Husdyrhold

 

 

 

 

      

DYREVELFERD I LANDBRUKET

Husdyr er en viktig del av norsk landbruk. I Horten finnes det et allsidig husdyrhold med melkekyr, storfe, gris, sau, egg, slaktekylling og hest. De fleste arter som brukes i produksjon av mat og/eller klær (produksjonsdyr) har egne forskrifter som stiller et minimumskrav til hvordan dyrene skal ivaretas. Alle som driver med husdyr har et ansvar for at dyrene stelles og håndteres på en måte som gjør at dyrene har det bra og får oppfylt sine behov. Mer informasjon om dyr og dyrehold finnes på Mattilsynets nettsider  

HUSDYRKONSESJON

Ordningen med husdyrkonsesjon setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe det er anledning til å ha. Ordningen skal sikre at produksjonen fordeles på flere gårdsbruk. Her er mer informasjon om husdyrkonsesjon på Landbruksdirektoratets nettsider. Søknad om husdyrkonsesjon skal sendes til kommunen. Kommunen innstiller og sender saken videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Statens landbruksforvaltning er klageinstans.  

HUSDYRGJØDSEL

Lagring og bruk av husdyrgjødsel reguleres av forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav.

 • Husdyrgjødsel skal fortrinnsvis spres om våren
 • Husdyrgjødsel kan ikke spres på snødekket eller frossen mark
 • Husdyrgjødsel skal ikke spres i perioden fra 1. november til og med 15. februar
 • Søknader om tillatelse til spredning av husdyrgjødsel etter 1. november sendes til kommunen. Klageinstans er Fylkesmannens landbruksavdeling.
 • Det er krav om minimum 8 måneders lagerkapasitet fir husdyrgjødsel. Ved nybygg eller utvidelse/utbedring av gjødsellager skal kommunen kontrollere og godkjenne bygget.

  Hvis det gjelder et skadet eller sykt vilt, løshund eller ulovlig hunderase, ta kontakt med politiet på telefon 02800 eller se www.politi.no      

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284