Ofte stilte spørsmål for vann og avløp

Her finner du svar på de mest hyppige spørsmålene kommunen mottar. 

  

Råd ved endret vannkvalitet og stengt vann

Før vannet stenges

Vi varsler deg på telefon før vannet stenges. Vi sender ut varsel på sms og som talemelding til fasttelefon.

Når vannet er stengt

Hold vannkranene stengt mens vannet er borte.

Etter at vannet er tilbake

Etter at vannet har vært stengt, kan det være misfarget.

Vanligvis vil vannet bli klart igjen når du lar det renne en stund. Tapp bare kaldt vann, slik at det ikke kommer misfarget vann i varmtvannstanken. Dersom det fremdeles er misfarget vann etter å ha tappet kaldt vann i flere timer, kontakt kommunen.

Utsett vask av lyst tøy til vannet er klart igjen. Hvis du får farge på klesvasken, hold tøyet vått til vannet er klart og vask på nytt.

Informasjon om vannforsyning i Horten
Kokevarsel

Kommunen har sin egen informasjonsside som du kan finne her. 

Folkehelseinstituttet har også gode råd til deg som har fått varsel om at du må koke drikkevannet.

Varsel ved vannavstengning

Varslede vannavstenginger finner du på Servicevarsling.no.

Vi vil gjerne varsle deg ved hendelser og vannavstengninger. Vi ønsker å nå flest mulig og bruker derfor telefonvarsling.

Sjekk at telefonen er knyttet til din bostedsadresse

For å få best mulig treff på varslingen gjør systemet oppslag i flere register: Folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.

Har du ikke blitt varslet?

På Servicevarsling.no kan du gå inn for å se om du står oppført med riktig telefonnummer og eventuelt legge inn riktig informasjon.

Bli varslet om stenging av vann

Gå til Servicevarsling.no og sjekk din oppføring.

Her kan du registrere nøkkelpersoner for din virksomhet i tilleggsregisteret.

 1. Gå til Servicevarsling.no
 2. Velg sjekk din oppføring
 3. Legg inn kommune og telefonnummer
 4. Velg virksomhet og legg til navn og telefonnummer i tilleggsregisteret

 

Vann og avløp gebyr

Tilknytningsgebyr

En grunneier betaler en engangssum for å få tilknyttet private vann- og avløpsledninger til kommunalt nett. Tiltaket er søknadspliktig og oversendes kommunen for godkjenning via sanitærmelding. Summen er regulert av betalingssatsdokumentet til kommunen. 

Det er oppdaget at en abonnent ikke har betalt tilknytningsgebyr, likevel er tilknyttet og har betalt kommunale utgifter over flere år

I disse tilfellene vil vi ikke kreve tilknytningsgebyr. Det er potensielt nye grunneiere som ikke er blitt opplyst om kostnadene ved salg. Kommunen har rett og slett ikke krevd inn gebyret i tide. 

Kreve tilknytningsgebyr av nye abonnenter

Nye tiltak er søknadspliktig og oversendes kommunen for godkjenning via sanitærmelding. Normalt vil kommunen fange opp nye abonnenter i byggesakene. 

I tilfeller hvor kommunen anlegger nye kommunale ledninger til spredt bebyggelse må kommunen passe spesielt på å ilegge tilknytningsgebyr. Bebyggelsen er allerede der og krever derfor ikke byggesak, hvor vi normalt fanger opp at det er nye abonnenter. Det kan hende det fanges opp fordi det er krav om sanitærmelding og ferdigmelding – men ikke alle er like flinke til å sende inn. 

Gebyr ved ubebodd boenhet

Vi praktiserer innkreving av gebyr slik at vi krever inn gebyr for det antall boenheter som er godkjent fra og med 3 måneder etter at det er gitt igangsettingstillatelse for et nytt tiltak. Dersom bygget ikke er tilknyttet vann og avløp på det tidspunktet, er det mulig å søke om en utsettelse på starttidspunktet for gebyret. 

For et bygg som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet kan vi stanse  gebyrene dersom tilknytningen fysisk stenges ved påkoblingspunktet på det kommunale nettet. 

Gjeldende lovhjemmel er dekket i flere kilder: 

 • Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, § 3.Kommunale vass- og avløpsgebyr 

 • Lokal forskrift for Horten kommune «Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Borre (Horten) kommune, Vestfold», § 6.Årsgebyr 

 • I Standard abonnementsvilkår for vann og avløp som ble vedtatt av kommunestyret i Horten i sak 032/09, står det i de administrative bestemmelsene hva som skal til for at en tilknytning skal betraktes som opphørt, kapittel 3.5 Opphør av tilknytning 

Vannmåler gebyr – manglende avlesning

Forpliktelsene til abonnenten er gitt av leveringsvilkår vann og tekniske bestemmelser for bruk av vannmåler. Dokumentene ligger tilgjengelig på Horten kommunes hjemmeside. 

Relevant utdrag: 

«For deg med vannmåler: Foreta avlesning og innmelding innen gitt tidsfrist, samt overholde andre betingelser i tekniske bestemmelser for bruk av vannmåler.» 

«Både du som abonnent og kommunen kan kreve installering av vannmåler. Installasjonen bekostes av abonnenten. Abonnenter med vannmåler bekoster selv kjøp, installering, drift og vedlikehold av vannmåleren.» 

Abonnenten har ikke fulgt opp sine forpliktelser. Abonnenten har ikke avlest og innmeldt vannforbruk på vannmåler innen gitt tidsfrist. Kommunen har derfor foretatt avlesning av forbruket for abonnentens regning (avlesningsgebyr).  

Det er dessverre ikke klageadgang i saken. Avlesningsgebyr er ikke et enkelt vedtak. Dersom ønsket videre politisk behandling må abonnenten ta kontakt med folkevalgt i kommunen. 

Abonnenten bes betale gebyr for manglende avlesning av vannmåler. 

 

Vannmåler gebyr – Utelatt montering/utskiftning/kalibrering

Normalt vil det sendes ut et brev, normalt etter 8 år om montering/utskiftning/kalibrering av vannmåler. Av brevet blir abonnenten pålagt å skifte ut vannmåler innen ca. 1,5 måned. Etter perioden sendes det enda et brev hvor det ilegges gebyr i henhold til gebyrregulativet.

Normal praksis KTP er å kontakte abonnent for å gi en frist på ytterligere par uker/måned. Dette på bakgrunn av at abonnenten er avhengig av en ekstern part (rørlegger) til å utføre jobben. Vi gir korte frister for å få arbeidet utført og er fleksible på vegne av abonnenten. 

Gebyr for utelatt montering/utskiftning/kalibrering er dessverre ikke et enkelt vedtak. Derfor er det dessverre ikke klageadgang i saken. Dersom det ønskes videre politisk behandling må abonnenten ta kontakt med folkevalgt i kommunen. 

 

Vannskade og lekkasje

Vannlekkasje

Lekkasje i bolig forekommer oftest i toalett eller vask som drypper. Dette vannet passerer vannmåler (der det er montert måler) og vil medføre økte vann- og avløpsgebyr. Kontakt et rørleggerfirma/entreprenør for å utbedre lekkasje.

Vannlekkasje på utvendig ledning

Oppstår lekkasje slik at vann renner på bakken må du kontakte rørlegger-/entreprenørfirma for å reparasjon omgående. Vann kan føre til skade på bygning og uteareal.

Utvendige ledninger kan ha lekkasje uten at vannet kommer opp på bakken. Du merker lekkasje ved at trykket reduseres, spesielt hvis flere kraner åpnes samtidig, eller at det suser i vannrør. Kontakt rørlegger-/entreprenørfirma for reparasjon omgående.

Kommunen leter kontinuerlig etter lekkasjer på kommunalt ledningsnett. Dette fører til at også mange private lekkasjer oppdages. Vi sender da ut et pålegg til huseierne om at vannlekkasjen må utbedres.

Enkelte forsikringer kan dekke omkostningene ved utbedring av lekkasje på private ledninger og utbedring av eventuell skade som måtte ha oppstått.

Vannlekkasje - hva gjør jeg?

Kontakt rørlegger som kan lokalisere hvor bruddet er og utbedre skaden.

Vannlekkasjer fører til at mye drikkevann renner ut i grunnen eller til avløpsnettet, og må derfor raskt stoppes og utbedres. Lekkasjer kan også føre til skade på egen eller andres eiendom.

Din rørlegger kontakter kommunen og varsler eventuelt andre berørte abonnenter.

 

Overvann

Overvann

Med overvann forstås vann som renner av på overflaten som følge av regn og smeltevann. 

Håndtere overvann på privat eiendom

Overvann skal primært håndteres på egen grunn.  

Kun eiendommens naturlige avrenning til naboeiendommer tillates og naboeiendommens tiltak mot vanninntrengning skal ikke forringes.

Tette flater skal i størst mulig grad unngås og overvann benyttes som bruks- og opplevelseselementer. 

Tomtens infiltrasjonsevne og grunnvannstand skal dokumenteres dersom fordrøyningstiltak skal håndteres med infiltrasjonsløsning. Eksempler på infiltrasjonsløsning er kassetter, infiltrasjonssluk, pukk, sprengstein osv. Det er ikke behov for å dokumentere infiltrasjonsevne og grunnvannstand dersom fordrøyning har et sikkert utløp og er tett. Eksempler på tett løsning er større rør, tank, kum, tett støp, åpen grøft eller liknende. 

Tillatt påslipp til kommunal overvannsledning for en eiendom er normalt 1 l/s/daa ved 25 års regnhendelse og klimafaktor på 1,2. Tillatt påslipp skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Håndtere takvann

Takvann er alt regnvann som renner av tak til takrenner eller nedløp og ut i et ledningsnett eller rett på terreng.

Der hvor taknedløp er tilknyttet drensledning, fellesledning eller overvannsledning som går til kommunalt ledningsnett ønsker kommunen aktivt å gå ut og be den private om å koble av takvann å føre til terreng. 

Vann som føres til terreng blir forsinket og ført til sikker flomvei til resipient. Deler av vannet vil infiltrere og fordampe underveis i prosessen. 

Den private skal håndtere overvann på egen grunn og må redegjøre for sine tiltak. 

Tak med utvendig taknedløp privat håndtering

Dersom huseier kan dokumentere at han håndterer takvann på egen grunn kan ikke kommunen pålegge huseier å koble av takvannet. Takvannet skal i dette tilfellet ikke ledes til kommunalt anlegg via overvannsledning / annet. 

Gjelder f.eks i tilfeller der den private fører takvann til infiltrasjon i grunn eller har utslipp til annen resipient av noe slag som bekk eller grøft. 

Tak med utvendig taknedløp – ulempe ved utkobling

Frakobling av taknedløp medfører ulempe for grunneier – ansamling av vann mot privat bygg. 
 
Dersom bygget ikke er bygd etter plan og bygningsloven med fall fra bygg så kan ikke takvannet kobles av. Spesielt ikke dersom det medfører ulempe for huset. I disse tilfellene vil kommunen midlertidig godkjenne at takvannet er tilknyttet kommunalt nett. Godkjenningen varer helt frem til huseier har tilordnet terrenget rundt slik at det er fall fra bygg. 

Tak med innvendig taknedløp tilknyttet kommunalt anlegg

Dersom den private ikke kan koble av  takvann må det private etablere fordrøyning for takareal før tilknytning til kommunalt nett.  

Kan jeg tilknytte privat sluk til offentlig overvannsnett?

Kommunen ønsker ikke å tilknytte private sluk for oppsamling av regnvann fra privat grunn.  

Når er jeg pålagt å fordrøye nedbør?

I utgangspunktet tillates kun tilknytning av drenering til kommunale overvannsledninger. Takvann og terrengvann skal håndteres på egen eiendom. Etter søknad kan kommunen tillate tilknytning av også dette overvannet, men da vil det normalt kreves fordrøyning av vannet. 

Fordrøying er en prosess hvor nedbør holdes tilbake, til overvannet trygt kan slippes ut i kontrollert tempo og mengder. Slik forebygges flomskader.

Kommunalteknisk planenhet kan stille krav dersom abonnenten er tilknyttet, eller ønsker tilknytning av overvann utover drenering til kommunal overvannsledning. 

Kommunen kan ved søknad godta infiltrasjonsløsning som pukkmagasin/kassetter, der grunnforholdene ligger til rette for det. For en slik løsning må det foreligge dokumentasjon for valg av fordrøyningsløsning. For å få kontroll over grunnforholdene må de kartlegges av geolog eller tilsvarende kompetanse. Kartlegging av jordas dreneringsegenskaper og grunnvannstand. Pukkmagasin skal ligge ca. 0,5 meter over registrert grunnvannstand. 

Drenering tilknyttet offentlig nett

Når det gjelder tilknytning av privat ledning som bærer grunnvann så er det ingen tilknytningsplikt til kommunalt nett. Funksjon til drensledning er å redusere/fjerne utvendig vanntrykk på mur eller annen konstruksjon ved å lokalt senke grunnvannstand.  

Det er privatanliggende å vurdere hvorvidt det er mulig å håndtere grunnvann innenfor egen eiendom. Normalt vil geologiske undersøkelser si noe om grunnvannstand. Dersom det velges en lokal løsning og grunnforholdene i området ikke egner seg for det, kan det i verstefall medføre skade på grunnmur eller annen konstruksjon.   

Horten kommune KTP anbefaler normalt den private å tilknytte privat overvannsledning for bortledning av drensvann til kommunale ledninger. Drensledning skal alltid gjennom sandfang før tilknytning til kommunalt anlegg. 

Drensledning skal ikke være  tilknyttet spillvannsledning (vann fra innvendig hus), der det er separate ledninger for overvann og spillvann.  

Drensledning skal før tilknytning til overvannsledning først føres til sandfangskum. Av abonnentsvilkårene er sandfangsvolumet satt til Ø1000 mm og 300 mm høyde mellom dykker og bunn. Drenering rundt hus har en levetid på antatt 30-50 år med normal vedlikehold. Dersom det ikke etableres sandfangskum for spylemulighet kan systemet tettes og ha en kortere levetid. 

Drenering på egen grunn

Bortledning av drensvann mot nabogrense kan medføre endrede grunnforhold på naboeiendom og bør nabovarsles. Det er privatanliggende å be om og dokumentere tillatelse å slippe overvann over til nabo. Kommunen har ikke anledning til å tillate en grunneier å føre overvann til en annen grunneier.  

Drenering tilknyttet kommunal fellesledning

Fellesledninger kan i noen tilfeller ved større nedbørstilfeller kunne stuve opp langt tilbake i kummer og system forøvrig. I verstefall kan drensledningen miste sin funksjon dersom spillvann gjentatte ganger stuver tilbake i drenssystemet. Ofte er det dårlig inspeksjonsmuligheter for drenssystemene som gjør det vanskelig å utbedre fra overflaten. 

Drenssystemet er normalt lagt med minimumsfall med hensyn på at ledningen skal føre «rent» vann. Selvrens ved spillvann er ikke hensyntatt. 

 

Vann

Må jeg/bør jeg ha vannmåler?

Med vannmåler betaler du kun for ditt faktiske forbruk av vann- og avløpstjenester. Det kan være svært lønnsomt for mange.

Alle næringsdrivende skal ha vannmåler. Kommunen kan også kreve at enkelt abonnenter skal ha vannmåler der det er grunn til å tro at det er høyt forbruk.  

Der det er mistanke om at vannforbruk er lavere en stipulert kan den private selv vurdere å installere en vannmåler.  

Se regelverk: 
https://www.horten.kommune.no/kommunalomrader/teknisk/vann-og-avlop/vannmaler-og-priser/vannmaler-og-priser-for-vann-og-avlop.50474.aspx

Kan jeg få dispensasjon under vanningsforbud?

Søknad om dispensasjon kan sendes til postmottak@horten.kommune.no. Oppgi navn, telefonnummer, adresse der vanning skal foregå, grunn til behovet for fravik fra restriksjonene, mengde (kvadratmeter gress, meter hekk, antall planter el.l.) og ønsket varighet på dispensasjonen.

Vanning av nysådd plen tillates normalt ikke. Det skal spesielle forhold til for at en dispensasjon vil bli gitt. 

Ved godkjent søknad tillates vanning av ferdigplen i 3 uker etter utrulling. 

Hyppigere vanning enn det som ligger i vanningsrestriksjonene, kan tillates til nyetablerte anlegg med busker og trær, der omfanget er for stort til å vanne med kanne. 

Vanning av busker, trær, hekker o.l. med slange med munnstykke eller spreder er tillatt i de tildelte vanningsperiodene. 

Vasking av hus, bil o.l. er tillatt uavhengig av tildelte vanningsperioder. 

Alle oppfordres til å begrense vannforbruket til det nødvendige. Spesielt viktig er det å avslutte vanning og vasking ved en eventuell brannhendelse i nærheten. 

Hagevanningsanlegg/dryppanlegg o.l.

Slike anlegg, enten de er nedgravde eller ligger på terreng, er sårbare for frostskader, og er ofte kilde til lekkasjer om våren. Det er viktig at eier kontrollerer at anlegget er i orden før det tas i bruk om våren. Det beste er om anlegget kan tas inn om vinteren. 

Nedgravde vanningssystemer skal utstyres med tilbakeslagssikring for væskekategori 4. 

Standard abonnementsvilkår, tekniske bestemmelser punkt 2.4 om Sikring mot forurensning viser til VA-miljøblad nummer 61 som angir kravet ovenfor, i punkt 4.3. 

Unngå frostskade på vannrør

Når vann fryser til is, øker volumet med ca. 10 %. På grunn av trykkøkningen kan det oppstå brudd på vannledning som fryser. 

 • Ved lengre fravær bør stoppekranen stenges.
 • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.
 • Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordampning (tomme vannlåser kan medføre at lukt fra avløpsledningen siver inn i bygningen).

 

Septik

Jeg har fått varsel om kortslutning av septik

Varsel om kortslutning av septiktank sendes normalt til eiere som er tilknyttet et kommunalt avløpsnett som nylig er utbedret eller separert.  

Kommunen bekoster ikke siste tømming der det tidligere er sendt ut «Varsel om kortslutning av septiktank» og eier beholder septiktank. Her må eier selv bestille og bekoste tømming. 

Spyling av tanken etter tømming bekostes av den private. Normalt bestiller rørlegger spyling av tømmeforetak for å kunne legge tett rør gjennom med stakeluke. Kommunen viderefakturerer abonnenten i kommunale gebyrer. 

Jeg ønsker å koble fra septik

I tilfelle hvor eier ønsker å kortslutte septiktank ved separering av egne ledninger og hovedledning avløp til kommunen ikke er separert er det ønskelig at eier beholder septik hvis eier bor slik at han er koblet i enden/øverst på avløpet. Dette er for å ivareta selvrens på kommunalt avløpsnett. Da det er lite tilførsel av avløpsvann på dette punktet.

 

Fjerning av oljetanker

Tilskudd ved fjerning av oljetank

Fram til 31. desember 2019 ga Enova støtte til fjerning av oljetank om man samtidig la opp til annen fornybar oppvarming. 

Horten kommune har ingen tilskuddsordning ved fjerning av oljetank eller tilhørende utstyr.

Jeg har en gammel oljetank. Hva gjør jeg?

Når oljetanken din er tatt ut av bruk må den sikres i henhold til forurensningsloven § 7.

Dette gjør du

 • Kontakt firma for tømming og rengjøring av tanken.
 • Grav opp oljetanken og lever den på lovlig mottak med tillatelse etter forurensningsloven.

Du kan også gjøre dette

 • Dersom tanken er nedgravd: fylle den med rene masser/egnet materiale. Tanken skal også sikres mot uønsket påfylling.

Krav om tømming og rengjøring av tank

Krav om tømming og rengjøring gjelder også oljetanker som ikke er nedgravd, men her er Fylkesmannen og Miljødirektoratet myndighet.

Horten kommune kan ikke kreve at du graver opp og leverer inn oljetanker som er tømt og rengjort,  men det er flere fordeler ved å gjøre det:

 • Fjerning av nedgravd oljetank er den aller sikreste måten å sikre at det ikke har skjedd forurensning av olje til grunnen. Som huseier er du ansvarlig dersom grunnen forurenses, selv om det ikke oppdages med en gang.
 • En tømt og rengjort oljetank er å definere som avfall, og bør leveres til gjenvinning.
 • En nedgravd oljetank som blir liggende og fylles etter tømming og rengjøring, vil kunne skape større arbeid dersom denne må fjernes senere på grunn av utbygging eller annen opparbeiding på eiendommen.
Hvilke firmaer kan tømme og rengjøre oljetanken min?

Her er en oversikt over firmaer som tømmer og rengjør oljetanken din.

Eller så kan et søk på Internett med bruk av ordene «oljetank», «sanering» og «Vestfold» gi deg resultater.

Hvorfor må tanken tømmes og rengjøres?

Selv om tanken er tom vil det alltid være oljeslam og rester igjen. Oljerester skal tømmes og leveres godkjent mottak. Dette vil firma som du engasjerer ta seg av, og firma har da ansvaret og risikoen for jobben de gjør. Du som huseier overlater da ansvaret til firmaet.

Tanken skal også rengjøres etter at den er tømt. Dette er blant annet for å sikre at så mye som mulig av oljerestene leveres godkjent mottak. Tanken må rengjøres og gjøres gassfri for at det kan utstedes et eksplosjonssertifikat for tanken. Dette sertifikatet er gyldig i 24 timer (på grunn av dannelse av gasser), og skal følge med når tanken leveres til lovlig mottak. Husk derfor å levere tanken innen et døgn etter den er tømt og rengjort. Hør med din lokale gjenvinningsstasjon før du reiser for å levere oljetank for hvilke betingelser de stiller før levering

Hvorfor må tanken fylles igjen?

En nedgravd oljetank vil med tiden svekkes og tilslutt kollapse. Dersom oljetanken er nedgravd eller står slik til at konstruksjoner og/eller bygning blir svekket når tanken kollapser og for å unngå uhell, skal tanken fylles for å unngå at dette skjer.

Hvor kan jeg levere oljetanken?

Oljetank som er tømt og rengjort med gyldig sertifikat for rengjøring skal leveres på lovlig mottak. Dette gjøres normalt av firma som har hatt arbeidet med oppgraving av tanken.

Skoppum gjenvinningsstasjon tar imot hele oljetanker inntil 1000 liter. Ståltanker sorteres som metall, mens glassfiber sorteres som restavfall. Ta alltid kontakt med personalet før levering.

Tanker over 1000 liter må leveres på annet lovlig mottak, for eksempel Ragn Sells på Borgeskogen.

Tilbakemelding til kommunen

Eier av oljetank er ansvarlig for at tilbakemelding om konvertering, fjerning eller igjenfylling sendes kommunen. Vanligvis er det firma som pleier å sende inn denne informasjonen til kommunen, men huseier er til sist ansvarlig for at dette er gjort.

Tilbakemelding gjøres til Horten kommune på e-post postmottak@horten.kommune.no eller Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten.

Jeg har flere spørsmål!

Om du har spørsmål som ikke er besvart ovenfor, eller har lyst til å lese mer om temaet henviser vi til Miljødirektoratets temaside om nedgravde oljetanker.

 

Renseanlegg og pumpestasjoner

Hva gjør pumpestasjoner og renseanlegg?

Pumpestasjoner transporterer og renseanleggene renser avløpsvannet og kloakken i Horten, Nykirke og Åsgårdstrand.

Avløpsvannet / kloakken kommer fra kommunens innbyggere, butikker og arbeidsplasser som er knyttet til det kommunale avløpsledningsnettet. 

Hvor er det renseanlegg og pumpestasjoner?

Falkensten renseanlegg:

Med følgende pumpestasjoner tilknyttet:

 • Apenes pumpestasjon
 • Bankløkka Pumpestasjon
 • Rørestrand Pumpestasjon
 • Roklubben pumpestasjon
 • Kanalen Pumpestasjon
 • Lystlunden Pumpestasjon
 • Fergehavna pumpestasjon
 • Moloveien Pumpestasjon
 • Vollen Pumpestasjon
 • Holtandalen pumpestasjon
 • Havnevesenet Pumpestasjon
 • Bromsveien Pumpestasjon
 • Sandeelva Pumpestasjon
 • Langgrunn Pumpestasjon
 • BSMA pumpestasjon
 • Bekkajordet pumpestasjon
 • Strandparken Pumpestasjon
 • Oppstillingsplass fergehavna  p.s.
 • Bakkebukta Pumpestasjon
 • Løvøya Pumpestasjon
 • Flyfabrikken Pumpestasjon
 • Sælavika Pumpestasjon
 • Vadfiskerstua Pumpestasjon
 • Viulsrød Pumpestasjon
 • Pluggen Pumpestasjon
 • Hallingstad Pumpestasjon
 • Fyrmesterveien pumpestasjon

 

Åsgårdstrand renseanlegg:

Med følgende pumpestasjoner tilknyttet:

 • Adal Pumpestasjon
 • Badeparken Pumpestasjon
 • Jutestranda Pumpestasjon

 

Nykirke renseanlegg:

Med følgende pumpestasjon tilknyttet:

 • Nykirke Pumpestasjon

 

Hva renser et renseanlegg?

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger får ledet bort sitt avløpsvann til et renseanlegg. I tillegg skal det renses i henhold til statlige krav og lokale mål.

Kvaliteten på renset avløpsvann er underlagt strenge kontroller under et akkreditert prøvetakingsorgan. Dette for å sikre at kvaliteten på renset avløpsvann er av høy kvalitet.

Avvannet kloakkslam fra renseanleggene blir hygienisert ved bakteriefjerning og stabilisert ved luktfjerning. Etter dette blir slammet spredd og gjenbrukt på jordbruksarealer. 

Før kloakkslam tillates benyttet på jordbruksarealer må det godkjennes med en kvalitetskontroll med hensyn til bl.a. innhold av tungmetaller. 

Hva kan du kaste i do?

DOVETTREGLER

Dette skal i do/wc:

 • Bæsj, tiss og dopapir

Dette skal IKKE i do/wc:

 • Q-tips, våtservietter, vaskekluter
 • Fett tetter igjen avløpsrørene

Fjern fettet:

 • Stivnet fett skal i avfallsbøtta eller sammen med matavfallet.

Ha en bøtte ved toalettet:

 • Kjøp en liten avfallsbøtte til badet, den kan du benytte til Q-tips, våtservietter og annet avfall som ikke skal i do.

 

 

Fellesprivate stikkledninger

Vi har felles privat stikkledning med en eller flere naboer

Private stikkledninger som benyttes av flere eiendommer, kalles fellesprivate. Ofte vil det være ledning som deles av to naboer på deler av strekningen, før den splittes inn mot hvert hus. Slike ledninger kan også betjene mange hus, og vil da ofte være ført gjennom flere private hager.

Er man tilknyttet det kommunale ledningsnettet via slike fellesprivate ledninger, er man i fellesskap ansvarlig for vedlikehold av ledningen. Felleskapet bør normalt dele kostnadene solidarisk.  Det heter seg at «hver eier er solidarisk ansvarlig for hele fellesledningen eiendommen er tilknyttet, med mindre annen ansvarsdeling er avtalt ». Hvordan huseierne i praksis fordeler regningen, er derfor noe de selv må bli enige om. Det økonomiske aspektet er privatsrettslig, og kommunen har ingen myndighet i forholdet.

Vi anbefaler sterkt at man inngår en avtale med aktuelle naboer i “fredstid” og i god tid før en utbedring måtte være nødvendig. Slike avtaler bør tinglyses slik at de følger eiendommen også for framtidige eiere. Standard kontraktsforslag kan man finne på VA-juss sine hjemmesider. 

 

Regler og rettigheter

Innbyggers krav og rettigheter

For vann- og avløpsledninger skal man som eier av private rør forholde seg til blant annet Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. 

Hvis flere bruker eller eier de samme private ledningene anbefales det å inngå tinglyst avtale om drift og vedlikehold. Dette for at rettigheter mellom respektive eiendommer er avklart.
Se maler for slike avtaler på VA-jus.no.

For nyetablering av anlegg gjelder også plan og bygningsloven.

Klageadgang, innsynsrett og rett til å få veiledning av kommunen

Klageadgang, innsynsrett og rett til å få veiledning av kommunen

 

Klagerett:

Forvaltningsloven (fvl) § 28

 

Den avgjørelsen retter seg mot kan klage over vedtaket. I tillegg kan andre personer som saken direkte gjelder eller som har rettslig klageinteresse klage over vedtaket.

 

 

Hvem kan det klages til:

Plan- og bygningsloven (pbl)
§ 1-9 femte ledd og

forurensningsloven (forurl)
§ 85 annet ledd, jf. fvl § 28 annet ledd

 

Klagen rettes til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, der vedtak er fattet iht. plan- og bygningsloven. Dersom vedtak er fattet iht. forurensningsloven, er kommunens klagenemd rette klageinstans.

 

 

 

Klagefrist:

fvl §§ 29, 30 og 31

 

Klagefristen er tre uker fra den dagen underretningen om vedtaket kom frem til deg. Klagen må være postlagt innen fristens utløp. Klager som kommer inn etter fristens utløp, blir avvist, hvis det ikke foreligger særlige grunner. Du må derfor opplyse om årsaken til forsinkelsen.

 

 

Rett til å kreve begrunnelse:

fvl §§ 24 og 25

 

Hvis du mener at vedtaket ikke er begrunnet, kan du innenfor utløpet av klagefristen kreve begrunnelse. I slike tilfeller blir klagefristen avbrutt og ny frist begynner å løpe fra den dagen begrunnelsen kommer frem til deg.

 

 

Klagens innhold:

fvl § 32

 

Du må nevne vedtaket du klager over og hva du ønsker endret. Klagen må begrunnes og for øvrig vise til de momenter som kan være relevante for bedømmelsen av saken. Du eller din fullmektig må undertegne klagen.

 

 

Utsetting av gjennomføring av vedtaket:

fvl §§ 31 og 42

 

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Statsforvalteren/Kommunens klagenemd kan på selvstendig grunnlag ta stilling til begjæring om utsettende virkning.

 

 

Kostnader ved klagen:

fvl § 36

 

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp. Her gjelder imidlertid visse inntekts- og formuesgrenser. Statsforvalterens kontor eller advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, for

eksempel til advokatbistand. Dette forutsetter vanligvis at underinstansen har gjort en saksbehandlingsfeil som fører til endring av vedtaket. Klageinstansen vil kunne orientere om retten til å kreve slik dekning.

 

Rett til å

kreve

veiledning:

fvl § 11

 

Kommunen har en alminnelig veiledningsplikt, slik at parter og andre interesserte skal kunne ivareta sine interesser i saken på best mulig måte. Omfanget av veiledningen må tilpasses kommunens situasjon og kapasitet.

 

 

Rett til å se sakens

dokumenter:

fvl §§ 18-19

 

Partene har normalt rett til å se dokumentene i saken.

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284