Revidering av kommuneplanens arealdel

HØRING AV TRE NYE FORSLAG TIL NÆRINGSAREALER

I møte den 13. juni, sak KOM-071/22, vedtok Kommunestyret Kommuneplanens arealdel for perioden 2022-2033. Det ble samtidig vedtatt å legge ut tre nye forslag til næringsarealer til offentlig ettersyn / høring (Pbl § 11-14). Dette gjelder gbnr 131/132 ved Verftsbassenget, samt mindre utvidelser av Kopstad Næringspark og eksisterende næringsareal i Kimestadveien. Foreslåtte arealer er vist med rød strek på kartutsnittene nedenfor.

Verftsbassenget, gbnr 131/132.

  

 

 

Utvidelse av Kopstad næringsområde (Regulert næringsområde, PlanID: 00403).

 

 

 

Utvidelse av eksisterende næringsareal i Kimestadveien, gbnr 51/27.

  

 

Saksdokumenter:

Innspill / merknader til de tre foreslåtte arealbruksendringene sendes på e-post til postmottak@horten.kommune.no eller brev til Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten. Høringsfristen er satt til 5. september 2022.

Ved spørsmål til planendringene kan saksbehandler Arild Michelsen kontaktes på e-post arild.michelsen@horten.kommune.no / tlf. 94 78 00 50.

ANDRE GANGS BEHANDLING, SAK KOM-071/22

I møte den 13. juni 2022 vedtok Kommunestyret Kommuneplanens arealdel for perioden 2022-2033.

Lenke til kommunestyrets behandling (med alle vedlegg)– sak 71/22

Kontakt

Arild Michelsen
Arealplanlegger
Tlf: 94780050

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284