Kommunedirektøren

Kommunedirektøren leder den daglige driften av Horten kommune på oppdrag fra kommunestyret.     

Finn-Øyvind Langfjell er kommunedirektør i Horten kommune. Kommunedirektøren er den øverste administrative leder for den samlede kommunale virksomheten. Stillingen ble tidligere kalt rådmann, senere administrasjonssjef. Kommunestyret vedtar delegering av myndighet fra kommunestyret til kommunedirektør gjennom egne administrative delegeringsbestemmelser for hver kommunestyreperiode. 

Kommunedirektørens ansvar og myndighet 

Kommunedirektørens myndighet og oppgaver er lovregulert i kommuneloven Kommunedirektøren skal påse at saker som legges frem for rådene og politikerne våre er forsvarlig utredet. Han har også ansvaret for at politiske vedtak blir satt i gang. Direktøren sørger for at alle tjenester som kommunen produserer er lovlige, etter forskriftene og overordnede instrukser. Internrevisor bistår med å sikre dette, og er direkte underlagt kommunedirektøren for å sikre uavhengighet i organisasjonen. 

Kommunedirektørens ledergruppe 

Kommunedirektørens ledergruppe består av syv kommunalsjefer, HR-sjefen, Økonomisjef, internrevisor, to hovedtillitsvalgte, Hovedverneombud og kommuneoverlegen. 

Kommunedirektørens kommunalsjefsgruppe

Kommunedirektørens kommunalsjefsgruppe består av syv kommunalsjefer, hver med ansvar for sitt kommunalområde. Disse er Helse og velferd, Oppvekst, AdministrasjonKultur og samfunnsutvikling, Teknisk, NAV Horten og Horten Havnevesen. 

Kontakt

Finn-Øyvind Langfjell
Kommunedirektør
Mob: 90623621
Rådhuset i Horten
Besøksadresse, Teatergata 11
Tlf: 33085000
Ritha Bye
Kommunedirektørens sekretariat
Mob: 97550009

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284