Konsesjon og landbrukseiendom

GÅRDSKART

Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for hver enkelt landbrukseiendom. Kartgrunnlaget oppdateres kontinuerlig. Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle. Du trenger gårds- og bruksnummer på den aktuelle eiendommen for å logge inn.

Gå til gårdskart (ekstern lenke)

 

KONSESJON

Hvis du erverver en eiendom, det vil si kjøper, mottar eller arver, kan det være konsesjonsplikt på eiendommen i henhold til konsesjonsloven (ekstern lenke) med mindre du er odelsberettiget eller i nær slekt med overdrager.

Formålet med konsesjon er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjons-areal og eier- og bruksforhold som er best for samfunnet.

Konsesjonsloven inneholder mange unntak, og det er bare noen få prosent av eiendomserverv hvert år som er konsesjonspliktige.

 • Dersom ny eier er i nær familie med tidligere eier, er det ikke behov for å søke konsesjon, men egenerklæring om konsesjonsfrihet må sendes inn.
 • Når konsesjonsfrie erverv skal tinglyses, må den nye eieren dokumentere at ervervet er konsesjonsfritt.

Et vanlig forhold der det ikke er behov for konsesjon er at det står hus på en eiendom som er mindre enn 100 dekar totalt eller har mindre enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord. 1 dekar eller 1 mål, er 1000m2.

Det er mange unntak fra konsesjonsplikten, se avsnittet om konsesjonsfrihet og egenerklæring.

landbruksdirektoratets nettsider finner du mer informasjon om konsesjon og aktuelle søknadsskjema.

Søknaden sender du til den kommunen der eiendommen ligger. Det er kommunen som vurderer og avgjør alle konsesjonssøknader. Fylkesmannen er klageinstans. Du må betale et gebyr for behandling av søknad om konsesjon.

 

KONSESJONSFRIHET OG EGENERKLÆRING

Ved omsetning av en del eiendommer krever Tinglysingen (Statens kartverk) at det foreligger en egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Her finner du skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet (LDIR-360)

Egenerklæringen viser at ervervet ikke er konsesjonspliktig, og hvilke tiltak som gjelder i loven. Skjemaet dekker mange ulike unntak, se derfor i veiledningen dersom du er usikker på hvilke punkt du skal fylle ut. Kommunen kan også veilede deg om utfylling av egenerklæring

Skjema sendes til kommunen i original som vil behandle egenerklæringen. Likevel kan advokater og eiendomsmeglere i utgangspunktet oversende erklæringen elektronisk. Dersom opplysningene stemmer og skjemaet er korrekt utfylt, vil kommunen registrere kommunens bekreftelse elektronisk i matrikkelen. Kvittering sendes avsender. Dersom avsender har opplyst om sin epostadresse kan bekreftelsen sendes som epost.

Mer informasjon om konsesjonsfrihet kan du finne på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside.

 

BOPLIKT

I konsesjonsloven (ekstern lenke) finnes det tre former for boplikt. Lovbestemt boplikt er for nær slekt eller odelsberettigede som overtar landbrukseiendom. Boplikt kan også settes som vilkår i konsesjonssak. For små eiendommer kan boplikt være betingelse for konsesjonsfrihet i en kommune med forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense). Horten kommune har ikke vedtatt en slik forskrift.

Boplikt innebærer at du innen et år fra overtakelsen må bosette deg på eiendommen og bo der i minst 5 år. Du må søke konsesjon hvis du ikke har til hensikt å oppfylle boplikten. I vurderingen av søknaden om konsesjon skal kommunen legge særlig vekt på:

 • Hensynet til bosettingen i området
 • Om overtakelsen av eiendommen innebærer en driftsmessig god løsning
 • Om overtakelsen ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og til kulturlandskapet
 • Eiendommens størrelse, avkastningsevne og husdyrhold

Din tilknytning til eiendommen og livssituasjonen din kan tillegges vekt som et korrigerende moment.

Relevant regelverk om boplikt og søknadsskjema for konsesjon finnes på Landbruksdirektoratets nettside

 

ODEL

Odelsloven har regler om odelsrett og åsetesrett. I Europa er det bare Norge som fortsatt har Lov om odelsrett (ekstern lenke). Landbruksdirektoratet er nasjonal myndighet for odelsloven. Det betyr at Landbruksdirektoratet svarer på generelle spørsmål om loven.

Her finner du informasjon om odel på Landbruksdirektoratet nettside.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284