Dispensasjon fra arealplan

Alle eiendommene i kommunen omfattes av en arealplan. Dette kan være både overordnet kommuneplan eller mer detaljerende reguleringsplan. Gjeldende arealplan viser hvordan en eiendom kan utnyttes, og er juridisk bindende. Dersom du ønsker å bygge noe annet enn det arealplanen bestemmer, må du søke om dispensasjon eller om endring av plan. Endring av plan benyttes normalt der ønsket tiltak gir så store avvik fra arealplan at dispensasjonssøknad ikke er hensiktsmessig. 

Dispensasjon er unntaket

Alle arealplaner har vært gjennom en lang politisk prosess med overordnet planlegging av området, med medvirkningsmuligheter fra naboer og både offentlige og private organisasjoner som har interesse i planen. En plan skal være forutsigbar, slik at folk skal vite hva som gjelder i sitt nærområde. Dispensasjon skal derfor bare unntaksvis benyttes.  

Iht. plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra arealplan dersom; 

 • Hensikten med bestemmelsen(e) det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
 • Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 

Slik søker du dispensasjon

Dispensasjonssøknaden skrives som et vanlig brev og legges ved sammen med søknaden om tiltaket. Søknaden må si hva det dispenseres fra og inneholde en begrunnelse for ønsket om dispensasjon, herunder hvilke allmenne og samfunnsmessige fordeler tiltaket vil medføre. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284