Hva er en arealplan?

En arealplan er en politisk vedtatt plan som bestemmer hvilket arealbruk som skal tillates i et gitt område. Den griper ikke inn i eksisterende bruk, men er fra vedtaksdato bindende for endringer og fremtidig arealbruk i det aktuelle området. Det er altså gjeldende arealplan som gir svar på hvilke tiltak som kan tillates på en eiendom. 

På kommunalt nivå er det to arealplantyper som gjør seg gjeldende; 

 • Kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningsloven § 11-5. 
  • Kommuneplanens arealdel utarbeides for hele kommunen, og angir hovedtrekkene i tillatt arealdisponering. Den gir rammer og betingelser for hvilke fremtidige tiltak som kan iverksettes i et område. Det kan utarbeides mer detaljerende kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.
 • Reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-1.
  • Reguleringsplaner er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område. De utarbeides enten som områderegulering eller detaljregulering. Områderegulering utarbeides av kommunen dersom det er stilt krav i kommuneplanens arealdel, eller i tilfeller der kommunen ønsker å gi mer detaljerte avklaringer av tillatt arealbruk enn det kommuneplanen kan gi. En detaljregulering er mer detaljert og styrende enn kommune(del)plan og områderegulering. 

En arealplan skal alltid bestå av følgende dokumenter; 

 • Plankart, som med nasjonalt standardisert symbol- og fargebruk viser ulike arealformål.  
 • Planbestemmelser, som utfyller plankartets arealformål og definerer nærmere hvordan områder kan benyttes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, for eksempel vei eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge ut et område. 
 • Planbeskrivelse, som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger.  
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse, som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes på plankartet som hensynssone.  

Gjeldende arealplaner er tilgjengelige i kommunens kartløsning

Kontakt

Lasse Henriksen
Enhetsleder
Tlf: 33085000
Mob: 94815882

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284