geografisk område kan brukes, og arealplanen blir vedtatt på politisk nivå i kommunen. Arealplanen griper ikke inn i eksisterende bruk, men er fra vedtaksdato bindende for endringer og fremtidig arealbruk i det aktuelle området. Det vil si at det er gjeldende arealplan som gir svar på hva som kan tillates på en eiendom. Gjeldende arealplaner, samt planer under utarbeidelse kan ses i kommunens kartløsning


På kommunalt nivå er det to arealplantyper som gjør seg gjeldende: 

Kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningsloven § 11-5. 

Kommuneplanens arealdel utarbeides for hele kommunen, og angir hovedtrekkene i tillatt arealdisponering. Den gir rammer og betingelser for hvilke fremtidige tiltak som kan iverksettes i et område. Det kan utarbeides mer detaljerende kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

Her finner du viktige dokumenter for Horten kommuneplans arealdel.


Reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-1.

Reguleringsplaner er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. De utarbeides enten som områderegulering eller detaljregulering. Områderegulering utarbeides av kommunen dersom det er stilt krav i kommuneplanens arealdel, eller i tilfeller der kommunen ønsker å gi mer detaljerte avklaringer av tillatt arealbruk enn det kommuneplanen kan gi. En detaljregulering er mer detaljert og styrende enn kommune(del)plan og områderegulering. 
 

Hva må en arealplan alltid inneholde?


Plankart
Plankartet viser en oversikt over arealformålene i kommunen. Eksempler på formål er boliger, veier, lekeplasser, skoler, næring osv. De ulike nasjonale standardiserte symbolene og fargene i et plankart representerer de ulike formålene. Har du mottatt en pdf-fil eller papir utgave av et plankart så vil det alltid vær en rute i høyre hjørne som forteller deg hva de ulike formålene betyr.

Planbestemmelser
Planbestemmelsene er arealplanenes lover og regler. Bestemmelsene definerer hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares osv. Ofte vil bestemmelsene også inneholde regler om hva som må være på plass før man får lov til å bygge, dette kan for eksempel være en vei eller en lekeplass.

Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen gi deg svar på hva som kan tillates og ikke. 

Planbeskrivelse
Planbeskrivelsen skal beskrive arealplanens formål, hovedinnhold og hva slags virkninger planen har. Det vil si hva slags påvirkning planen har på forhold i kommunen og rundt planområdet. Planen skal også beskrive hvordan den forholder seg til andre planer som gjelder for området som for eksempel kommuneplanen, en kommunedelplan eller en områdeplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
En risiko- og sårbarhetsanalyse skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Områder med fare, risiko eller sårbarhet er markert på plankartet som «faresone» under «hensynssone». Eksempler på faresoner er ras- og skredfare, brann-/eksplosjonsfare, høyspenningsanlegg (inkludert høyspentkabler) og annen fare.

Kontakt

Lasse Henriksen
Enhetsleder
Tlf: 33085000
Mob: 94815882

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284