Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) - Tjenestebeskrivelse

Formål med tjenesten

Tjenesten skal hjelpe skole og barnehage i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særlige behov. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.  


Hvem kan få tjenesten

Tjenesten er for barn/unge i førskole- og grunnskolealder (0-16 år), deres foreldre, voksne med rettigheter iht. opplæringsloven, samt skoler og barnehager.

 

Tjenestens innhold

PPT er en rådgivende/veiledende tjeneste som samarbeider med foreldre, skoler, barnehager og andre aktuelle instanser. PPT kan utrede behovet for spesialpedagogiske hjelpetiltak hos barn/unge og gi råd om hvilken stimulering/opplæring som kan gi utvikling og et forsvarlig utbytte.

 

Hva kan du forvente av oss

Du kan forvente å bli møtt med respekt og å bli lyttet til. Vi som arbeider her har taushetsplikt, og du kan forvente at vi ikke deler den kunnskapen du gir oss om barnet/den unge med andre uten at du har gitt samtykke til dette. Dersom vi ikke kan hjelpe dere, kan du forvente at vi gir råd om andre hjelpetiltak og tilbud som kan være aktuelle, og vi formidler kontakt og samarbeider dersom dette er formålstjenlig.

 

Hva vi forventer av deg

Vi forventer at du er en aktiv samarbeidspartner, deler din kunnskap med oss og er aktivt med i å finne hensiktsmessige løsninger på det dere strever med. Vi forventer at du sier fra hvis det er noe du ikke er enig i eller tilfreds med. Vi forventer at du følger opp avtaler og sier fra hvis noe ikke passer.

 

Betaling

Alle tjenester fra PPT er gratis.

 

Behandlingstid

Alle nye henvisninger blir tatt opp til vurdering ukentlig. Du vil umiddelbart etter dette få et brev om at henvisningen er mottatt og informasjon om hva som vil skje videre.

 

Klageadgang (saksgang)

I utgangspunktet er det ingen formell klageinstans ift. tjenesteyting, men alle har rett til å si fra dersom de ikke synes de får tilfredsstillende tjenester. PPT`s nærmeste overordnede er Skolesjef i Horten kommune.

 

Ansvarlig for tjenesten

Enhetsleder for PPT er Cathrine Steinberg Granerød

 

Tjenestested

Besøksadresse: Rådhuset i Horten, Teatergata 11, 3187 Horten. 
Postadresse: PP-tjenesten, Postboks 10, 3191 Horten

 

Slik tar du kontakt med oss

Du kan ta kontakt på epost eller telefon:

Har du allerede en saksbehandler i PP-tjenesten så ta direkte kontakt med denne på telefon eller epost. Grunnet tjenestens utadrettede virksomhet vil det ofte være slik at saksbehandlerne er ute på oppdrag i skole eller barnehage. Da er det bare å legge igjen beskjed til den du ønsker å nå,  så ringer vi deg tilbake. Hvis du ikke får kontakt, kan du henvende deg til kommunens sentralbord.

 

Samarbeidspartner

Vi samarbeider med kommunale instanser (helsestasjon, forebyggende enhet, barneverntjenesten, bo-/tiltakstjenesten), fylkeskommunale instanser (BUPA, habiliteringstjenesten) og statlige kompetansesentra. Som tidligere nevnt skjer dette samarbeidet kun dersom foreldre har gitt sin tillatelse og gjerne skriftlig samtykket.

 

Søknadsfrist(er)

Barnehage, skole og foreldre kan henvende seg til PPT når som helst i løpet av året.

 

Lovverk / hjemmel / vedtak

PPT er hjemlet i Opplæringslova §5-6. og Lov om barnehager §32.

 

Aktuelt skjema

Henvisningsskjema (PDF, 234 kB) ligger i Visma sikker sak som er saksbehandlingssystemet skole og barnehage benytter. Henvisningsskjema ligger også på kommunens/PPTs hjemmeside (dette er under revisjon). For å kunne arbeide med en sak og opprette journal, må vi ha skriftlig samtykke fra foreldre.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284