Krav til tegningsgrunnlag

Tegninger som vedlegges søknad om tiltak, skal leveres i målestokk 1:100 eller 1:50. Tegninger skal være fagmessig utført og leveres i 1 eksemplar. Ved tilbygg/påbygg skal det leveres tegninger av hele bygget.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er kun et eksempel og ikke i målestokk

Plantegninger skal vise:

- Alle etasjer for hele bygget

- Romfunksjoner påføres alle rom

- Evt. separate boenheter markeres

- Ved innvendig endring skal forholdene før og etter tiltaket fremgå.

Fasadetegninger skal vise:

- Alle fasader med påført himmelretning

- Eksisterende og nytt terreng

- Ved tilbygg/påbygg må det fremgå klart hva som er eksisterende og hva som er omsøkt.

Snittegninger skal vise:

- Kotehøyde overkant gulv 1. etasje

- Kotehøyde møne/gesims

- Fri etasjehøyde

- Takvinkel med angitt grad

- Yttervegger og tak med riktig tykkelse

- Beregnet gjennomsnittlig terrengnivå

Alle tegninger skal være målsatt og målriktige samt fagmessig utført.

Oppriss/terrengprofil

Dersom fasade- eller snitt-tegningen ikke i tilstrekkelig grad viser tiltakets høydeplassering i forhold til omkringliggende bebyggelse, naboeiendom, vei eller lignende, vises dette på egen tegning i samsvar med situasjonsplanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregnings og måleregler - "grad av utnytting"


 


 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284