Truede arter

 

Horten kommune har et rikt plante- og dyreliv, med stort artsmangfold. I dagens samfunn har flere plante- og dyrearter en negativ utvikling fordi deres naturlige leveområder og livsmiljø blir endret, redusert eller ødelagt. Horten kommune skal ha en langsiktig og miljøvennlig arealutvikling som ivaretar tilstrekkelig med naturområder til sikring av biologisk mangfold.

Truede arter

Norsk rødliste for arter 2021 er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. Horten kommune har gjort en omfattende kartlegging av naturtypene i kommunen, og kunnskapen er kartfestet i naturbase. Dermed vil kommunen i sin arealforvaltning kunne ta hensyn til områder som er viktig for naturens mangfold. Videre er det opprettet 16 verneområder i kommunen.

Eksempler på arter i listen som vi finner i Horten er storsalamander, Triturus cristatus. Horten kommune har kartlagt biologisk mangfold, og det er funnet salamandere i 18 av 27 dammer. Stor vannsalamander er funnet i 10 av dammene. Storsalamander er en av de truede artene som har fått sin egen handlingsplan. For å finne andre arter, kan du bruke artsdatabankens karttjeneste.

Misteltein er fredet

Misteltein er en fredet plante som er sjelden å finne i mesteparten av Norge. I Horten derimot er den myteomspunnede mistelteinen et velkjent syn. Denne vintergrønne planten vokser som tette, runde busker i trekroner. Den har ikke eget rotsystem men henter vann og næring ved å sende skudd gjennom barken og inn i veden til treet den lever i. Mistelteinen foretrekker løvfellende trær med myk bark, slik som linn, lønn, rogn, eple og pære. I vinterhalvåret, når vertstreet har felt sine blader, er det enkelt å se misteltein i runde grønne klynger oppe i trekronene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistelteinen ble fredet i 1956, og var med dette den første planten med et slikt vern i Norge. Fredningen ble senere utvidet til også å gjelde vertstreet. Det er altså ikke tillatt å ødelegge eller felle trær mistelteinen vokser i. Planen spres ved at de hvite bærene spises av fugler som overfører frøene til nye vertstrær.

Mistelteinen er giftig, og i europeisk mytologi ble den tilbake til oldtiden ansett som en hellig plante med spesielle egenskaper. I norrøn mytologi er planten knyttet til guden Balder sin død. I følge myten hadde alt levende og dødt i verden lovet at de ikke skulle skade den gode Balder, bortsett fra en spe liten misteltein. Den slue Loke fikk vite dette og lurte Balders blinde bror Hod til å skyte Balder med en pil av misteltein.

Horten har landets desidert største forekomst av misteltein og den kan ses mange steder i kommunen ved å ta en tur der man titter litt ekstra godt opp i trekronene.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284