Torg og gågate

Ønsker du å leie plass på Horten torg/gågate får du informasjon her.

LEIE AV AREAL

Ønsker du å leie fast plass sendes henvendelsen til parkeringstjenesten. Ved ønske om å leie enkelt dag henvender du deg til Servicetorget på Rådhuset for betaling og tildeling av plass. Ved behov for strøm må dette oppgis ved henvendelse. Ved behov for strøm utenom rådhusets åpningstid, må dette avtales med parkeringstjenesten på forhånd for tilgang. Ønsker man å leie enkelt dag på en lørdag, må man i forkant henvende seg til Servicetorget innenfor åpningstidene mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00. Betaling kan også gjøres med Vipps til Horten kommune Parkering, nummer 90608. Priser er oppgitt lenger ned på siden.

 

KRITERIER/VILKÅR FOR BRUK AV TORG OG GÅGATE

 • Torghandel kan gjøres i tidsrommet mandag - fredag kl. 08.00 - 18.00, lørdag kl. 08.00 - 15.00. På søndager og helligdager samt 1. og 17. mai kan torghandel ikke finne sted uten etter særskilt avtale. I forbindelse med julehandel i desember kan salgstidene utvides i samsvar med øvrig handel. All aktivitet på torg og gågate utenom gitte tider kun etter særskilt avtale.
 • Superlangdagen som er den første torsdagen i juli hvert år, er i regi av Horten Næringssforum. Ved ønske om å leie plass den dagen, ved henvendelse til Horten handelsstandsforening.
 • Det er ikke tillatt å benytte torg og gågate uten tillatelse fra Horten kommune. Søknad om fastleie av plass sendes til Horten kommune v/Parkeringstjenesten i god tid før ønsket salgsstart. I søknaden må det opplyses om hvilke varer som skal selges. Dersom leietager ønsker strømtilkobling må dette fremkomme av søknaden. Vilkår for tilkobling og betaling for dette skal inngå som en del av leieavtalen.
 • Leie av enkelt dag(er) ved henvendelse til Servicetorget på Rådhuset (Teatergata 11) innenfor åpningstidene mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00, onsdager til kl. 14.00. Gjelder ønske om leie for lørdag, må man likevel henvende seg til Servicetorget i forkant. Betaling skal skje før opprigging, og kvittering for betalt leie skal kunne fremvises ved kontroll.
 • Alle varer, salgsboder, stativ og kasser med mer skal stå innenfor tildelt plass og areal. Salgsplass og areal fremgår av avtalen. En salgsplass er inntil 16 kvm.
 • Transportmidler som ikke direkte benyttes ved salg, må ikke oppta plass eller bli stående på torget/gågaten. Det tillates ikke parkering på markedsplassen/gågaten. Det kan gis dispensasjon fra dette etter søknad ved spesielle medisinske eller sosiale tilfeller samt ved særskilt avtale. Transport og andre forberedelser til salgsområdet (opp- og nedrigging) tillatt for torghandlere. Tillatelse til kjøring i gågate må innhentes hos politiet.
 • Torghandlere sørger selv for renhold og opprydding av sine plasser, og de fjerner selv avfall etter seg. Offentlige avfallsstativer må ikke benyttes til dette formålet. Salgsplassen skal også holdes ryddig og ren i salgstiden. Dersom renhold/opprydding ikke er tilfredsstillende, vil Horten kommune besørge dette for leietagers regning.
 • Plassen skal ikke benyttes som lagringsplass. Fast oppsatt mobil vogn som ikke er i bruk over tid skal fjernes fra plassen i den tiden den ikke er i bruk.
 • Fast torgplass kan ikke overdras til andre, framleie er ikke tillatt og vil kunne medføre øyeblikkelig oppsigelse. Ved spesielle anledninger kan torgforvalter, etter forutgående varsel, dispensere fra dette. Hortensdagen (superlangdag) vil være en slik dag der torgforvalter vil kunne flytte de med fast plass.
 • Dersom faste torgplasser ikke er tatt i bruk innen kl. 10.00 kan plassen disponeres av andre torghandlere resten av dagen etter anvisning fra Horten kommune.
 • Torgforvalter kan kreve salgsinnretning fjernet dersom de etter kommunens syn er skjemmende.
 • Salg fra mobile salgsvogner eller serveringssteder/boder som omfatter mat som umiddelbart kan fortæres, pølser, is, vafler og lignende krever serveringsbevilling og melding til Mattilsynet. Bakevarer og bearbeidede landbruksprodukter som saft, syltetøy, ost med mer krever kun meldeplikt til Mattilsynet.
 • Frivillige organisasjoner som ikke driver forretningsmessig virksomhet er unntatt fra leieavgift. Horten kommune kan likevel kreve betaling for eventuell bruk av strøm.
 • Leieavtalen/kvittering for betalt leie skal oppbevares tilgjengelig for kontroll fra våre ansatte ved Parkeringstjenesten. Kan man ikke vise til godkjent avtale/kvittering for betalt leie, vil det innebære bortvisning og om nødvendig politianmeldelse.
 • Enhver torghandler skal rette seg etter disse regler. Eventuelle brudd på disse kan medføre utestengelse.
 • For arrangement der man regner med at det vil komme større mengder folk, skal politi varsles og godkjenne. Dette gjelder også ved bruk av lydanlegg.
 • For øvrig gjelder alminnelig ro og orden.


PRISER PÅ LEIE (1 plass er inntil 16 kvm)

Horten torg – markedsplass:

TORG
INTERVAL PRIS UTEN STRØM PRIS MED STRØM
Dagleie 100,- 150,-
Dagleie, utover 14 dager 60,- Etter avtale. Leie med strøm avhengig av antall benyttede dager
Månedsleie 725,- Etter avtale. Leie med strøm avhengig av antall benyttede dager
Halvårsleie 2500,- Etter avtale. Leie med strøm avhengig av antall benyttede dager
Årsleie 4500,- Etter avtale. Leie med strøm avhengig av antall benyttede dager

TORG

TORG
INTERVAL PRIS UTEN STRØM PRIS MED STRØM
Dagleie 100,- 150,-
Dagleie, utover 14 dager 60,- Etter avtale. Leie med strøm avhengig av antall benyttede dager
Månedsleie 725,- Etter avtale. Leie med strøm avhengig av antall benyttede dager
Halvårsleie 2500,- Etter avtale. Leie med strøm avhengig av antall benyttede dager
Årsleie 4500,- Etter avtale. Leie med strøm avhengig av antall benyttede dager


Gågate (parallelt med torget, mellom Vognmannsgate og Storgata):

GÅGATE
INTERVAL PRIS UTEN STRØM PRIS MED STRØM
Dagleie 150,- 200,-
Dagleie, utover 14 dager 110,- Etter avtale
Månedsleie 1.000,- Etter avtale
Halvårsleie 3000,- Etter avtale
Årsleie 5000,- Etter avtale

GÅGATE

GÅGATE
INTERVAL PRIS UTEN STRØM PRIS MED STRØM
Dagleie 150,- 200,-
Dagleie, utover 14 dager 110,- Etter avtale
Månedsleie 1.000,- Etter avtale
Halvårsleie 3000,- Etter avtale
Årsleie 5000,- Etter avtale


LEIE OG BESLAGLEGGING AV OFFENTLIG AREAL

LEIE AV OFFENTLIG GRUNN
AREAL KORTTIDSLEIE INNTIL 14 DAGER (KR/KVM) LANGTIDSLEIE OVER 14 DAGER (KR/KVM)
0 - 50 kvm. 9,- 7,-
51 - 100 kvm. 7,- 5,-
over 100 kvm Særskilt avtale Særskilt avtale

LEIE AV OFFENTLIG GRUNN

LEIE AV OFFENTLIG GRUNN
AREAL KORTTIDSLEIE INNTIL 14 DAGER (KR/KVM) LANGTIDSLEIE OVER 14 DAGER (KR/KVM)
0 - 50 kvm. 9,- 7,-
51 - 100 kvm. 7,- 5,-
over 100 kvm Særskilt avtale Særskilt avtale

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284