Hva kan jeg bygge uten å søke?

Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse.

Dette under forutsetning av at det du skal bygge er i tråd med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven med forskrifter, reguleringsplan og kommuneplanen .

Nærmere orientering om dette kan du finne på direktoratets hjemmeside

Tiltakene fremkommer av plan- og bygningsloven § 20-5 og Byggesaksforskriften § 4-1 med veileder. Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift og gjeldende plan for eiendommen din ( kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan ).  Du er selv ansvarlig for utførelsen.

Planlegger du solceller på taket? (PDF, 64 kB)

Viktig å passe på:

 • Unntaket gjelder ikke dersom kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan har særskilte bestemmelser.
 • Tiltak som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller plangrunnlaget er aldri fritatt.
 • Tiltaket må ikke føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller for naboer.
 • For utendørs tiltak må man holde seg fire meter fra nabogrense og innenfor byggegrense langs vei. Med mindre annet er bestemt i lov, forskrift eller plan.
 • En vanlig feil er å overse tomtens tillatte grad av utnyttelse. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan det ikke oppføres nye bygg.  Bestemmelser om grad av utnyttelse finnes i reguleringsplanen eller i kommuneplanens bestemmelser.  Se regler for beregning.
 • Ved terrengarbeider må man undersøke om det ligger ledninger i grunnen. Disse skal ikke gis endret overdekning uten at ledningseier har gitt samtykke. Husk også å sjekke om terrengendringen er søknadspliktig.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284