Tjenestebeskrivelse byggesak

Formål med tjenesten

Byggesøknader behandles etter plan- og bygningslovens §§ 20-3 og 20-4
(tiltak som krever søknad om tillatelse).

Hvem kan få tjenesten?

Alle som har rett til å søke om byggetillatelse etter §§ 20-3 og 20-4.

Tjenestens innhold

 • Saksbehandling og vedtak etter plan- og bygningslovens §§ 20-3 og 20-4 (tiltak som krever søknad om tillatelse).
 • Informasjon og veiledning om kommuneplanens arealdel, vedtekter og retningslinjer som er relevant for saken samt veileder.
 • Vi tilbyr forhåndskonferanser i byggesaker ved behov.
   

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi møter deg med høflighet og respekt.
 • Vi informerer deg som søker dersom det inntrer forhold som kommunen ikke har kontroll over og som kan påvirke fremdriften i saksbehandlingen. Dette kan for eksempel være klager/protester.
   

Hva vi forventer av deg?

 • Du som søker er ansvarlig for at søknaden er fullstendig og i henhold til "Forskrift om byggesak” kapittel 5.
 • Frister for innlevering blir holdt.


Praktiske opplysninger

Vi har tilbud om elektronisk byggesak.  Du kan sende søknad via internett og hente alle opplysninger du trenger der. Se www.dibk.no.

 • Gebyr for behandling av byggesøknader vedtas hvert år av kommunestyret. Prisen er avhengig av tiltakets størrelse og omfang.
 • Gebyrregulativet er tilgjengelig på vår Internettside. Gebyr for andre nødvendige tjenester utover selve byggesaksbehandlingen kommer i tillegg.


Forhåndskonferanse:

Du finner opplysninger om søknadsbehandling på vår nettside. Ved kompliserte saker hvor det er behov for ytterligere avklaringer før søknad sendes inn, kan det bestilles forhåndskonferanse (gebyr for forhåndskonferanse fremkommer i gebyrregulativet), jfr. byggesaksforskriften § 6-1.


Saksbehandlingstid

 • Lovbestemte tidsfrister følger av plan- og bygningslovens § 21-7 og byggesaksforskriftens kapittel 7.
 • Vi søker å behandle alle byggesaker snarest mulig etter at fullstendig søknad er mottatt.
 • Saksbehandlingstiden varierer avhengig av sakens omfang. Dersom tidsfristen i plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd overskrides, reduseres gebyret med 25 % for hver påbegynte uke fristen overskrides.
   

Klageadgang

Informasjon om klageadgang fremgår av vedtaket.
 

Ansvarlig for tjenesten

Fagsjef Byggesak ved enhet for Plan og utbyggingstjenester

Postadresse:             Horten kommune, Postboks 10, 3191 Horten
Besøksadresse:        Teatergata 11
Telefon:                     33 08 50 00
E-post:                       postmottak@horten.kommune.no
Webadresse:             https://www.horten.kommune.no
Åpningstider:             08.00 - 15.00

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284