Tilskuddsordninger

INNLEDNING

Landbrukskontoret forvalter en rekke økonomiske virkemidler i jord- og skogbruket. 


 

LOKALE PRIORITERINGER I KOMMUNEN

Det er utarbeidet lokale retningslinjer for bruk av tilskuddsmidler til spesielle miljøtiltak i landbruket for perioden 2023 til 2026.

PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET

Søknadsfristene er 15. mars og 15. oktober

Her kan du søke produksjonstilskudd elektronisk via Altinn – produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsskjema for produksjonstilskudd finnes også her.

Produksjonstilskudd er den største tilskuddsordningen i landbruket. Vilkårene for å få utbetalt tilskudd er at foretaket må være registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer

Her kan du se hvilke delordninger som inngår i produksjons-, avløser- og pristilskudd, og når det kan søkes om det enkelte tilskudd.

Vilkår og veiledning finnes på Landbruksdirektoratets nettside.

Søknaden behandles av kommunen, som også kan yte noe bistand og gi veiledning til nyetablerte brukere.
 

REGIONALT MILJØPROGRAM I JORDBRUKET – RMP TILSKUDD

Søknadsfristen er 15. oktober.

Her kan du søke om RMP tilskudd elektronisk via Altinn – Regionalt miljøtilskudd

Opplysningene du legger inn i søknaden i år kan hentes fram igjen til neste år. Tilskuddet utbetales vanligvis i mars måned året etter.

Tilskuddsordningen er etablert for å opprettholde kulturlandskapet og forhindre forurensning fra landbruket. Tiltakene og satser blir bestemt ut i fra hva Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke og satsene justeres årlig.

Hvis du har spørsmål til søknad om regionalt miljøtilskudd, kan du ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen eller finner mer informasjon på

TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET, SKOGSVEIER – NMSK

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Horten kommune er tildelt kr 60 000,-  til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) i 2024. Kommunen er godkjenningsmyndighet for de utførte tiltakene. Tilskudd innvilges fortløpende til tilskuddspotten er oppbrukt.

Horten kommune er tildelt kr 20 000,- til skogsveier. Ta kontakt med landbrukskontoret for mer informasjon

Søknad om tilskudd til skogkultur og miljøtiltak i skog behandles av kommunen. Kommunens tiltaksstrategi beskriver formål som prioriteres og gjeldene tilskuddssatser. For å søke om tilskudd kan du benytte skjema som finnes på Landbruksdirektoratets nettside.

Søknad kan også sendes på mail i form av kopi av faktura med kartvedlegg hvor arbeidet er utført. 

Følgende tilskuddssatser gjelder for Horten kommune:

KodeTiltak

Tilskuddssats i %

131Mekanisk etterarbeid

40

133Avstandsregulering

40

 

TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET – SMIL

Horten kommune er tildelt kr 800 000 til SMIL i 2024.

Du kan søke om spesielle miljøtiltak i landbruket ved å fylle ut følgende skjema:

Søknadsskjema om SMIL midler.

Formålet er å fremme natur og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruks-drift.

Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. Søknadene behandles fortløpende av kommunen inntil årets midler er brukt opp.

SMIL-ordningen er fastsatt i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.
 

TILSKUDD TIL GRØFTING AV JORDBRUKSAREAL – DRENERING

Horten kommune er tildelt kr. 400 000 til grøfting i 2024.

Tilskuddet utgjør inntil kr. 4 000,- pr dekar eller kr. 61,- pr løpemeter ved mindre grøftearbeider. Tilskudd under kr. 3 000,- utbetales ikke.

 • Arealet må være tidligere grøftet og arbeidet må være igangsatt.
 • Det må foreligge en godkjent grøfteplan før arbeidet settes i gang.
 • Vi utbetaler tilskudd etter at du har dokumentert at tiltaket er gjennomført og det foreligger et grøftekart.
 • Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra da søknaden ble innvilget.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sin nettside finner du mer informasjon, samt søknadsskjema, mal for grøfteplan.

Her er link til søknadsskjema og maler for drenering/grøfting

Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord – til fordel for både avlinger og miljø. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør.
 

Tilskudd til drenering kan ikke gis der tiltaket medfører

 • Vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
 • Vesentlig fare for flom og vannforurensning
 • Fare for skade på automatisk fredede kulturminner

Mer informasjon finnes på Landbruksdirektoratets nettsider om drenering.
 

BYGDEUTVIKLINGSMIDLER (BU-ORDNINGEN)

Er du bonde og har behov for å investere i driftsbygning eller utvikle ny næring på gården? Da kan du få støtte gjennom fylkesvise bygdeutviklingsmidler. Det forutsettes at tiltaket er miljømessig forsvarlig.

Landbrukskontoret i kommunen kan bistå med søknader om støtte til tiltak som er prioritert i tråd med gjeldende landbrukspolitikk. Du kan få hjelp til utforming av søknad og orientering om mulighetene for finansiering.

For mer informasjon om hva som er prioriterte satsningsområder og hvilke krav som kan stilles til søknaden se:

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284