Skogbruk

SKOGFOND

Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom. Skogfond er tvungen fondsavsetning hjemlet i skogbruksloven (ekstern lenke) Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig. Skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen og pengene kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen. Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondordningen, eventuelle tap ved ordningen, til ulike rådgivningstiltak og områdevise skogbruksplaner.

Her kan du sjekke saldo på skogfondet (ekstern lenke) Landbruksdirektoratets nettsider om skogfond og hva skogfondet kan brukes til. Vil du ha utbetaling fra skogfondet? En del kulturtiltak i skogen kan dekkes av skogfondet. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift. Frist for krav om refusjon er senest året etter investeringen, men vi anbefaler at krav fremmes så raskt som mulig etter investeringen. For utbetaling fra skogfond er det flere skjemaer som kan brukes. Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål. Tiltak kan også være tilskuddsberettiget – se tilskuddsordninger  
 

BYGGING AV SKOGBRUKSVEIER

Bygging av skogbruksveier (landbruksveier) er søknadspliktig. Dett er for å sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt. Her er link til søknadsskjema og veiledning på Landbruksdirektoratets nettside. Søknaden skal sendes den eller de kommunene hvor veianlegget er lokalisert. Naboer og rettighetshavere skal varsles om søknaden. Du kan søke tilskudd til skogsbilveier. Tilskuddssatser varierer etter hvor i landet det er, om det er et enkelttiltak eller fellestiltak, veistandard og hvilken skogbruksmessig nytte veien har. Her finner du informasjon og kontaktinfo hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.    

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284