Klima og energi

Oversiktsbilde, Horten i soloppgang - Klikk for stort bilde

Vi har et klima i endring, og dette vil påvirke samfunnet vårt på flere måter. For å håndtere dagens og fremtidens utfordringer med økt nedbør, høyere temperaturer og klimagassutslipp har Horten kommune fokus på klima og miljø. Kommunen skal være en pådriver i det grønne skiftet.

Kommunen tar et globalt klimaansvar

Horten kommune var tidlig ute med å vedta en klima- og energiplan i 2002. I 2012 ble det vedtatt ny klima- og energiplan for 2012 - 2020 (PDF, 3 MB). Planen er ambisiøs og det er stor satsing på fjernvarme, miljøvennlige energiløsninger og energiøkonomisering. Tiltakene følges opp gjennom et eget handlingsprogram (PDF, 999 kB).

I sitt planarbeid har Horten kommune integrert klima- og energiplanleggingen. Kommuneplanens arealdel skal gjøre Horten til en bærekraftig kommune med satsing på grønn mobilitet. Samfunnsdelen viderefører arealpolitikken med et konsentrert og miljøvennlig utbyggingsmønster som reduserer transportbehovet. Horten kommunes landbruksplan (PDF, 526 kB) har som hovedmål at landbruket skal være en del av løsningen på klimautfordringen ved bærekraftig forvaltning av matjord, matproduksjon og skogbruk.

Mot klimanøytral administrasjon i 2020

Kommunens egen virksomhet utnytter de virkemidlene den rår over, og skal være klimanøytral innen 2020. Det utarbeides årlige klimaregnskap (PDF, 2 MB) som viser utviklingen av utslippene og gjennomførte  tiltak.

Eiendomsavdelingen forvalter og drifter mange og store bygg i Horten kommune,  og avdelingen har gjennom flere år arbeidet med energieffektivisering i byggene. Rådhuset er sertifisert som miljøfyrtårn og er merket med energimerket B.

Horten kommune stiller miljøkrav ved anskaffelser og er bevisst på at leverandører det inngås avtaler med fokuserer på miljø. Kommunen er en del av innkjøpsfellesskapet i Vestfold – Vestfold offentlige innkjøpsfelleskap (VOIS) og både i egne og felles konkurranser vurderes miljøhensynet.

 

Reduserer kommunens generelle klimautslipp

Horten kommune skal også legge til rette for å redusere utslippene av klimagasser i kommunen generelt.

Hva kan du gjøre?

 • Kommunen kan gjennom dialog med innbyggere, planleggere og utbyggere gi informasjon om klima og miljø, samt fordelene ved å velge energieffektive, klimavennlige løsninger.
 • Ved å bli oljefri kan du reduserer klimautslipp og få et lavere energiforbruk. Horten kommune er delegert tilsynsmyndighet for nedgravde oljetanker.
 • Klimaendringene har gitt oss mer nedbør. Du kan bidra til å holde ledningsnettet for avløpsvann åpent, og sørge for at regnvannet dreneres ned gjennom bakken.
 • Kampanjen "Sjekk huset" er rettet mot alle huseiere i Norge. Den informerer om konsekvensene klimaendringene kan ha for hus, hytte og hage. Den gir også råd om hva huseiere kan gjøre for å sikre boligene sine.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284