Parker og friluftsområder

Park og idrett har ansvar for forvaltning, skjøtsel og vedlikehold av parker, friluftsområder, lekeplasser, badeplasser, utearealer ved kommunale bygg og kommunens trær og skoger.      

I Horten har vi rikelig tilgang på natur og friluftslivsområder. Vi har 9 tilrettelagte badeplasser, en sammenhengende kyststi fra Åsgårdstrand til Falkensten, langstrakt kyststripe, kilometervis med turstier, og store skog- og naturområder. Med andre ord, vi har friluftsområder for enhver smak.
Vi har også mange store og små parker, et vell av fargerike blomster i gater og parker gjennom hele sommersesongen, en rekke lekeplasser og løkker samt skolegårder bygd som aktiviserende nærmiljøanlegg og trygge møteplasser.

Parkene i Horten består av byparker, parker som ligger i større friområder og små grønne lunger innimellom bebyggelse. Kommunens parker er offentlig tilgjengelige friområder som skal være til glede for alle. Avdeling grøntanlegg arbeider med drift, vedlikehold, utvikling og interesser knyttet til kommunens friluftsområder, grøntarealer, parker, turveier, kyststi og badeplasser. I sommersesongen klipper vi over 500 da gressarealer og steller et stort antall busker og sommerblomster. I vintersesongen deltar vi i brøyteberedskapen, samt driver trepleie og nødvendig hogst av trær. Avdelingens grøntfaglige kompetanse brukes dessuten i ulike plansammenhenger i kommunen.

Søppel

Det blir satt ut søppelkasser i parker, friluftsområder og badeplasser - som tømmes jevnlig. Dersom du opplever at en søppelkasse er full, er vi nok like rundt hjørnet. Likevel ber vi deg om å ta med søpla hjem - fremfor å legge den slik at fugler og dyr kan spre søpla utover igjen.

Toalettanlegg

Det er toalettanlegg på følgende badeplasser: Åsgårdstrand badepark, Prestegårdsstranda, Rørestrand, Batteritangen/Fyllinga, Tivolistranda, Reverompa og Løvøysund. Toalettene er åpne i sommersesongen (ca. 1. juni til 30. august) og blir da rengjort daglig.

Bading

Gjennom sommeren blir det tatt vannprøver på badeplassene i kommunen, og det er enkelt å sjekke badevannskvaliteten og badetemperaturene.

Turveier

Horten kommunes turveier utgjør et viktig transport transport- og rekreasjonsnett for kommunens innbyggere, både innenfor byggesonen og ut til marka. Opplevelsene ligger ikke langt fra der du bor, så ta turveiene i bruk. Horten og Omegn Turistforening har en fin oversikt over turveier i Horten.

Trær

Horten kommune har som målsetting å sikre kommunens grønne arealer for økt trivsel og helse. Videre er det et mål å sikre det biologiske mangfoldet. Trær er viktige elementer i denne sammenheng. Særlig viktige er store trær, for eksempel gamle eiker. Trær bør skjøttes, og hogst bør bare tillates dersom det er særlige grunner til dette. Tillatelse til hogst av trær på kommunal eiendom kan tillates - men kun etter søknad og en grundig vurdering. Nærmere informasjon om dette finner man i Rutiner for hogst av trær (PDF, 121 kB).
Dersom du skal grave ved eller i nærheten av trær, sier Rutiner for graving ved trær (PDF, 219 kB)litt om hva du må passe på.

Døde og skadde dyr

Av og til opplever man døde eller skadde dyr ute i naturen eller langs veier. Dersom du finner et skadet, sykt eller påkjørt dyr - ring politiet på telefon 02800. Politiet kontakter Viltnemda som håndterer situasjonen. Opplysninger om døde dyr langs kommunale veier eller på natur- eller friluftsområder - sendes inn via Horten kommunes innbyggerportal, under fanen park/friområder/lekeplasser. Melding om døde dyr.  

Allemannsretten

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier. Miljødirektoratet har mer informasjon om dine rettigheter og plikter forankret i allemannsretten på sine nettsider. Mer informasjon om sikrede friluftsområder, naturtyper, vilttyper, rødlistearter og naturmangfoldet i Horten finner du ved å søke deg inn på Naturbase. Forskrift om hundehold i Horten.     

Leie av friareal

Horten kommune ønsker generelt ikke å leie/låne ut sine friområder, da disse til enhver tid skal være tilgjengelige for alle. Visse arealer kan vurderes utleid/utlånt dersom arrangementet fremmer friområdene på en positiv måte og ellers ikke er til hinder for allmennheten.

Følgende standardvilkår gjelder for arrangementer på friområder i Horten kommune:

 • Allmennheten kan ikke utestenges fra kommunens friområder.
 • Det må vises hensyn til besøkende som benytter seg av friområdet og som ikke ønsker å ta del i arrangementet.
 • Arrangør må selv sørge for å innhente nødvendige godkjenninger og tillatelser. Dersom det er flere enn 100 deltakere, skal det sendes søknad til politiet.
 • Arrangør må ta kontakt med eventuelle andre grunneiere som berøres.
 • Arrangør må sørge for å varsle om hendelsen i god tid slik at berørte parter / nærmiljø / naboer o.l. blir orientert om arrangementet. I tillegg må det informeres om alternative arealer / turveier som kan benyttes mens arrangementet pågår.
 • Arrangør må rydde opp etter seg og sørge for søppelhåndtering under arrangementet. Anlegg skal være i like god stand etter et arrangement som før et arrangement. Arrangør kan ilegges bot dersom dette kravet ikke er innfridd.
 • Skade på trær, vegetasjon og gressarealer skal ikke forekomme. Arrangør er erstatningspliktig for eventuelle skader som påføres anlegget i forbindelse med arrangementet.
 • Søknaden må være Horten kommune i hende senest fire uker før arrangementet skal finne sted. Søknaden sendes: sven-erik.petersen@horten.kommune.no
 • Det må betales leie for organiserte aktiviteter/arrangementer på friarealer. Leiebeløpets størrelse vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra type arrangement og omfang.

Kontakt

Tommy Ilebakke
Driftsleder grøntanlegg
Tlf: 92045079

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284