Horten havn

Klikk for stort bilde

 Planarbeidet skal følge opp overordnede føringer i kommunedelplan for Horten sentrum med utvikling av sjøfront øst. 

Hensikten er å frigjøre arealer mot sjøen til transformasjon og byutvikling. Planen skal sikre allmennhetens tilgjengelighet og tilgang til sjøen. Utvikling av sjøfronten skal bygge opp under og styrke dagens sentrum og bygger på kommunedelplan for Horten sentrum og på kommuneplanens arealdel.

Områderegulering

Planavgrensningen tar for seg et stort område. Hensikten er å sikre helhetlige løsninger og nødvendige koblinger mellom de ulike delområdene. Det er primært kommuneplanområdene HS1, HS2 og HS4 der det vil bli tilrettelagt for ny utvikling (se kart i planprogrammet). HS3 (gjestehavna) er allerede regulert og utvikling er startet opp. Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet vil i utgangspunktet ikke endres som følge av områderegulering, men kan vurderes for endring dersom dette er hensiktsmessig for bedre tilpasning og funksjon for de ulike arealformålene innenfor planområdet.

Tiltaket skal konsekvensutredes i henhold til pbl. § 4-2 andre ledd.

Planprogrammet ble behandlet i kommunestyret 24.04.2018, og du finner vedtatt planprogram her.

Tilgang til høringsdokumenter og øvrige saksdokumenter er å finne på kartportalen.

Vi har også laget en egen side for planforslaget.

Omregulering av reguleringsplan for Horten gjestehavn

Horten kommune vil opplyse om at omregulering av reguleringsplan for Horten gjestehavn, plan ID 00349-E2, ligger innenfor planavgrensningen til områderegulering for Horten havn. Omreguleringens planforslag lå ute på høring og offentlig ettersyn fra 12.4.19 til 1.7.19. Det er planlagt at omreguleringen skal opp til 2. gangs behandling høsten 2019.  

Nordre del av havneområdet HS4

Havnestyret vedtok høsten 2017 å lyse ut en åpen konkurranse om utvikling av området, hvor forslagstiller av det beste konseptet inviteres til forhandlinger om en mulig realisering  av forslaget.

Det kom inn fire bidrag til konkurransen om utvikling av arealene på HS4. Disse ble utstilt i kantina på Horten rådhus før jul 2018. Det ble holdt et åpent informasjonsmøte mandag 10. desember i Rådhuskantina hvor forslagene ble presentert og innbyggerne kom med innspill. 

Innstillingen fra evalueringsgruppa ble behandlet i havnestyrets møte 5. februar 2019. Vinnerforslaget har blitt innarbeidet på et overordnet grunnlag i pågående områderegulering og vil detaljreguleres videre.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284