Kommunedirektøren

Kommunedirektøren leder den daglige driften av Horten kommune på oppdrag fra kommunestyret.     

Ragnar Sundklakk er kommunedirektør i Horten kommune. Kommunedirektøren er den øverste administrative leder for den samlede kommunale virksomheten. Stillingen ble tidligere kalt rådmann, senere administrasjonssjef. Kommunestyret vedtar delegering av myndighet fra kommunestyret til kommunedirektør gjennom egne administrative delegeringsbestemmelser for hver kommunestyreperiode. 

Kommunedirektørens ansvar og myndighet 

Kommunedirektørens myndighet og oppgaver er lovregulert i kommuneloven Kommunedirektøren skal påse at saker som legges frem for rådene og politikerne våre er forsvarlig utredet. Han har også ansvaret for at politiske vedtak blir satt i gang. Direktøren sørger for at alle tjenester som kommunen produserer er lovlige, etter forskriftene og overordnede instrukser. Internrevisor Linda Lier bistår med å sikre dette. Hun er direkte underlagt kommunedirektøren for å sikre uavhengighet i organisasjonen. 

Kommunedirektørens ledergruppe 

Kommunedirektørens ledergruppe består av syv kommunalsjefer, HR-sjefen, Økonomisjef, internrevisor, to hovedtillitsvalgte, Hovedverneombud, kommunikasjonssjef og kommuneoverlegen. 

Kommunedirektørens kommunalsjefsgruppe

Kommunedirektørens kommunalsjefsgruppe består av syv kommunalsjefer, hver med ansvar for sitt kommunalområde. Disse er Helse og velferd, Oppvekst, AdministrasjonKultur og samfunnsutvikling, Teknisk, NAV Horten og Horten Havnevesen. 

Kontakt

Ragnar Sundklakk
Ragnar Sundklakk
Kommunedirektør
Tlf: 33085000
Mob: 97550395
Alexander Svanberg
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 97617522
Ritha Bye
Kommunedirektørens sekretariat
Tlf: 33085408
Mob: 97550009
Maren Grini
Kommunikasjonsrådgiver
Mob: 41043479

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284