Verneområder

 

I Horten er det 16 områder som er vernet. Disse skal ta vare på sjeldne, sårbare, urørte og typiske landskap og naturmiljøer samt plante- og dyrearter.

Hortens geografi, klima og landskap har gitt grunnlag for et rikt mangfold av dyr og planter. Dette naturmangfoldet kan ødelegges dersom leveområdene til artene ødelegges og deles opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre disse naturverdiene og bevarer områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har kart over verneområdene og de har satt opp informasjonstavler flere av stedene. Det er tre verneområder for sjøfugl. Regler for ferdsel i verneområder for sjøfugl finner du her. 

Verneområdene i Horten:

Tordenskjoldeika botanisk naturminne
Fredet eiketre

Fjugstad naturreservat
Antakelig Skandinavias største askeskog

Frebergsvik naturreservat
Frodig og variert edelløvskog

Borrevannet naturreservat
Viktig våtmarksområde med spesielt rikt og interessant fugleliv.

Buvika/ Rødskjær naturreservat
Viktig våtmarksområde med spesielt rikt og interessant fugleliv

Bastøy landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning
Vakkert og særpreget natur- og kulturlandskap. Verdifulle kvartærgeologiske overflateformer. Rikt og særpreget plante- og dyreliv.

Falkensten naturreservat
Naturområde med stor variasjon i naturtyper og arter.

Falkenstendammen dyrefredningsområde
Ferskvannsforekomst med stort biologisk mangfold

Løvøya naturreservat
Naturområde med stor variasjon i naturtyper og arter.

Mellomøya plantefredningsområde
Forekomst av den nasjonalt sjeldne og truede arten lodnefiol.

Karljohansvern plante- og dyrefredningsområde
Rikt plante- og dyreliv i en velutviklet, kulturpåvirket edelløvskog med mange store, gamle og hule trær. Kjerneområde for misteltein.

Reverompa plantefredningsområde
Forekomst av den nasjonalt svært sjeldne og truede arten kammarimjelle.

Adalstjern naturreservat
Et av de få gjenværende myrlandskap og bøkeskogområdene med opprinnelig preg på Vestfoldraet.

Bueskjær biotopvernområde
Viktig hekkeplass for sjøfugl.

Østøyskjæret biotopvernområde
Viktig hekkeplass for sjøfugl.

Vealøs naturreservat
Tilnærmet urørt strandareal og liten holme som er viktige hekkeområder og rasteplasser for sjøfugl og andre vannfugl på trekk.

Dersom du ønsker mer informasjon om de enkelte verneområdene kan du finne det i karttjenesten Naturbase.
 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284