Borrevannet

Borrevannet i Horten - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borrevannet er en næringsrik innsjø i Horten kommune med et rikt plante- og dyreliv.

Naturreservat

Borrevannet er en stor, grunn og næringsrik innsjø. Selve vannet, strandområdene og våtmarksområdet ved Vassbånn er vernet som naturreservat (PDF, 288 kB). Borrevannet hører til Falkenstensvassdraget med et nedbørsfelt på ca 32 km². Innsjøen har et maksimumsdybde på ca. 16 m og et overflateareal på ca 2 km². Borrevannet var inntil 1975 drikkevannskilde for Horten.

Horten kommune har i sin forvaltningsplan (PDF, 17 MB) for Borrevannet naturreservat klare målsetninger om langsiktig bruk og forvaltning, som skal sikre at naturverdiene bevares.

Mange og sjeldne arter

Borrevannet er et nasjonalt viktig fugleområde med ca. 255 registrerte fuglearter. I tillegg finnes en særegen vegetasjon og frodig planteliv.   Det er registrert flere sjeldne og utrydningstruede arter som åkerrikse, vannrikse, gresshoppesanger og rosenfink. Rørdrum er også påvist ved noen anledninger.

Vannkvalitet

Horten kommune arbeider aktivt for å bedre vannkvaliteten i vannforekomstene. Borrevannet er en naturlig næringsrik sjø, men forurensning fra landbruk og bebyggelse har økt tilførslene av næringssalter. Dette har gitt en kraftig overgjødsling av vannet. Det er årvisse algeoppblomstringer som fører til redusert sikt i vannet. Det har også enkelte år vært oppblomstring av giftige blågrønnalger. I tillegg kommer en stadig gjengroing med høyere vegetasjon.

Det er et politisk mål at Borrevannet skal bevares som en naturperle og et artsrikt økosystem. Utslipp fra kommunal kloakk, spredt bebyggelse og fra landbruk skal i største mulig grad reduseres. Kommunen samarbeider med landbruket som arbeider aktivt for å redusere tilførslene av næringssalter til vannet.

FRA VERNEBESTEMMELSENE

Borrevannet naturreservat ble opprettet i 1981 med forskrift om fredning. Formålet er å bevare et viktig våtmarksområde og verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, annet dyreliv og vegetasjonen. Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse. Dyrelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.

Natursenteret

Horten Natursenter er lokalisert på pumpestasjonen ved Borrevannet. Senteret drives i samarbeid mellom Horten videregående skole og Horten kommune. Viktigste brukere er grunnskolen i Horten, videregående skoler og Universitetet i Sørøst-Norge. Undervisning i ferskvannsøkologi og astronomi, samt friluftsliv er hovedaktivitetene.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284