Hortenskolen - Tjenestebeskrivelse

 

 

 

Formål med tjenesten

I nært samarbeid med hjemmet skal skolen:

- gi deg opplæring tilpasset dine evner og forutsetninger

- utvikle dine evner og forutsetninger og gi deg god allmennkunnskap slik at du kan bli et selvstendig og aktivt menneske i hjem og samfunn

- legge et grunnlag for videre utdanning og livslang læring. 

 

Hvem kan få tjenesten

Barn og ungdom mellom 6 og 16 år som er bosatt i Horten kommune.
 

Tjenestens innhold

På skolen går du for å lære. Opplæringen er i tråd med Kunnskapsløftet. Du skal lære å uttrykke deg muntlig og skriftlig, regne, lese og bruke digitale verktøy som arbeidsredskap. Du skal få varierte oppgaver som er utfordrende, men som du har mulighet til å mestre. Du har rett til spesialundervisning dersom du ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Retten til spesialundervisning gis først etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. På skolen er du en del av et fellesskap, hvor du gradvis skal utvikle deg til å ta ansvar for medmennesker og miljø, både lokalt og globalt.
 
 

Hva kan du forvente av oss

 

som elev:

 • er organisering, emner, oppgaver og læremidler tilpasset deg
 • lærer du ulike arbeidsmåter
 • vil din faglige utvikling jevnlig bli vurdert ved bruk av nasjonale og lokale tester
 • får du kunnskap om din utvikling gjennom tilbakemeldinger fra lærere
 • får du kunnskaper og ferdigheter som du har nytte av videre i livet
 • møter du et trygt læringsmiljø
 • får du hjelp hvis du blir mobbet eller plaget
 • får du løpende underveisvurdering i opplæringen. Underveisvurderingen skal hjelpe til med å fremme læring, utvikle kompetansen din og gi grunnlag for tilpasset opplæring.
 • får du vurdering uten karakter i fag i 1. – 7.klasse og med karakterer i 8. – 10.klasse.
 • har du medvirkning gjennom skolenes elevråd, samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg og kommunens barne- og ungdomsråd

 

som foresatt:

 • blir du invitert til aktivt og planmessig samarbeid med skolen til beste for din datter/sønn
 • møter du et personale som vil følge opp den faglige og sosiale utviklingen til din datter/sønn
 • møter du et skolemiljø som forebygger mobbing og utfrysing
 • kan du forvente at ditt barn får et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen
 • har du rett til å be om at skolen igangsetter tiltak (enkeltvedtak) dersom du mener at ditt barn blir utsatt for krenkende atferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, §9a
 • får du nødvendig informasjon fra skolen
 • erfarer du at skolen følger opp opplæringslovens forskrift §3-9 med to utviklingssamtaler i året.
 • er du medlem av foreldrerådet og kan medvirke gjennom foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalget (SU), kommunalt foreldreutvalg (KFU) og skolens miljøutvalg (SMU).

 

Hva vi forventer av deg

 

Du som er elev:

 • gjør ditt beste og er aktiv i din egen læringsprosess for å nå dine læringsmål
 • følger opp avtaler og rutiner
 • følger skolens ordensreglement
 • bidrar aktivt til et positivt skolemiljø
 • sier i fra dersom en annen blir plaget eller mobbet
 • sier i fra hva du ønsker og har behov for, og hva du ikke er fornøyd med

 

Du som er foresatt:

 • viser ansvar og legger til rette for barnets skolegang
 • er positiv i din holdning til skolen og er lojal mot skolens reglement
 • møter til utviklingssamtaler og foreldremøter
 • bidrar til et godt klassemiljø
 • deltar i valg eller stiller til valg som kandidat til klassekontakt og medlem av FAU
 • sier i fra hva du og ditt barn ønsker og har behov for, og hva dere ikke er fornøyd med
 • tar kontakt direkte med kontaktlærer eller rektor ved behov
 • svarer på foreldreundersøkelsen
 

Praktiske opplysninger

 

Skoleskyssordning

 

Du får gratis skoleskyss dersom du :

 • i 1. klasse bor mer enn 2 km fra skolen
 • i 2. – 10. klasse bor mer enn 4 km fra skolen
 • har farlig skolevei

Skoleskyss ordnes ved den enkelte skole.

 

SFO

Er et foreldrebetalt tilbud til barn på 1. - 4. trinn og for barn med særskilte behov på 5. – 7. trinn.

I nært samarbeid med hjemmet skal skolefritidsordningen (SFO)  være med på å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, lek og aktiviteter i samspill med skolen og barnas nærmiljø.

Skolefritidsordningen skal preges av samme menneskesyn og det samme verdisett som er nedfelt i Opplæringsloven, læreplaner og skolens øvrige plandokument. Tilbudet kan også omfatte måltider.

 

Skolekretsgrenser

Horten kommune har etablert skolekretsgrenser.

Ta kontakt med den enkelte skole eller rådhustorget om du har spørsmål om din skolekrets.

Du finner også informasjon om den enkelte skole på vår nettside www.horten.kommune.no

 

Betaling

Skole:
Tjenesten er gratis.

SFO:
Kommunestyret fastsetter betalingen.
 
 

Behandlingstid

Alle henvendelser besvares snarest og innen 3 uker.
 

Klageadgang

Alle enkeltvedtak gir klageadgang jf. Forvaltningslovens kap. 6 § 28 og kan ankes. Eventuell anke sendes skolen innen 3 uker fra mottatt brev om tildeling. Dersom anken ikke tas til følge, vil saken bli sendt Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse.
 

Ansvarlig for tjenesten

Rektor ved den enkelte skole
 

Tjenestested(er)

7 barneskoler, 3 ungdomsskoler og 1 interkommunal ungdomsskole
 

Tilgjengelighet og kontortid

SFO: SFO er åpen alle arbeidsdager med unntak av dagene mellom jul og nyttår, påskeuka og 4 uker om sommeren (uke 27, 28, 29 og 30). I tillegg er SFO stengt i de til en hver tid avtalefestede antall planleggings / kursdager pr. år. I dag er det 5 avtalefestede planleggingsdager. Åpningstid: 06.45 – 16.30.
 

Samarbeidspartner

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Helsetjenesten for barn og unge. Voksenopplæringen
 

Lovverk / hjemmel / vedtak

 

For mer informasjon, kontakt Tjenesteområde skole eller den enkelte skole

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284