Tjenestebeskrivelse Barneverntjenesten

Formål med tjenesten

Barnevernets hovedoppgave er å gi hjelp og støtte til barn og unge som har det vanskelig. Dette innebærer at barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Barn og unge skal beskyttes mot omsorgssvikt og ikke lide fysisk og psykisk overlast. Blir barnevernet kjent med slike forhold, har det en lovbestemt plikt (Lov om barneverntjenester, § 4-3) til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak.

Hvem kan få tjenesten

Alle barn og ungdom mellom 0-25 år.

Målgruppe

Alle barn og ungdom mellom 0-25 år og deres foresatte.

Tjenestens innhold

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernet sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien slik at barnet / ungdommen og familien får det bedre. Barnevernets arbeid er en blanding mellom støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men det har også plikt til å gripe inn dersom dette ikke nytter. Et overordnet prinsipp for barnevernets arbeid er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det derfor hensynet til barnet som er avgjørende. Barnevernet skal imidlertid alltid forsøke å få til et samarbeid med foreldrene om de tiltak som planlegges.

Hva kan du forvente av oss

Vi har taushetsplikt. Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen. Lov om barneverntjenester § 1-1

Hva vi forventer av deg

Samarbeid, til barnets beste.

Betaling

Tjenesten er gratis.

Behandlingstid

Når barneverntjenesten begynner å undersøke en melding, tar man i første omgang kontakt med den som har meldt ifra, for å få nærmere kjennskap til hva som ligger til grunn for henvendelsen. Når saken undersøkes, blir foreldrene orientert om meldingen, og deretter snakker man om innholdet. Foreldrene får så vite om sine partsrettigheter og hva som skal skje videre. Barnevernet skal alltid legge vekt på å finne årsakene til problemene med foreldre og barn. Undersøkelsen kan medføre at barnevernet også kontakter nettverk, skole eller barnehage, helsestasjon, behandlere eller institusjoner knyttet til familien, og andre relevante kilder som fastlege, legevakt, politi og lignende. Undersøkelsen skal ikke gjøres mer omfattende enn situasjonen tilsier. Tidsperspektivet på en undersøkelse: opp til 3 måneder

Klageadgang (saksgang)

Klageadgang på vedtak og saksbehandling rettes til Fylkesmannen i Vestfold.

Ansvarlig for tjenesten

Barnevernleder Hege Klavenes, telefon 33 08 55 76 / mobil 975 54 547.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284