Klima og energi

 

Vi har et klima i endring, og dette vil påvirke samfunnet vårt på flere måter. Horten kommune jobber med klima for å redusere våre klimagassutslipp og for å håndtere dagens og fremtidens utfordringer med økt nedbør og  høyere temperaturer. Kommunen skal være en pådriver i det grønne skiftet.

KLIMAPLANER

Horten kommunes arbeid og ambisjoner med klimaarbeidet er forankret i kommunedelplan for klima og energi. Horten kommunes første klimaplan trådte i kraft fra 2002 for perioden 2002-2012. En revidert andregenerasjons klimaplan kom på plass i 2011 som gjaldt for perioden 2012 til 2020. I 2018 og 2019 ble det utarbeidet en tredje generasjons klimaplan. Hortens kommunedelplan for klima og energi 2020-2032 ble vedtatt av Kommunestyret den 24. juni 2020. Planen bygger på to omfattende bakgrunnsdokumenter, ett som presenterer status for klimagassutslipp og energibruk i kommunal virksomhet og Hortensamfunnet, og ett som omfatter en analyse av graden av måloppnåelse fra forrige planperiode. 

Kommunedelplan for klima og energi 2020-2032

Handlingsprogram for 2020-2024 - Kommunedelplan for klima og energi

DET GRØNNE SKIFTET

Horten er en kommune i front av det grønne skiftet. Kommunal virksomhet har tatt store grep for å redusere både klimagassutslipp og energiforbruk som knytter seg til kommunale tjenester. Horten kommune har blant annet satset stort når det gjelder overgang til fossilfri energi til transport gjennom en storstilt biogass-satsing. Klimaregnskapet fra 2019 viste at Horten kommune hadde kuttet klimagassutslippene med 38 prosent siden kommunen begynte å føre klimaregnskap i 2012. Kuttene skyldes både overgang til fossilfri energi til transport, men også effektive energiøkonomiserende tiltak som overgang til LED-teknologi og styringssystemer for elektrisitetsbruk.

KLIMAPLANLEGGING

Horten kommune jobber også med klimaplanlegging for Hortensamfunnet. Gjennom tiltak legges det til rette både for at innbyggerne kan kutte sine klimagassutslipp og redusere sin egen energibruk. Kommunen satser også på å legge til rette for at flere skal kunne sykle gjennom en egen kommunedelplan for sykkel. Kommunen har også lagt til rette for parkeringsplasser med muligheter for elbil-lading og oppfyller kravene i den statlige retningslinjen for parkering. I tillegg har kommunen med hjelp fra Klimasatsmidler anlagt en egen biogass-fyllestasjon på Langgrunn, der også private som ønsker å kjøre biogassbiler kan fylle fossilfritt.

KLIMATILPASNING

Klimatilpasning er for første gang behandlet i klimaplanen, og utgjør en viktig del av handlingsprogrammet. Klimatilpasning er viktig for at vi som samfunn skal kunne møte mest mulig forberedt på de utfordringene som endringer i klimaet gir oss. Det handler om overvannshåndtering, tilgang på nødvann, vurdering av private drikkevannsbrønner, konsekvensanalyser for nedtapping av drikkevann, fortsette det viktige arbeidet med lekkasjetetting og utskifting av gamle avløpsledninger, sikring av flomveier og havnivåendringer, med mer. 

KLIMABUDSJETT

Klimabudsjett er navnet på et verktøy og en prosess i arbeidet med kommunens mange oppgaver knyttet til klima, energi og klimatilpasning. Hensikten er å koble klimaarbeidet til kommunens øvrige planlegging i økonomi- og handlingsplanen. Flere kommuner har kommet i gang med dette, som fortsatt er en nokså ny arbeidsform.

Klimabudsjettet vil videreutvikles i årene som kommer, slik at flere av tiltakene fra kommunens klima-handlingsprogram blir knyttet til mer konkrete klimakutt og kostnader.

KLIMANØYTRALT SAMFUNN

For at Horten kommune på sikt skal kunne nærme seg det å bli et klimanøytralt samfunn er det også viktig å jobbe bevisst med å øke opptaket og lagringen av karbon innenfor ulike områder. Derfor er karbonlagring blitt et nytt tema innen Horten kommunes klimaplanlegging. Skogene våre og andre utmarksarealer lagrer stadig mer karbon. Likevel kan landbruket være selve nøkkelen til økt karbonopptak. Dyrking av mellomavlinger av fangvekster og fremtidig bruk av annen teknologi, som for eksempel biokull som jordforbedringsmiddel, kan være løsninger som bør utredes videre av hensyn på å øke karbonlagringen innenfor Horten kommune som geografisk område.

PLANARBEID

I sitt planarbeid har Horten kommune integrert klima- og energiplanleggingen. Kommuneplanens arealdel skal gjøre Horten til en bærekraftig kommune med satsing på grønn mobilitet. Samfunnsdelen viderefører arealpolitikken med et konsentrert og miljøvennlig utbyggingsmønster som reduserer transportbehovet.

MILJØKRAV

Horten kommune stiller miljøkrav ved anskaffelser og er bevisst på at leverandører det inngås avtaler med fokuserer på miljø. Kommunen er en del av innkjøpsfellesskapet i Vestfold – Vestfold offentlige innkjøpsfelleskap (VOIS) og både i egne og felles konkurranser vurderes miljøhensynet.

Horten kommunes klimaarbeid har ført til mange måloppnåelser hittil. Som resten av Norge, skal vi jobbe videre for å nå oppjusterte målsettinger for årene framover. Bli med på å fullføre det grønne skiftet!

Viktige dokumenter

Horten kommune, 2020: Kommunedelplan for klima- og energi 2020 – 2032  (PDF, 33 MB)

Horten kommune, 2020: Hortens kommunedelplan for klima og energi 2020 – 2032 Handlingsprogram for 2020 – 2024  (PDF, 2 MB)

Bakgrunnsrapport 1: Utslippstrender, klimatilpasning, framskrivninger og utfordringsbilde

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284