Naturtyper

Plantelivet i Horten er frodig og variert. Et godt klima kombinert med næringsrikt jordsmonn har gitt grunnlag for bl.a. rike edelløvskoger, fattige barskoger, rike kulturbeiter og næringsrike våtmarker.

Edelløvskog

Med edelløvskog menes skog av varmekjære treslag, som alm, ask, bøk, hassel, lind, sommereik og vintereik. De varmekjære trærne setter store krav til jordsmonn og sommerens lengde. Edelløvskogen har høy produktivitet og et rikt biologisk mangfold, og kan ha stor landskapsestetisk verdi. I Horten kommune består naturreservatene Frebergsvik og Fjugstad av edelløvskog. Den vakre edelløvskogen i Eydeparken ved Golfbanen inngår i Borrevannet naturreservat.

hule eiker - en utvalgt naturtype

Noen naturtyper er særlig viktige for det biologiske mangfoldet. Dette er naturtyper som er spesielt artsrike, er levested for arter som er på rødlista eller har en spesiell funksjon for enkelte arter. Horten kommune har flere eiketrær som defineres innenfor utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Hule eller grovvokste eiker er trolig det treslaget i Norge som har størst antall arter knyttet til seg. Hele 1500 forskjellig arter av sopp, lav og insekter kan bo i disse store og gamle trærne. Mange av artene er avhengig av eika for å overleve. Det blir stadig færre eiker i Norge, og flere av artene som lever på den er derfor sjeldne eller utrydningstruede. Grunneiere og myndigheter har et ansvar for å ta vare på denne naturtypen, og fylkesmannen har lansert en egen nettside om hule eiker. Ønsker du å lese mer anbefales denne brosjyren. (PDF, 2 MB)

 

 

 

 

 

 

I

Ved å ta en tur i Lystlunden kan du se både yngre og eldre eiker. Horten er også hjem til et av Norges eldste trær og hule eiker, Tordenskioldeika. Denne står i Kjølhalskogen og det er gjort en rekke tiltak som støtting og bolting for å sikre denne gamle kjempen.

Ålegrasenger

I Horten kommune finnes det en rekke ålegrasenger bl.a. i Indre havn. Denne naturtypen er foreslått som utvalgt naturtype.

Myrer

Den økologiske og naturvernmessige betydningen av myrene våre er stor. Myrene har et stort biologisk mangfold og en viktig vannregulerende evne ved at de virker som svamper i terrenget. De demper flomtopper og lagrer nedbørsvann, og vil dermed kunne ha en viktig rolle for å dempe skadevirkningene av klimaendringene. Myrene fungerer også som karbonlagre, og dersom de dreneres vil dette kunne føre til økte klimagassutslipp.  I Horten kommune er myrområdet ved Adalstjern fredet.

Våtmark

Begrepet våtmark brukes som en fellesbetegnelse på naturmiljøer i grenselandet mellom land og vann. De spiller en viktig rolle som leveområder for et stort antall planter og dyr. De fungerer som viktige hekke- og rasteområder for vannfugl (ender, vadere med flere). I Horten kommune er våtmarksområdene Borrevannet og Buvika- Rødskjær vernet

Naturbase

Det er gjort en omfattende kartlegging av naturtyper i Horten kommune. Miljødirektoratet har en egen kartdatabase der informasjonen er registret slik at du kan finne den i kartet. Kommunen jobber videre med å fullføre kartlegging av naturtyper, biotoper og rødlistearter.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284