Endring og oppheving av reguleringsplan

Det gjelder de samme reglene for endring og oppheving av reguleringsplan som for utarbeiding av ny plan, jf. plan- og bygningsloven § 12-14. Et planvedtak som bygger på en grundig faglig utredning, offentlig medvirkning og politisk prosess må være forpliktende, og skal ikke kunne fravikes i hovedtrekkene uten etter ny og tilsvarende prosess. En reguleringsplan er gyldig til den blir erstattet av ny plan eller blir opphevet.

 

Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter § 12-11, ikke satt i gang senest ti år etter at planen er vedtatt, skal kommunen før avgjørelse av byggesøknad for nye utbyggingsområder etter planen, påse at planen i nødvendig grad er oppdatert. Tiltakshaver er ansvarlig for å skaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon for kommunens vurdering. Vurderingen skal gjøres fra 01.07.2019, det vil si ti år etter at plan- og bygningsloven trådte i kraft.

 

 

Mindre endringer

Plan- og bygningsloven § 12-14 åpner for at mindre endringer kan behandles på en enklere måte. Med mindre endringer menes endringer som relativt sett er mindre i forhold til planen, og som ikke går ut over hovedtrekkene i planen på en måte som forutsetter nytt offentlig ettersyn. Mindre endringer behandles etter plan- og bygningsloven § 12-14. Endringen må ikke ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser.

Mindre endring kan ikke gjennomføres etter reglene i § 12-14 dersom endringen:
• utløser krav om risiko- og sårbarhetsanalyse etter § 4-3,
• forutsetter medvirkning fra andre enn de grunneiere som endringen berører,
• foreligger innvending fra sektormyndighet (innsigelsesmyndighet etter § 5-4),
• forventes å påføre naboer ulemper som kan utløse krav om erstatning etter reglene i oreigningslova.


Mindre endringer kan for eksempel være:

• justering av grensene mellom arealformål,
• justering av linjeføringer for infrastrukturanlegg,

• justering av byggegrenser, frisiktsoner og lignende,
• endring av tomtegrenser.

Kommunen vil vurdere hver sak, og avgjøre før oppstart om endringen kan behandles etter reglene om mindre endring i plan- og bygningsloven § 12-14.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284