Revidering av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Forslag til ny arealdel for perioden 2022-2033 lå ute til offentlig ettersyn / høring» i perioden 25. februar til 8. april 2022. Forslaget legges frem for 2. gangs behandling 13. juni 2022. 


OFFENTLIG ETTERSYN / HØRING

Forslag til ny arealdel er utarbeidet med bakgrunn i fastsatt planprogram hvor arealer til næringsvirksomhet er løftet fram som hovedtema. Andre temaer som er vurdert i denne kommuneplanrevisjonen er andre områder for handel, arealer til kommunens egen virksomhet, etterbruk av jernbanen, arealer for deponering av rene masser, snødeponi og utfyllende bestemmelser vedrørende Hagebyen Horten.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Utfyllende kommentarer

Etter kommunestyrets behandling den 16. februar er benevnelsen på noen arealer endret i plandokumentene. Dette gjelder områdene (tidligere benevnelser er angitt i parentes) TY1 (O1), TY2 (O2), TY3 (O3), TY4 (AV1), TY5 (HOM1), TY6 (REL3) og TY7 (REL9). I tillegg er områdene KBA1-KBA8 endret til KB1-KB8.

 

Fastsatt planprogram

Kommunestyret har i sak KOM-013/21 forutsatt at revisjonsarbeidet begrenses til å omfatte følgende temaer:

- Næringsarealer
- Areal til deponering av rene masser
- Arealer til kommunens egen virksomhet
- Vurdering av punkt 2.2.5 i de utfyllende bestemmelsene (Hageby-området)
- Vurdere behov for klargjøring av bestemmelser og retningslinjer
- Det skal legges til rette for at Biltema skal kunne etablere seg i Horten. Fordeler, ulemper og muligheter for realisering på ulike tomter skal vurderes.

Planprogrammet gjør nærmere rede for formålet med planarbeidet, organisering av prosessen, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger.

 

Fastsatt planprogram - kommuneplanens arealdel (PDF, 2 MB)

Saksprotokoll - Kommunestyret 17.06.2021 (PDF, 791 kB)

Kontakt

Arild Michelsen
Arealplanlegger
Tlf: 94780050

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284