Oslofjorden

 

Horten er en kystkommune med en 40 kilometer lang kystlinje fra Tønsberg kommune i sør, til Re kommune i nord. Langs kysten har vi en flott kyststi, store friområder og flere verneområder.

Vannmiljø

Rent og godt vannmiljø gir oss muligheter til å fiske, sanke og drive friluftsliv. Vi skal bruke vannet samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet. For å bidra til å nå målet i vannforskriften om at alt vann skal ha en god tilstand samarbeider Horten kommune på tvers av kommunalområder, og med eksterne organisasjoner.

Fagrådet for Ytre Oslofjord

Fagrådet for ytre Oslofjord er et samarbeidsorgan for de 25 kystkommunene om forurensningssituasjonen i Ytre Oslofjord. Hvert år gjøres det omfattende undersøkelser av vannkvaliteten som skal gi et godt kunnskapsgrunnlag slik at tiltak og politiske beslutninger kan gjennomføres. Kartleggingen sikrer også befolkningens rett til informasjon om miljøtilstanden. Fagrådet undersøker både kvaliteten i vannmassene og livet i sjøbunnen. Undersøkelsene for 2014 viser at det generelt er god eller meget god vannkvalitet i Ytre Oslofjord, men at den beste vannkvaliteten finnes på de ytre stasjonene.

Vannområder

Horten kommune ligger i vannområde Horten - Larvik og vannregion Vest-Viken. Mer informasjon om myndighetenes arbeid med helhetlig vannforvaltning i disse områdene finner du i Vannportalen. Horten kommune deltar i styringsgruppen for vannområde Horten - Larvik og gjør tiltak for å følge opp miljømålene for planperioden 2016 -2021.

Sjømat

Dersom du ønsker å plukke og spise skjell i fjorden, overvåker mattilsynet algegifter i blåskjell og gir kostholdsråd hver uke. Her kan du sjekke om det er trygt å spise blåskjell fra Vestfold. Å fiske sin egen middag er også populært, og en av de mange godene vi har med vår lange kyst. Fisk og sjømat er sunt, men det er noen forhåndsregler som må tas. Mattilsynet advarer mot å spise lever av selvfangstet fisk tatt i skjærgården. Det er fordi fiskelever kan inneholde høyere nivåer av miljøgifter. Av samme grunn bør ikke barn og kvinner i fruktbar alder, herunder gravide og ammende, spise brun krabbemat.

Kysttorsken er fredet

Fra 15.juni 2019 har Fiskeridirektoratet innført forbud mot å fiske torsk. Torskebestanden er svært redusert og må få en sjanse til å vokse seg større. Årsakene til at torskebestanden er truet er flere; klimaendringer, vannkvalitet og fiskedød. Forbudet innebærer at det ikke lenger er tillatt å fiske med bunnsatte garn. Videre innebærer forbudet at torsk som fiskes med snøre, skal settes ut igjen.
Yrkesfiskere som står i fiskermanntallet kan søke om dispensasjon fra forbudet.

Sjekk fiskeridirekoratets nettsider for utfyllende informasjon. 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284