Naturvern

Hjerte av småstein på en strand langs kysten i Horten - Klikk for stort bilde

 

Vern av naturen er viktig for å sikre det biologiske mangfoldet. Horten kommune har en viktig rolle innen bevaring av naturmangfold, både i havet og på land.

Det er viktig med en god og helhetlig forvaltning for å sikre bærekraftig bruk og vern av naturen vår. Vi skal ta vare på naturen slik at planter og dyr som finnes der naturlig skal sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes. Kommunen har igangsatt arbeidet med kommunedelplan for bevaring og økning av arts- og naturmangfold. Planen legges frem for behandling ved utgangen av 2022. 

Naturmangfoldloven er sentral i dette arbeidet. Loven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter.

I Norge er arealendringer en trussel mot truede og nært truede arter. Arealendringer er også en stor påvirkningsfaktoren for naturtyper, både i forhold til areal og tilstand. Norske kommuner har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å disponere sitt areal, og Horten inkluderer hensyn til klima og miljø i sine arealplaner.

Kontakt

Camilla Fossum Pettersen
Miljørådgiver
Mob: 92618681

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284