Vann og avløp for bedrifter og profesjonelle

 Et vann- og avløpsprosjekt skal vurderes av flere instanser i kommunen. Undernevnte er en samling av noen viktige retningslinjer og bestemmelser,

 1. Kommunedelens arealplan

Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen for arealene i Horten kommune, hvor det skal bygges boliger, næringsbygg og hvordan vi skal ta vare på natur, miljø og kulturlandskap.

Undernevnte er utdrag fra kommunedelens arealplan i Horten kommune som er spesielt viktige ved planlegging av vann- og avløpsanlegg. Det henvises til bestemmelser og retningslinjer (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB) for en uttømmende kravliste.

Vann- og avløpsanlegg

All bebyggelse, inkludert eksisterende og ny fritidsbebyggelse, har krav om tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett dersom det etter kommunens skjønn ikke vil være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller andre særlige hensyn tilsier at det bør gjøres unntak fra kravet, jf. pbl §§ 27-1, 27-2 og 30-6.

Overvannshåndtering

Alt overvann skal primært håndteres på egen eiendom ved infiltrasjon. Kun eiendommens naturlige avrenning til naboeiendommer tillates. Terrengendringer skal ikke forringe naboeiendommers overvannssituasjon. Kun drensvann og eventuelle godkjente påslipp fra fordrøyningsanlegg tillates tilført kommunale overvannsledninger.

Ved overvannsutslipp til lokal resipient eller terreng, skal ikke utslippet ha negativ innvirkning på naboeiendommer og arealer nedstrøms tiltaket. Utslippets innvirkning beregnes frem til punktet der det ikke lenger kan dokumenteres å ha noen effekt ved en 200-års hendelse med 20 % sikkerhetsfaktor.

Tiltak etter § 20-1 kan ikke godkjennes før det er dokumentert tilfredsstillende fordrøying av overvann på egen grunn. Ved alle tiltak over 50 m2 - BYA og eller ved opparbeiding av tette terrengflater, skal det kunne dokumenteres at nedbørsfelt oppstrøms tomten i tillegg til tomtens eget bidrag til avrenningen er vurdert.

Tette flater skal i størst mulig grad unngås og overvann benyttes som bruks- og opplevelseselementer.

Overvannshåndtering i grøntstruktur og LNF-områder skal så langt det lar seg gjøre føres i åpne bekker, fordrøyningsgrøfter og fordrøyningsmagasin.

 

 1. Reguleringsplan

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Noen ganger er det gitt krav som er avgjørende for planleggingen av vann- og avløpsanlegg i reguleringsplanen, og det er svært nyttig å få med disse i tidlig fase av planleggingen da dokumentet er styrende.

For innsyn i reguleringsplanen til det aktuelle området trykk her.
 

 1. Administrative og tekniske bestemmelser

Administrative bestemmelser - standard abonnementsvilkår for vann og avløp (PDF, 402 kB)

Tekniske bestemmelser – standard abonnementsvilkår for vann og avløp
 

 1. VA-norm

I VA-normen er de viktigste lover og forskrifter med betydning for VA opplistet, i tillegg er funksjonskrav og generelle bestemmelser fra Horten kommune belyst. VA-normen har ytterligere to vedlegg som beskriver kravspesifikasjoner for kloakkpumpestasjoner og elektroleveranse.

For innsyn i VA-normen til Horten kommune trykk her

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284