Reguleringsplan

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (se § 12-2 annet ledd) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Reguleringsplan er et arealplankart med planbeskrivelse og bestemmelser som fastlegger bruk og vern i et område. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Kommunen har egen mal knyttet til innsending av planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte (DOC, 801 kB). For andre dokumenter og levering av planforslag henvises det til statlige forskrifter og veiledere. Se bl.a. Kommunal- og distriktsdepartementets reguleringsplanveileder, samt deres nettside med oversikt over maler til utarbeidelse av plandokumentasjon. Når det gjelder utarbeidelse av plandata vises det til kartforskriften. Viser for øvrig til punkt 5 i referatmal for oppstartsmøte (DOCX, 178 kB) der krav til komplett planforslag fremgår.

Oversikt over roller, ansvar, hendelser og arbeidsoppgaver i planprosessen fra planinitiativ til endelig vedtatt detaljregulering fremkommer ved å trykke på menypunktene.

Enhet for Plan og utbyggingstjenester (PUT) kan gi råd og veiledning i arbeidet og bruk av aktuelle maler og linker som her er henvist til i referatmal for oppstartsmøte.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284