Ren Indre havn

Illustrasjon av horten med hortenspiken og seilbåter - Klikk for stort bilde

Sjøbunnen i Indre havn er forurenset av miljøgifter. Horten kommune har samarbeidet med Forsvarsbygg, Horten Industripark og Miljødirektoratet om en plan for opprydding av sjøbunnen.

Rundt Indre havn har det vært skipsverft, verksteder og annen aktivitet i rundt 150 år. Deler av områdene har også vært brukt til avfallsfyllinger. Dette har ført til spredning av miljøgifter til Indre havn. Miljøundersøkelser av bunnsedimentene har påvist høye konsentrasjoner av miljøgifter som bly, kvikksølv, polyaromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB) og tributyltinn (TBT).

Forurenset sjøbunn

Miljøgifter i sjøbunnen kan tas opp i planter og dyr som lever på den, og videre kan de spres oppover i næringskjeden. Partikler med forurenset sjøbunn kan også virvles opp av båtpropeller. Du kan lese mer om forurenset sjøbunn på miljøstatus.no.

Det er sjøbunnen som er forurenset. Vannkvaliteten er forholdsvis bra, og det er ikke farlig å bade. Undersøkelser viser at fiskekjøtt har relativt lave verdier av de undersøkte miljøgiftene, men Mattilsynet advarer generelt mot å spise lever av selvfangstet fisk tatt i skjærgården.

Opprydningsarbeidet

Myndighetene arbeider for å få et rent og rikt hav med en forbedret forurensningssituasjon i sjøbunnen. Horten Indre havn er ikke blant de 17 områdene som er prioritert i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. Horten var imidlertid ett av fem pilotområder som i 2001/2002 ble valgt ut for å innhente kunnskap om hvordan man rydder opp i forurenset sjøbunn. Vannforskriften, EUs vanndirektiv og regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken legges også til gunn for opprydding av miljøgifter i sjøbunnen i Horten Indre havn.

Det er nå utarbeidet en tiltaksplan (PDF, 8 MB) for skreddersydde løsninger rundt miljøgiftene i Horten Indre havn. Denne er basert på en tidligere tiltaksplan fra 2014 og flere undersøkelser som er gjennomført i ettertid. I forbindelse med arbeidet deltar Horten kommune i en styringsgruppe og prosjektgruppe sammen med Forsvarsbygg, og Horten Industripark AS, med Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold som observatører.

Arbeidet med planen for opprydding av forurenset sjøbunn i Horten Indre havn har vært finansiert av Miljødirektoratet, Forsvarsbygg, Horten kommune og Horten Industripark. Horten kommune er prosjekteier og prosjektleder.

Rapporter

Rapporter om Horten Indre havn.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284