Tjenestebeskrivelse byggesak

Formål med tjenesten

Byggesøknader behandles etter plan- og bygningslovens §§ 20-3 og 20-4
(tiltak som krever søknad om tillatelse).

Hvem kan få tjenesten?

Alle som har rett til å søke om byggetillatelse etter §§ 20-3 og 20-4.

Tjenestens innhold

 • Saksbehandling og vedtak etter plan- og bygningslovens §§ 20-3 og 20-4 (tiltak som krever søknad om tillatelse).
 • Informasjon og veiledning om kommuneplanens arealdel, vedtekter og retningslinjer som er relevant for saken samt veileder.
 • Vi tilbyr forhåndskonferanser i byggesaker ved behov.
   

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi møter deg med høflighet og respekt.
 • Vi informerer deg som søker dersom det inntrer forhold som kommunen ikke har kontroll over og som kan påvirke fremdriften i saksbehandlingen. Dette kan for eksempel være klager/protester.
   

Hva vi forventer av deg?

 • Du som søker er ansvarlig for at søknaden er fullstendig og i henhold til "Forskrift om byggesak” kapittel 5.
 • Frister for innlevering blir holdt.


Praktiske opplysninger

Vi har tilbud om elektronisk byggesak (ByggSøk). Du kan sende søknad via internett og hente alle opplysninger du trenger der. Se www.byggsok.no.

 • Gebyr for behandling av byggesøknader vedtas hvert år av kommunestyret. Prisen er avhengig av tiltakets størrelse og omfang.
 • Gebyrregulativet er tilgjengelig på vår Internettside. Gebyr for andre nødvendige tjenester utover selve byggesaksbehandlingen kommer i tillegg.


Forhåndskonferanse:

Du finner opplysninger om søknadsbehandling på vår nettside. Ved kompliserte saker hvor det er behov for ytterligere avklaringer før søknad sendes inn, anbefales en forhåndskonferanse, jfr. byggesaksforskriften § 6-1.


Saksbehandlingstid

 • Lovbestemte tidsfrister følger av plan- og bygningslovens § 21-7 og byggesaksforskriftens kapittel 7.
 • Vi søker å behandle alle byggesaker snarest mulig etter at fullstendig søknad er mottatt.
 • Saksbehandlingstiden varierer avhengig av sakens omfang. Dersom tidsfristen i plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd overskrides, reduseres gebyret med 25 % for hver påbegynte uke fristen overskrides.
   

Klageadgang

Informasjon om klageadgang fremgår av vedtaket.
 

Ansvarlig for tjenesten

Fagsjef Byggesak ved enhet for Plan og utbyggingstjenester

Postadresse:             Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten
Besøksadresse:        Teatergata 11
Telefon:                     33 08 50 00
E-post:                       postmottak@horten.kommune.no
Webadresse:             https://www.horten.kommune.no
Åpningstider:             08.00 - 15.00

Byggesak går som normalt, med unntak av at vi ikke kan gjennomføre fysiske møter mens det er unntakstilstand. Du kan få veiledning på telefon 33 08 50 37 mandag, tirsdag og torsdag mellom kl. 9.00 og 15.00. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284