Dispensasjon

Hva er en dispensasjon?

Dispensasjon innebærer at det i et enkelttilfelle gis unntak fra arealplaner og plan- og bygningslovens bestemmelser. En dispensasjon fra en plan endrer ikke planen, den innebærer bare at planen fravikes for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder.

Hva skal en søknad om dispensasjon inneholde?

Søknaden må inneholde opplysninger om:

• hvem som er tiltakshaver og søker dersom dette ikke fremgår av byggesaken

• hvilken eiendom søknaden omfatter

• hva tiltaket omfatter

• hvilken bestemmelse/r det søkes dispensasjon fra

• tiltaket er permanent eller midlertidig

• dokumentasjon på at tiltaket/dispensasjonen er nabovarslet

• redegjørelse for innkomne nabomerknader til søknaden og søkers kommentar til disse

Det er vanskelig å lage en uttømmende punktliste. Noen ganger vil forhold ved tomten eller tiltaket utløse problemstillinger som må belyses med annen type informasjon eller dokumentasjon som er nødvendig for at kommunen skal få en godt nok opplyst sak til behandling

Søknaden om dispensasjon må være begrunnet slik at det fremgår hvordan vilkårene for dispensasjon er oppfylt.

Det finnes ikke et eget skjema for søknad om dispensasjon, men det er tilstrekkelig at søknaden skrives på et eget ark.

Det vanlige er å sende inn en søknad om dispensasjon sammen med en søknad om tillatelse til et byggetiltak slik at kommunen ser søknadene og tiltakene i en sammenheng. Det vil være vanskelig for kommunen å ta stilling til et dispensasjonsforhold som er tatt ut av sin sammenheng.

 

Vilkårene for dispensasjon

Det er to vilkår som må være oppfylt for at du skal kunne få dispensasjon

 1. Hensynet bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt. Heller ikke hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-1 kan være vesentlig tilsidesatt ved tiltaket.
 2.  Fordelene ved dispensasjonen må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

 

Kap 19 i plan- og bygningsloven omhandler dispensasjon.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284