Barneskolene i Horten

Elever med PC i klasserom 

I Horten kommune har vi 7 kommunale barneskoler. Alle skolene har skolefritidsordning (SFO).

HORTENSKOLEN TAR I BRUK VISMA FLYT SKOLE

Fra 1. august 2022 vil Hortenskolen benytte Visma Flyt Skole til kommunikasjon mellom skole og hjem. Vi avslutter bruken av Skooler fra samme tidspunkt. Les mer her!

Gratis kjernetid i SFO for 1.trinn

Høsten 2022 innføres 12 timer gratis kjernetid for 1. trinn i SFO. Horten kommune har organisert kjernetiden slik:

 • 2 eller 3 timer hver dag etter skoletid alle ordinere SFO-dager, samt i ferier.

Hvordan kjernetiden fordeles på de ulike dagene, organiseres av den enkelte skole.
Gratis kjernetid utgjør ca. 60% av full SFO-plass. Det vil bli et fratrekk i foreldrebetalingen fra og med august for de som har SFO-plass på ettermiddagen. 

Innføring av ordningen forutsetter at Stortinget vedtar ny forskrift til opplæringslov og at ordningen tas inn i Horten kommune sine vedtekter.

Mer informasjon om gratis kjernetid vil bli gitt fortløpende.

Barneskolene i Horten

 • Fagerheim skole på Nykirke
 • Lillås skole i Horten
 • Nordskogen skole i Horten
 • Sentrum skole i Horten
 • Granly skole i Horten
 • Lysheim skole på Skoppum
 • Åsgården skole i Åsgårdstrand

I tillegg er det en privat skole i kommunen, Horten Montessoriskole.


Skolekretsgrenser

Horten kommune har skolekretsgrenser. Det er elevens folkeregistrerte adresse som avgjør hvilken skole eleven tilhører. Det er ikke fritt skolevalg i Horten kommune. Kart med skolekretsgrenser finner du på denne siden. Dersom man flytter ut av skolekretsen, vil dette medføre at barnet bytter skole.

Dersom du ønsker skoleplass ved en annen skole enn nærskolen, må du sende søknad til rektor ved den skolen der du ønsker plass. Dersom søknaden gjelder en skolestarter, sendes søknad etter at du har mottatt brev om tildelt skoleplass fra nærskolen. Disse søknadene sendes skolen du fikk tildelt skoleplass på. Søknaden må begrunnes.

Det blir tatt hensyn til at søsken som går i grunnskolen, kan gå på samme skole. 

På hjemmesiden til den enkelte skole finner du kart for den aktuelle skolekretsen. 

Mer informasjon om hvordan skolekretsgrensene blir praktisert i Horten kommune, og om saksgangen i søknader om skolebytte, finner du her (PDF, 183 kB)


Om skoledagen i Hortenskolen

I Hortenskolen begynner alle elever i barneskolen klokken 08.15. På barneskolen er det satt av tid til spising i løpet av skoledagen. I tillegg har elevene ett eller to friminutt. Skoledagen slutter ulikt på hver skole. For å få informasjon om inndeling av skoledagen på din skole, kan du gå inn på den aktuelle skolens nettside eller ringe til skolen.

Barneskolene i Horten er leksefri. Elevene kan få leseoppgaver som skal gjøres hjemme. 

 

 
 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284