Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) - Tjenestebeskrivelse

Formål med tjenesten

Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det (Opplæringslova 1999, §5-6).

Hvem kan få tjenesten

Tjenesten er for barn/unge i førskole- og grunnskolealder (0-16 år), deres foresatte, voksne med rettigheter iht. opplæringsloven samt skoler og barnehager.
 

Tjenestens innhold

PPT er en rådgivende/veiledende tjeneste som samarbeider med foresatte, skoler, barnehager og andre aktuelle instanser. PPT kan utrede ulike vansker hos barn/unge og gi råd om hvilken stimulering/opplæring som kan gi utvikling og et tilfredsstillende og forsvarlig utbytte.
 

Hva kan du forvente av oss

Du kan forvente å bli møtt med respekt og å bli lyttet til. Vi som arbeider her har taushetsplikt, og du kan forvente at vi ikke deler den kunnskapen du gir oss om barnet/den unge med andre uten at du har gitt samtykke til dette. Dersom vi ikke kan hjelpe dere, kan du forvente at vi gir råd om andre hjelpetiltak/-tilbud som kan være aktuelle, og vi formidler kontakt og samarbeider dersom dette er formålstjenlig.
 

Hva vi forventer av deg

Vi forventer at du er en aktiv samarbeidspartner, deler din kunnskap med oss og er aktivt med i å finne hensiktsmessige løsninger på det dere strever med. Vi forventer at du sier fra hvis det er noe du ikke er enig i eller tilfreds med. Vi forventer at du følger opp avtaler og sier fra hvis noe ikke passer.
 

Betaling

Alle tjenester fra PPT er gratis.
 

Behandlingstid

Alle nye henvisninger blir tatt opp på inntaksmøte annenhver mandag. Du vil umiddelbart etter dette få en invitasjon til en samtale hvor vi utveksler informasjon og avklarer forventninger.
 

Klageadgang (saksgang)

I utgangspunktet er det ingen formell klageinstans ift. tjenesteyting, men alle har rett til å si fra dersom de ikke synes de får tilfredsstillende tjenester. PPTs nærmeste overordnede er Kommunalsjef for Oppvekst i Horten kommune.
 

Ansvarlig for tjenesten

Enhetsleder for PPT.
 

Tjenestested(er)

Besøksadresse: Rådhuset i Horten, Teatergata 11, 3187 Horten. Tlf: 33 08 55 63.
Postadresse: PP-tjenesten, Postboks 10, 3191 Horten
 

Tilgjengelighet og kontortid

Sentralbordet vårt er betjent mandag – fredag kl. 08:00 -15:00 (se ovenstående tlf.nr.). Grunnet tjenestens utadrettede virksomhet, vil det ofte være slik at fagpersonene her er ute på oppdrag. Da er det bare å legge igjen beskjed til den som tar telefonen så ringer vi deg tilbake. Hvis du ikke får kontakt, kan du henvende deg til kommunens sentralbord.
 

Samarbeidspartner

Vi samarbeider med kommunale instanser (helsestasjon, barneverntjenesten, bo-/tiltakstjenesten), fylkeskommunale instanser (BUPA, habiliteringstjenesten) og statlige kompetansesentra. Som tidligere nevnt skjer dette samarbeidet kun dersom foresatte har gitt sin tillatelse og gjerne skriftlig samtykket.
 

Søknadsfrist(er)

Foresatte kan henvende seg til PPT når som helst i løpet av året.
 

Lovverk / hjemmel / vedtak

PP-tjenesten er hjemlet i Opplæringslova av 1999, §5-6.
 

Aktuelt skjema

Henvisningsskjema (PDF, 234 kB) ligger på kommunens/PPTs hjemmeside. For å kunne arbeide med en sak og opprette journal, må vi ha skriftlig samtykke fra foresatte. Alle skoler og barnehager har også dette skjemaet.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284